Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista makroekonómie

Špecialista makroekonómieŠpecialista makroekonómie vypracováva špecifické a súhrnné analýzy a prognózy makroekonomického vývoja vrátane identifikácie a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v tejto oblasti. Tvorí prierezové strategické dokumenty v oblasti menovej politiky a makroekonómie. Vypracováva metodiku makroekonomických ukazovateľov. Špecialista makroekonómie vypracováva náročné komplexné analýzy a prognózy týkajúce sa makroekonomického vývoja, identifikuje kauzality vývoja jednotlivých makroekonomických ukazovateľov. Komplexne monitoruje a analyzuje vplyv fondov Európskej únie na vývoj reálnej ekonomiky a inflácie. Navrhuje ekonometrické postupy a modely pre krátkodobé prognózy makroekonomického vývoja. Formuluje menovo-politické závery vyplývajúce z aktuálneho i očakávaného makroekonomického vývoja. Identifikuje komplexné riziká a pripravuje variantné scenáre prognózovaných makroekonomických ukazovateľov. Analyzuje vplyv menovej politiky na ekonomiku a vypracováva strategické dokumenty. Vypraco...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3671/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAnalytik makroekonómie
SKExpert makroekonómie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413019
ESCO
995
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: anglický
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: princípy, ukazovatele, atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska politika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika makroekonomických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
možnosti matematického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: v oblasti makroekonómie
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vrátane prehľadu o moderných trendoch
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
prognostické metódy a postupy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomické trendy na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejných financií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
princípy a metódy finančného modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
úrokové sadzby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Európsky systém (národných) účtov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: ESA 95
Perspektíva: Aktuálna
7
fondy EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vplyv fondov Európskej únie na vývoj reálnej ekonomiky
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov, odporúčaní a stanovísk k dokumentom zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prognóz makroekonomického vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických dokumentov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti makroekonómie a menovej politiky
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba bilančných agregátov makroekonomických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné vyhodnocovanie kurzovej a úrokovej pozície banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz a výskumných štúdií v oblasti ekonomických procesov, menovej politiky, platobnej bilancie, trhu práce a makroekonómie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvu menovej politiky na ekonomiku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti makroekonómie
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie makroekonomického vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz, predikcií a komentárov o vývoji ekonomiky Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
monitorovanie a analyzovanie vplyvov fondov EÚ na ekonomiku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: ekonometrický a štatistický softvér (napr. Eviews)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
participácia na tvorbe makroekonomickej databázy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh, atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov a syntéz údajov na prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: anglický
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.