Špecialista regulácie finančného trhu

Špecialista regulácie finančného trhuŠpecialista regulácie finančného trhu vypracováva návrhy právnych predpisov, sekundárnej legislatívy, metodických usmernení, odporúčaní, výkladov, stanovísk, manuálov a ďalších nástrojov na účely regulácie subjektov finančného trhu. Vypracováva súvisiace analýzy a tvorí rámec podmienok podnikania na finančnom trhu a podmienok výkonu dohľadu. Priebežne analyzuje reguláciu príslušného sektora finančného trhu, vrátane analyzovania zistení z dohliadok a navrhuje ich vylepšenie. Vypracováva návrhy opatrení, vyhlášok a ďalších súvisiacich materiálov. Vypracováva odborné stanoviská a právne analýzy. Navrhuje štandardy a postupy na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií. Pripravuje návrhy riešení implementácie smerníc inštitúcií a ústredných orgánov Európskej únie. Vypracováva návrhy výkazov, hlásení a iných správ a overuje ich obsahovú a funkčnú správnosť. Poskytuje odborné a právne poradenstvo. V prípade potreby vedie pracovné s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3698/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMetodik regulácie finančného trhu
SKAnalytik regulácie finančného trhu
SKExpert regulácie finančného trhu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413027
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64,K65,K66
CPA 2015
K64,K65,K66
Príslušnosť k povolaniu
2413027

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické teórie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné právo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pre bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh alebo dôchodcovské správcovské spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zameraním na príslušnú oblasť finančného sektora (pre bankovníctvo, poisťovníctvo, kapitálový trh alebo dôchodcovské správcovské spoločnosti).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy legislatívnych predpisov, zmlúv pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia a aproximácia práva Európskej únie v podmienkach SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy matematického modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prehľad subjektov finančného sektora
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Dohľad nad bankovníctvom: Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), Priamy dohľad nad menej významnými bankami, Dohľad nad poisťovníctvom, Dohľad nad trhom cenných papierov.
Perspektíva: Aktuálna
7
licencované finančné subjekty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania finančného trhu a jeho regulácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pri riešení sťažností, reklamácií a oznámení vo finančnom sprostredkovaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie legislatívno-technických pokynov pri tvorbe návrhu zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie základných pravidiel a mechanizmov pri tvorbe stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe a aktualizácii koncepcií a metodiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov na legislatívne zmeny predpisov a návrhov na nové právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh štandardov a postupov na účely výkonu povoľovacích a dohliadacích činností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie štandardov a postupov na účely výkonu povoľovacích, dohliadacích činností alebo činností v oblasti riešenia krízových situácií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pripomienkovanie návrhov právnych predpisov a nariadení súvisiacich s danou problematikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie právnych analýz a návrhov právnych predpisov, nariadení a pod. a pripomienkovanie v rámci legislatívneho procesu v súvislosti s finančným trhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe zákonov na úrovni ministerstva súvisiacich s ochranou spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov právnych predpisov SR, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov všeobecne záväzných nariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhu zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov (po vecnej stránke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ súvisiacich s implementáciou do národnej legislatívy SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zosúladenie návrhu zákona s právom EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných materiálov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov výkazov, hlásení a iných správ v oblasti regulácie finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.