Špecialista operácií na finančných trhoch

Špecialista operácií na finančných trhochŠpecialista operácií na finančných trhoch vykonáva najzložitejšie operácie na domácom a zahraničnom finančnom trhu, vrátane riešenia problematiky rozvoja správy investičných/devízových aktív a vykonávania expertných analýz a prognóz. Vykonáva intervencie na devízovom trhu. Rozhoduje o postupoch pri spravovaní investičného/devízového portfólia inštitúcie a portfólia spravovaného v mene ECB vrátane analyzovania finančných trhov, makroekonomických trendov, vyhľadávania investičných príležitostí a realizácie obchodných transakcií. Uskutočňuje obchodné transakcie, vedie alebo zúčastňuje sa telekonferencií, pripravuje vstupy na semináre a pracovné stretnutia. Monitoruje vývoj na devízovom trhu. Uskutočňuje operácie s cennými papiermi, depozitné operácie, swapové operácie, spotové operácie, operácie na repo trhu a operácie s derivátmi. Spracováva operatívne informácie o aktuálnom vývoji na trhu a navrhuje postupy pri správe rezerv. Zverejňuje kurzový lístok vybraných cudzích mien. Vypracováva...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3693/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPortfólio manažér
SKAnalytik operácií na finančných trhoch
SKExpert operácií na finančných trhoch
SKŠpecialista operácií na voľnom trhu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413025
ESCO
802
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania analýz a prognóz vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívne metódy analýzy trhu v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecne záväzné právne predpisy v zverenej oblasti finančných trhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prognostické metódy a postupy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégie investovania v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy operácií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Operácie na voľnom trhu, automatické operácie a povinné minimálne rezervy.
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomické trendy na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
devízové operácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Forwardové, futuritné, opčné, swapové a spotové.
Perspektíva: Aktuálna
7
cenné papiere
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Ich podoby, druhy a vlastnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
rezervy na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia a postupy obchodovania na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy určovania rizík pri stanovovaní kurzov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy vyhľadávania náhodných udalostí ovplyvňujúcich kurzy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh postupov pri správe rezerv v oblasti finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie situácie na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie vývoja kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné vyhodnocovanie kurzovej a úrokovej pozície banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k analyzovaným dátam
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza devízových trhov a obchodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza portfólia cenných papierov banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz, prognóz a štúdií vývoja finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na odborné semináre, školenia v oblasti finančných trhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa rezerv a portfólií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odborných stanovísk a odborných materiálov vo zverenej oblasti finančných trhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa investičného/devízového portfólia Národnej banky Slovenska
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a realizácia obchodných transakcií na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie operácií na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.