Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve

Riadiaci pracovník (manažér) v plynárenstveRiadiaci pracovník (manažér) v plynárenstve riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa nákupu, prepravy a distribúcie zemného plynu. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje prevádzku alebo jej technické zabezpečenie a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených zamestnancov a kontroluje dodržiavanie technologických postupov, právnych predpisov a interných noriem. V spolupráci s odbornými útvarmi zodpovedá za profesionálny rozvoj a vzdelávanie podriadených zamestnancov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
40109/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (technické zariadenie plynové skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie zo systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018
Poznámka: V prípade, ak je spoločnosť certifikovaná.


Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015
Poznámka: V prípade ak je spoločnosť certifikovaná.


Osvedčenie interného audítora systému manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321015
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
1321015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti stavebníctva
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, Zákon č. 251/2015 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Metódy environmentálnej kontroly. Právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: v plynárenstve
Perspektíva: Aktuálna
7
charakteristika veľkých dát a dolovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zásady prevádzkovej kontroly.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá regulácie v plynárenstve a liberalizácie trhu s plynom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika, plánovanie a riadenie činností pri prevádzke plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na prevádzku a údržbu plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Interný predpis spoločnosti, ktorá prevádzkuje plynárenské zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a technické normy v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické pravidlá plynu (TPP), slovenské technické normy (STN), podnikové technické normy (PTN).
Perspektíva: Aktuálna
7
technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ďalších zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a princípy rekonštrukcie, údržby a opráv plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 50/1976 Zb. Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vplyv vodíka na konštrukčné prvky a zariadenia v plynárenskej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
fyzikálne princípy výroby a spotreby vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy distribúcie vodíka ako primárneho i alternatívneho zdroja energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
možnosti implementácie nových vodíkových technológií do súčasných energetických sústav
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
princípy distribúcie biometánu v distribučnej sieti zemného plynu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných prepisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia predpisov a technických noriem v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technických podkladov, návrhov interných predpisov a poriadkov súvisiacich s prevádzkou plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie plnenia distribučných zmlúv a dohôd o prepojení sietí v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie optimálnej obnovy a rozvoja distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie nových trendov v oblasti materiálov, techniky, technológií pri oprave a údržbe rozvodu plynových zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia plánu preventívnych činností na plynárenských zariadeniach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly záznamov z preventívnej a korektívnej údržby, revíznych správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, poprípade z úradných skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Hodnotenie technického stavu na potrubných systémoch a technologických objektoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania právnej, finančnej, technologickej a zmluvnej disciplíny v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie bezpečnosti návrhov, výstavby a prevádzkovania vodíkových technológií, uskladňovania vodíka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi v plynárenstve
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných prepisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy distribúcie plynu pri vyhlasovaní regulačných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Analyzovanie poruchovosti a iných problémov distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
7
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Koordinácia operatívnych plánov prevádzkovania plynárenských zariadení s ďalšími útvarmi organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výroby, distribúcie a spotreby vodíka, koordinácia pri stanovovaní energetického mixu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v prevádzke plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie riešení rozvoja distribučnej sústavy v plynárenskom priemysle
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri vypracovávaní internej dokumentácie, súvisiacej s prevádzkou plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v prevádzke plynárenských zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia pri začleňovaní vodíkových technológií do existujúcej a novobudovanej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.