Pracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave

Pracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej dopravePracovník odbavenia cestujúcich a batožiny v leteckej doprave vykonáva komplexné služby obchodného vybavovania cestujúcich a batožín. Vybavuje cestujúcich a batožiny manuálne a vo vybavovacích systémoch a zabezpečuje všetky služby s tým spojené. Koordinuje cestujúcich na prílete a odlete. Kontroluje úplnosť a platnosť cestovných a iných dokladov cestujúcich potrebných na vstup do cieľovej destinácie. Spolupracuje s ďalšími zložkami letiska, ktoré sa podieľajú na zabezpečení prevádzky na letisku, poskytuje informácie a služby prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Zabezpečuje asistenciu cestujúcim so zdravotným postihnutím a nesprevádzaným deťom. Zabezpečuje služby cestujúcim pri zmeškaných, divertujúcich a zrušených letoch. Poskytuje služby cestujúcim v pokladni, predáva letenky, vyberá poplatky v zmysle zmlúv s leteckými dopravcami a zabezpečuje spracovanie a odovzdanie tržieb z predaja.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24017/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKCheck in agent
SKPracovník odbavenia cestujúcich a batožiny
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5111
SK ISCO-08
5111003
ESCO
1879
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
5111003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Informácie o letovom pláne.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovacie systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Jednotlivých leteckých spoločností.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá koordinácie cestujúcich pri príletoch a odletoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy práce s elektronickými odbavovacími systémami cestujúcich na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy cestovných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v letových plánoch a ďalších informáciách týkajúcich sa leteckej prepravy cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov a prirážok podľa platných taríf vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rezervácia cestovných lístkov a miesteniek
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií a rád cestujúcim
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií cestujúcim osobne, prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a elektronickou poštou.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia cestujúcich pri príletoch a odletoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie prevádzky letiska v spolupráci s ďalšími prevádzkovými zložkami letiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca v pokladni pri predaji leteniek
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Predaj leteniek, ich vyúčtovanie, vyberanie poplatkov za nadváhu batožín.
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie platieb za služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia pri príletoch a odletoch cestujúcim so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie cestujúcich a batožín, obsluha vybavovacích systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.