Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dispečer letiskovej prevádzky

Dispečer letiskovej prevádzkyDispečer letiskovej prevádzky koordinuje a usmerňuje činnosti leteckých dopravcov v oblasti poskytovania prevádzkových služieb, posudzuje prevádzkyschopnosť letiska a rozhoduje o vyradení nespôsobilých zariadení a letiskových pohybových plôch z prevádzky. Distribuuje prevádzkovým zložkám letiska informácie o procese odbavovania lietadiel a prideľuje letiskové stojiská. Dispečer letiskovej prevádzky pravidelne vyhodnocuje a kontroluje povrch letiskových pohybových plôch, zabezpečuje publikačnú činnosť požadovanú leteckými predpismi (publikovanie požadovaných informácií o letisku a jeho stave, možnostiach a prevádzke letiska v súlade s leteckými predpismi prostredníctvom leteckej informačnej služby do AIP - letecká informačná príručka. Okrem toho koordinuje činnosti súvisiace s údržbou letiskových pohybových plôch a svetelných zabezpečovacích zariadení, zabezpečuje styk a komunikáciu letiska s leteckými prevádzkovateľmi. Koordinuje činnosť prevádzkových zložiek v odbavovacom procese, ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24011/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENAirport Operations Controller
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 37)
Poznámka: Obmedzené osvedčenie rádiotelefonista leteckej pohyblivej služby I/II.
Skúšky zabezpečuje „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“.
Predpisová základňa: Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.
OPATRENIE Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. decembra 2011 č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3154
SK ISCO-08
3154003
ESCO
2080
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3154003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anglický jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Minimálne na úrovni B2.
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Digitalizácia terminálov
6
metódy dispečerského riadenia leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Autonómne operačné a kontrolné strediská
6
predpisy v oblasti medzinárodného civilného letectva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
6
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
6
právne predpisy v oblasti civilného letectva
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch v oblasti medzinárodného civilného letectva.
Perspektíva: Aktuálna
6
konštrukcia a systémy lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informácie o letiskách, plochách letísk a okolitých prekážkach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby prideľovania príletových a odletových slotov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti o politike a systéme prideľovania slotov.
Perspektíva: Aktuálna
6
mimoriadna situácia, mimoriadna udalosť a ohrozenie, ich vzájomné súvislosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vzniknuté mimoriadne situácie na letisku napr. vplyvom počasia.
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v meteorologických údajoch, správach a predpovediach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch v oblasti medzinárodného civilného letectva a základné znalosti o lietadle (konštrukcia a systémy lietadiel) pre účely vhodného výberu stojánka a odbavenia lietadla.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia terminálov
6
vyhodnocovanie a kontrola povrchu letiskových pohybových plôch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyraďovanie nespôsobilých zariadení a letiskových pohybových plôch z prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meranie brzdných účinkov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidovanie pohybov lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
6
spracovávanie prevádzkovej dokumentácie v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava správ vedeniu spoločnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
publikačná činnosť požadovaná leteckými predpismi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dispečerské riadenie leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne operačné a kontrolné strediská
6
prideľovanie letiskových stojísk
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie činnosti leteckých dopravcov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie o procesoch odbavovania lietadiel, riadenie pohybu lietadiel po letiskovej ploche, navádzanie na štart a pristátie, vydávanie povolení k pristátiu a vzletu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s orgánmi verejnej správy, ochrany prírody a životného prostredia a inými orgánmi a organizáciami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
6
riadenie letovej prevádzky v súlade s leteckými predpismi a normami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základné znalosti z metód riadenia letovej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prideľovanie príletových a odletových slotov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie základných vedomostí o politike a systéme prideľovania slotov.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.