Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)

Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba)Inšpektor výkonu fyzickej ochrany (strážna služba) posudzuje plány ochrany objektu, preveruje sťažnosti a dodržiavanie opatrení a navrhuje opatrenia na predchádzanie protiprávnej činnosti a zvyšovanie kvality výkonu fyzickej ochrany. Posudzuje plány ochrany objektu s využitím fyzickej ochrany a ich realizácie z hľadiska ich zákonnosti a dohodnutých požiadaviek klienta. Vykonáva inšpekčnú kontrolnú činnosť (tímovú, špeciálnu, rutinnú, neplánovanú) zameranú na dodržiavanie zákonnosti, interné normatívne akty a odborné pokyny pri príprave a výkone služby strážnikov zaradených do zmien výkonu fyzickej ochrany osôb a majetku; ďalej zamerané na predpísaný obsah a úplnosť vedenia príslušných evidencií a dokumentáciu na pracoviskách fyzickej ochrany a pod. Preveruje indície, podnety, sťažnosti a prípady podozrenia z protispoločenskej činnosti pracovníkov poskytujúcich fyzickú ochranu a navrhuje opatrenia na ich riešenie. Navrhuje opatrenia na predchádzanie a zamedzovanie protiprávnej činnos...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
28130/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu „S“) alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu „P“) podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o súkromnej bezpečnosti) (§ 16)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Zbrojný preukaz skupiny A (nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Poznámka: alebo Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe v oblasti bezpečnostných služieb.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414001
ESCO
66
SK NACE Rev. 2
N80
CPA 2015
N80
Príslušnosť k povolaniu
5414001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy vykonávania dohľadu nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy sebaobrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady súčinnosti s jednotkami Policajného zboru Slovenskej republiky a vymedzenými osobami
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti bezpečnostnej činnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ústavné právo, trestné a správne právo, všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť štátnych a neštátnych bezpečnostných zložiek.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
osobná ochrana, ozbrojený sprievod
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rozšírené vedomosti o prvky riadenia akcie, velenia pri osobnej ochrane, ozbrojenom sprievode.
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana a stráženie bankových objektov a transportov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rozšírené vedomosti o prvky riadenia akcie, velenia pri osobnej ochrane, ozbrojenom sprievode.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické bezpečnostné systémy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Bezpečnostné kamerové systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné znalosti a vedomosti ohľadom biometriky a ochranných prvkov na zabezpečovanie objektov.
Perspektíva: Budúca
5
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie nových postupov a činností zameraných na rozvoj informačnej gramotnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie opatrení na odstraňovanie zistených rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti v oblasti strážnych služieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Plánovanie a vykonávanie kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie predpisov, pokynov a inštrukcií na výkon služby a ich aktualizácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zahrnutie nových ochranných prvkov na zabezpečovanie objektu.
Perspektíva: Budúca
6
kontrola vedenia prevádzkovej a technickej dokumentácie v oblasti technického zariadenia budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Podmienené špeciálnym vyškolením.
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a sledovanie účinnosti prijatých opatrení pri kontrolnej činnosti v oblasti výkonu fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolná, metodická a školiaca činnosť zamestnancov ostrahy a ochrany majetku a osôb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Plánovanie a vykonávanie kontrolnej, metodickej a školiacej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci výkonu fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolná, metodická a školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie dokumentácie v oblasti inšpektora ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
lektorská, metodická a riadiaca činnosť pri ďalšom vzdelávaní odborníkov vo svojej špecializácii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených s objektivizáciou informácií a ich spracovávanie na relevantné informácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola ochrany zdravia a bezpečnosti po prevedenom zásahu v rámci fyzickej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie kontrolných a inšpekčných tímov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizovanie kontrol a previerok dodržiavania režimu ochrany a obrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Plánovanie, vykonávanie a organizovanie kontrol a previerok.
Perspektíva: Aktuálna
6
organizovanie previerok a kontrol na overenie účinnosti systémov ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Zbrane a strelivo
Strelné zbrane a strelivo
Výzbroj
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.