Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehu

Špecialista riadenia hotovostného peňažného obehuŠpecialista riadenia hotovostného peňažného obehu zabezpečuje metodiku a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a v oblasti spracovávania a úschovy peňazí. Tvorí komplexné projekty koncepčného rozvoja banky v oblasti hotovostného peňažného obehu. Vypracováva správy a analýzy aktuálneho stavu a vývoja hotovostného peňažného obehu. Tvorí stratégiu a koncepciu riadenia hotovostného peňažného obehu. Tvorí jednotnú metodiku pre bankovú sústavu a súvisiace odborné činnosti banky v oblasti hotovostného peňažného obehu, ako aj súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy. Analyzuje a navrhuje systémové opatrenia v oblasti hotovostného peňažného obehu, emisnej a pokladničnej činnosti. Vypracováva podklady pre tvorbu nových informačných systémov v oblasti riadenia hotovostného peňažného obehu. Vykonáva činnosti v oblasti hotovostného peňažného obehu, ktoré vyplývajú z členstva v Eurozóne. Vykonáva kontroly podľa Rámcových pravidiel ECB pre spracovanie bankoviek. Spracováva a posudzuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3679/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert riadenia hotovostného peňažného obehu
SKMetodik riadenia hotovostného peňažného obehu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413021
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413021

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby recyklácie eurobankoviek
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranné prvky bankoviek a mincí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávacie predpisy o hotovostnom peňažnom obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Podrobnosti v rámci hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie zásob peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodnutia ECB
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: O kontrole pravosti a opotrebiteľnosti eurobankoviek, a ich opätovnom vrátení do obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy pokladničnej a emisnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenia o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
hotovostný peňažný obeh
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Procesy riadenia hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a procesy v oblasti hotovostného peňažného obehu a spracovávania a úschovy peňazí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a voľba metodiky na hodnotenie rizík a jej aplikácia v konkrétnych podmienkach, spracovanie výsledkov, vrátane návrhov konkrétnych opatrení v oblasti finančníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Analýza a návrh systémových opatrení v oblasti hotovostného peňažného obehu, emisnej a pokladničnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia právnych predpisov ECB a EK do slovenských právnych noriem
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie a koncepcie riadenia hotovostného peňažného obehu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a metodík vo zverenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti riadenia hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie interných písomností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava metodiky, predpisov a legislatívy z oblasti výroby, kvality a bezpečnosti platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a posudzovanie materiálov a právnych predpisov ECB, EK a navrhovanie spôsobu ich implementácie do slovenských právnych noriem a iných aktov riadenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania príslušnej legislatívy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava analýz, stanovísk a pripomienok k odborným materiálom v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti hotovostného peňažného obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na plánovanie výroby platidiel
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.