Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve

Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve komplexne vykonáva platobné operácie pre banku a jej klientov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Pokladník v banke
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08
3312003 - Odborný pracovník pokladničnej služby v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
prezentovanie
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
4
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Používané pre spracovanie pokladničných operácií.
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
zmenárenstvo
Špecifikácia:
Predaj a nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, hotovostná zámena cudzích mien, výmena nominálnych hodnôt valút tej istej meny.
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
ochranné prvky platidiel
4
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku
4
podmienky a riziká zriadenia, vedenia a zrušenia účtov klientov
4
druhy platobných operácií
4
pravidlá ochrany osobných údajov
4
interné predpisy a procesy v organizácii
4
náležitosti podpisového vzoru
Špecifikácia:
Pravidlá a postupy jeho tvorby, evidencie, použitia atď.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
manipulácia s peniazmi (počítanie, účtovanie, zamieňanie)
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
4
výkazníctvo vo zverenej oblasti
Špecifikácia:
napr. o spracovaní peňazí
4
realizácia platobných operácií
4
správa účtov klientov
Špecifikácia:
Zriaďovanie, vedenie a rušenie účtov klientov.
4
vedenie a správa dokumentácie týkajúcej sa účtov klientov
4
overovanie správnosti podpisov podľa podpisového vzoru
4
vykonávanie pokladničných činností
4
obsluha technických zariadení na overovanie pravosti platidiel
Špecifikácia:
napr. zariadenie na počítanie bankoviek a mincí
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.