Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Čašník, servírka

Čašník, servírkaČašník, servírka zabezpečuje obsluhu hostí v stravovacom zariadení a zodpovedá za ich spokojnosť. Radí pri výbere jedál a nápojov, vrátane poskytovania dodatočných informácií o menu v slovenskom aj v cudzom jazyku. Vykonáva ich zúčtovanie po skonzumovaní. Čašník, servírka aktívne predáva produkty, zodpovedá za čistotu gastronomickej prevádzky, robí dennú uzávierku ERP (elektronickej registračnej pokladnice) a konzultuje požiadavky hostí v kuchyni.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26473/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEKellner
FRChef de rang
FRDemi chef de rang
SKGarsón
SKObsluha
SKRaňajkový čašník
SKSmenový čašník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5131
SK ISCO-08
5131001
ESCO
1895
SK NACE Rev. 2
I55,I56
CPA 2015
I55,I56
Príslušnosť k povolaniu
5131001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ideálne základy viacerých cudzích jazykov - špeciálna gastronomická terminológia.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S prihliadnutím na úspešný predaj, vystupovanie a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
technológie a postupy spracovania kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy potravinárskych strojov a zariadení na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pokladničný systém a IKT
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Používanie e-kasy, PC, prenosného objednávkového zariadenia, obsluha tlačiarne ku e-kase.
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravinárskych surovín na výrobu kávy a čaju
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Využívanie rečového prejavu pri predaji, opise, ale aj pri preberaní a riešení reklamácií a sťažností.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologických postupov pri výrobe kávy a čaju
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Reklamácia služieb - jedál a nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
evidovanie skladových zásob potravín, bielizne, pomocného materiálu a čistiacich prostriedkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uvedenie hostí, poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
servírovanie vína
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vybavovanie objednávok a požiadaviek zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
3
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
2
zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
2
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie a výroba kávy a čaju podľa technologického postupu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: S orientáciou sa na situácie ohľadom reklamácií a sťažností na úroveň služieb. V konfliktoch orientácia na fyzické a verbálne konflikty v reštaurácii, bare a inej gastronomickej prevádzke.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.