Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry

Špecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúryŠpecialista pre správu a údržbu cestnej infraštruktúry riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravy jednotlivých prvkov cestnej infraštruktúry. Vykonáva kontrolnú činnosť, plánuje, sleduje a vyhodnocuje efektívnosť finančných prostriedkov vynakladaných na opravy a údržbu pozemných komunikácií a ich súčastí. Zabezpečuje prevádzkovú spôsobilosť cestnej infraštruktúry a zodpovedá za celý životný cyklus jej diagnostiky, vrátane nových návrhov metód a postupov diagnostiky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24099/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149015
ESCO
1323
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149015

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti výstavby, opráv a údržby cestnej infraštruktúry, predpisy o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy diagnostiky pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebná dokumentácia na vykonávanie údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Ciest, diaľnic, rýchlostných ciest, ich súčastí a príslušenstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej dokumentácii na vykonávanie údržby ciest, diaľnic, ich súčastí a príslušenstva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie operačných plánov zimnej a letnej údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánov opráv a rekonštrukcií pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie jednotných štandardov pre údržbu a kontrolu technologických postupov údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metodiky na výkon a financovanie prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcií v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zjazdnosti pozemných komunikácií, kontrola dopravno-bezpečnostného vybavenia a technického stavu komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie kontroly enviromentálnej ochrany okolia komunikácií z hľadiska štandardov a noriem cestnej údržby a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, sledovanie a vyhodnocovanie efektívnosti finančných prostriedkov vynakladaných na prevádzku, opravy a údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Realizácia nových návrhov metód a postupov diagnostiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre výber zhotoviteľa opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre zmeny v usporiadaní cestnej siete a pripomienkovanie zmien v koncepcii rozvoja cestnej siete
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s organizačnými zložkami správneho orgánu, policajného zboru, zložkami integrovaného záchranného systému v rámci správy/údržby cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, organizácia a zabezpečovanie prevádzky a údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
7
riadenie, organizácia a zabezpečovanie správy pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.