Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore

Špecialista pre dohľad vo finančnom sektoreŠpecialista pre dohľad vo finančnom sektore pripravuje, vykonáva, riadi a koordinuje výkon dohľadu nad subjektmi finančného trhu vrátane realizácie špeciálnych odborných činností vo finančnom sektore. Špecialista pre dohľad vo finančnom sektore vykonáva dohľad na mieste a/alebo na diaľku. Pripravuje podklady pre výkon dohľadu a vedie prípravné rokovania s predstaviteľmi dohliadaných subjektov. Komplexne riadi, organizuje, koordinuje a vyhodnocuje výkon dohľadu alebo na týchto činnostiach participuje. Vyhodnocuje dodržiavanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch. Identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia zložitých alebo neštandardných operácií a potenciálnych rizík v dohliadaných subjektoch. Vykonáva analýzy finančných ukazovateľov, účtovníctva a vnútorných procesov, preveruje používanie matematických nástrojov a štatistických modelov, posudzuje a vykonáva následnú validáciu modelov riadenia rizík v dohliadaných subjektoch. Prerokováva výsledky do...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
3667/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInšpektor dohľadu vo finančnom sektore
SKExpert dohľadu vo finančnom sektore
SKAnalytik dohľadu vo finančnom sektore
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413003
ESCO
808
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pre výkon dohľadu v dohliadaných subjektoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy ukazovateľov v menovej a finančnej štatistike
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prehľad subjektov finančného sektora
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
banková únia a jej piliere
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Jednotný mechanizmus dohľadu, Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií, Systém ochrany vkladov s európskym protokolom.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankový controlling
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Metódy controllingu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riadenia rizík dohliadaných subjektov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankové účtovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie dohliadacej a previerkovej činnosti subjektov finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza rizík a návrh opatrení na ochranu voči rizikám
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v dohliadaných subjektoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie úloh a prípadov súvisiacich s notifikačnými a povoľovacími procesmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba správ a dokumentov súvisiacich s činnosťou dohľadu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Zameranie na prezentačné a argumentačné zručnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rétorických, prezentačných a komunikačných zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie prvostupňového konania pred Národnou bankou Slovenska
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.