Aktuár špecialista

Aktuár špecialistaAktuár špecialista koordinuje a vykonáva vysoko odborné aktuárske činnosti. Dokáže samostatne odborne zastrešiť rôznorodé aktuárske úlohy, a to detailne minimálne buď pre životné alebo pre neživotné poistenie, na koordinačnej báze súčasne oboje. Posudzuje vhodnosť a kvalitu aktuárskych modelov a údajov použitých na aktuárske výpočty. Koordinuje výpočet technických rezerv, zabezpečuje vhodnosť metodológie a použitých podkladových modelov, ako aj predpokladov použitých pri ich výpočte. Vyjadruje stanovisko k adekvátnosti rezerv na účely účtovníctva a na účely stanovenia solventnosti. Informuje správny orgán, riadiaci orgán alebo kontrolný orgán o spoľahlivosti a vhodnosti výpočtu technických rezerv. Vyjadruje stanovisko k upisovaniu, oceňovaniu a vývoju produktov, ako aj k celkovej koncepcii upisovania a k vhodnosti zaistných zmlúv. Prispieva k účinnému uplatňovaniu systému riadenia rizík, najmä pokiaľ ide o modelovanie rizík, na ktorom sa zakladá výpočet kapitálových požiadaviek. Ko...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3965/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSenior actuary
SKAktuár senior
SKPoistný matematik senior
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii
Poznámka: Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od IAA (The International Actuarial Association) alebo Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od AAE (The Actuarial Association of Europe) alebo Potvrdenie o plnej aktuárskej kvalifikácii od SSA (Slovenská spoločnosť aktuárov)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2120
SK ISCO-08
2120002
ESCO
1485
SK NACE Rev. 2
K65
CPA 2015
K65
Príslušnosť k povolaniu
2120002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória rozhodovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívny manažment rizika a solventnosť
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy relevantné pre prácu aktuára
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce výkon dohľadu nad finančnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy upravujúce sektor finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
lineárna algebra
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktuárska matematika a metódy aktuárskeho ohodnocovania rezerv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematická analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastický kalkulus
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
numerické analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
simulačné metódy pre stochastické procesy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematicko-štatistického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória pravdepodobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
5
korelačná a regresná analýza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy modelovania časových radov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: VBA, R, SAS, RESQ, Prophet, MoSes, SQL a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne formy podnikov a štruktúra ich vlastného imania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stochastické procesy v poistení a finančníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy oceňovania poistných rizík, teória rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neživotné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
životné poistenie, základné princípy, produkty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
profesné štandardy a etika aktuárskej práce
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch relevantných pre prácu aktuára
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti a kvality aktuárskych modelov
Príznak: Sektorová
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie vhodnosti a kvality údajov použitých na aktuárske výpočty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie trhovo konzistentných valuácií v životnom a neživotnom poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie aktuárskych valuácií na účely testu primeranosti rezerv a na účely testov senzitivity
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie cien poistných produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet výšky technických rezerv pre účtovníctvo a pre účely solventnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poistno-technických výpočtov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba algoritmov a skriptov na spracovanie dát v matematickej, štatistickej a/alebo dátovej analýze
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
5
aplikácia modelovacích softvérov v životnom a neživotnom poistení
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: RESQ, IGLOO, Prophet, Sophas, MoSes, VBA, R, SAS, Python, MS Excel a iné
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupracovanie pri tvorbe interných riadiacich predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie komplexných aktuárskych výkazov vyžadovaných právnymi predpismi alebo manažmentom poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie vysoko odborných aktuárskych činností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie výpočtu technických rezerv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyjadrenie stanoviska k upisovaniu, oceňovaniu a vývoju produktov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.