Špecialista makroekonómie

Špecialista makroekonómieŠpecialista makroekonómie vypracováva špecifické a súhrnné analýzy a prognózy makroekonomického vývoja vrátane identifikácie a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v tejto oblasti. Tvorí prierezové strategické dokumenty v oblasti menovej politiky a makroekonómie. Vypracováva metodiku makroekonomických ukazovateľov. Špecialista makroekonómie vypracováva náročné komplexné analýzy a prognózy týkajúce sa makroekonomického vývoja, identifikuje kauzality vývoja jednotlivých makroekonomických ukazovateľov. Komplexne monitoruje a analyzuje vplyv fondov Európskej únie na vývoj reálnej ekonomiky a inflácie. Navrhuje ekonometrické postupy a modely pre krátkodobé prognózy makroekonomického vývoja. Formuluje menovo-politické závery vyplývajúce z aktuálneho i očakávaného makroekonomického vývoja. Identifikuje komplexné riziká a pripravuje variantné scenáre prognózovaných makroekonomických ukazovateľov. Analyzuje vplyv menovej politiky na ekonomiku a vypracováva strategické dokumenty. Vypracováv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3671/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKExpert makroekonómie
SKAnalytik makroekonómie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413019
ESCO
995
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413019

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: anglický
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy výskumu a vývoja vo svojej oblasti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: princípy, ukazovatele, atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
hospodárska politika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika makroekonomických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
menová politika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti matematického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: v oblasti makroekonómie
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vrátane prehľadu o moderných trendoch
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prognostické metódy a postupy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomické trendy na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém verejných financií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy finančného modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úrokové sadzby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Európsky systém (národných) účtov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: ESA 95
Perspektíva: Aktuálna
7
fondy EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vplyv fondov Európskej únie na vývoj reálnej ekonomiky
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov, odporúčaní a stanovísk k dokumentom zásadného významu pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie prognóz makroekonomického vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie strategických dokumentov a stanovísk
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti makroekonómie a menovej politiky
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba bilančných agregátov makroekonomických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné vyhodnocovanie kurzovej a úrokovej pozície banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz a výskumných štúdií v oblasti ekonomických procesov, menovej politiky, platobnej bilancie, trhu práce a makroekonómie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie vplyvu menovej politiky na ekonomiku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: v oblasti makroekonómie
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie makroekonomického vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz, predikcií a komentárov o vývoji ekonomiky Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a analyzovanie vplyvov fondov EÚ na ekonomiku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické modelovanie a simulácie systémov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: ekonometrický a štatistický softvér (napr. Eviews)
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe makroekonomickej databázy
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: HDP, trh práce, ceny, verejný sektor, platobná bilancia, externé prostredie, mesačné ukazovatele a finančný trh, atď.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov a syntéz údajov na prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: anglický
Perspektíva: Aktuálna
7
lektorská činnosť
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.