Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochranyŠpecialista požiarnej ochrany zabezpečuje v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov najmä plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov vo vzťahu k vypracúvaniu riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, vykonávaniu činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii, riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní, riešeniu protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení, riešeniu protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami, posudzovaniu materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Spracúva analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. Špecialista požiarnej ochrany môže, okrem uvedených činností, vykonávať aj ďalšie činnosti ustanovené v uvedenom zákone....
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
22859/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFire protection specialist
SKPožiarny projektant
SKPožiarny špecialista
SKProjektant protipožiarnej bezpečnosti stavby
SKProjektant požiarnej ochrany
SKŠpecialista na riešenie PBS
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149007
ESCO
522
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2149007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na vyhotovovanie grafických častí technických výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Dokumentácia súvisiaca so stavebným povolením.
Perspektíva: Aktuálna
6
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Oboznámenie sa s inováciou, protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Budúca
6
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Budúca
6
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha a dokumentácia osvedčení požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Výpočet sily a prostriedkov na hasenie požiaru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, zabezpečovanie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri ukladaní sankcií za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
procesy horenia a hasenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
horľavé kvapaliny, lakovne
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, manipulácii s nimi a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, manipulácii s nimi a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, manipulácii s nimi a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické normy požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: STN 92 0102, Súbor STN 92 02XX, STN rady 73 0XXX, STN EN ISO 13493, Súbor ATN® XXX - Protipožiarna bezpečnosť stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
požiarne konštrukcie, ich vlastnosti a osvedčenia požiarnych konštrukcií zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Členenie požiarnych konštrukcií na skupiny a podskupiny, druhy dokladov na osvedčenie požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
protipožiarna bezpečnosť pri umiestňovaní nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútri stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v oblasti požiarneho nebezpečenstva Ion-Li batérií a umiestňovania nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútorných priestoroch stavieb, podzemných aj nadzemných z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
protipožiarna bezpečnosť fotovoltických systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v oblasti požiarneho nebezpečenstva fotovoltických systémov so štandardnými PV modulmi a PV modulmi integrovaných do stavebných výrobkov umiestňovaných na obvodových konštrukciách stavieb a fasádach.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy normalizácie, certifikácie a akreditácie výrobkov v protipožiarnej ochrane
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Budúca
6
spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru s výsledkom určenia potreby zriadenia hasičskej jednotky v objekte organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútri stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Riešenie bezpečnostných vzdialeností medzi parkovacími miestami s nabíjacími stanicami a infraštruktúrou pre nabíjacie stanice od iných častí vnútorných priestorov, riešenie ochrany stavebných konštrukcií v blízkosti parkovacích miest pre nabíjanie elektromobilov, riešenie vetrania priestorov, ZOTSH (zariadenia na odvod tepla a splodín horenia), EPS (elektronická požiarna signalizácia), SHZ (stabilné hasiace zariadenia).
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb súvisiaca s územným, stavebným a kolaudačným konaním.
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní fotovoltických systémov na obvodových konštrukciách a fasádach stavieb. Riešenie odstupových vzdialeností, od obvodových konštrukcií stavby častí fotovoltických systémov, riešenie zásahových ciest na strechách stavby, riešenie protipožiarnej ochrany jednosmerných elektrických rozvodov a riešenie vypínania dodávky elektrickej energie z PV modulov v prípade požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.