Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov

Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov monitoruje a zabezpečuje inštaláciu a prevádzku zverených bankomatov a logistiku zadržaných platobných kariet. Je zodpovedný za inventarizáciu hotovosti v bankomatoch. Komunikuje s dodávateľmi softvéru, hardvéru, revíziu a servisu bankomatov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Prevádzkar bankomatov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3312 - Odborní pracovníci v oblasti úverov a ostatných bankových produktov
SK ISCO-08
3312005 - Odborný pracovník zabezpečujúci činnosti súvisiace s prevádzkou bankomatov
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy platobných kariet v bankovníctve
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
interné predpisy v organizácii
4
interné procesy v organizácii
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
4
softvérové prostredie, operačné systémy
Špecifikácia:
týkajúce sa bankomatov
4
práca s dátami príslušného charakteru
Špecifikácia:
dáta súvisiace s prevádzkou bankomatov
4
logistika
Špecifikácia:
zadržaných platobných kariet
4
inventarizácia
Špecifikácia:
hotovosti v bankomatoch
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
bankovníctvo a bankové služby
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti platobného styku
3
postupy pri evidovaní a účtovaní operácií realizovaných prostredníctvom bankomatu
4
softvér a hardvér bankomatov
4
ochrana osobných údajov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexné zabezpečenie obsluhy bankových automatov
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík, resp. ďalších čiastkových administratívnych prác
4
správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie
4
prijímanie, vydávanie, úschova a starostlivosť o kľúče a ich duplikáty
Špecifikácia:
od prideleného bankomatu
4
spracovávanie dát platobných kariet a platobných transakcií
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv pridelených bankomatov
4
otváranie a zatváranie trezorovej časti bankomatu
4
manipulácia s hotovosťou (počítanie, účtovanie)
Špecifikácia:
v prípade dotácií a inventarizácie hotovosti v bankomatoch
4
podávanie informácií o zadržaných platobných kartách
4
vyhotovovanie záznamov a povinnej dokumentácie o vykonanej montáži, pripojení, oprave alebo revízii bankomatov
4
vedenie evidencie servisných zásahov a opráv bankomatov
4
riadenie a koordinácia prác pri vykonávaní servisu bankomatov
4
vyhotovenie uzávierok bankomatov
4
komunikácia s dodávateľmi v prípade odstraňovania porúch bankomatov a revízií
4
vybavovanie reklamácií klientov banky
Špecifikácia:
súvisiacich s operáciami v bankomatoch
4
komunikácia s oddeleniami banky, resp. inými bankami
4
zabezpečovanie logistiky zadržaných platobných kariet
4
zabezpečovanie dotácie bankomatov hotovosťou
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.