Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve

Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve spracováva návrhy nových a úpravy existujúcich produktov a produktových procesov v súlade s vývojom na finančnom trhu a jeho stratégiou. Spracováva metodické pokyny a usmernenia v oblasti finančných produktov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Product manager
Produktový manažér
Produktový špecialista
Špecialista vzniku produktov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413006 - Špecialista pre vývoj produktov vo finančníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
Špecifikácia:
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ekonomické aspekty vývoja produktov
7
analýzy konkurencie a konkurenčné stratégie
7
kvantitatívne metódy analýzy trhu
7
právne predpisy a pojmy v oblasti kapitálového trhu
7
finančný trh
Špecifikácia:
základy a úlohy, podstatné špecifiká sektorov finančného trhu, princípy fungovania produktov
7
postupy a psychológia predaja finančných produktov
7
obchodné, marketingové a konkurenčné stratégie
7
produktové portfólio finančných inštitúcií
7
segmentácia trhu
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti finančného trhu
Špecifikácia:
Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
7
finančná matematika
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
postupy vypracovania metodiky na vývoj produktov vo finančníctve
7
životný cyklus produktu
Špecifikácia:
jeho fázy, charakteristika fáz atď.
7
druhy analýz finančného trhu
7
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
7
princípy obchodovania s finančnými produktmi
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
návrh a spracovanie metodických materiálov a pracovných postupov v rámci realizácie obchodov na finančných trhoch
7
analýza potrieb zákazníka
7
spracovávanie popisov produktov, procedúr, príprava normatívnych predpisov a pod.
7
analýza produktov iných peňažných ústavov
7
vymýšľanie a vývoj nových produktov, popr. modifikácia súčasných produktov
7
prezentácia výsledkov analýz a návrhov vývoja produktov
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
7
analýza konkurenčných stratégií, produktov a objemu konkurenčného obchodu
7
analýza trhu finančných produktov a služieb
Špecifikácia:
Conjoint analýza, SWOT analýza
7
vyhodnocovanie parametrov produktu
7
sledovanie životného cyklu finančného produktu, vyhodnocovanie a navrhovanie opatrení
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.