Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie

Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie pripravuje analýzy a podklady na riadenie likvidity banky a tiež na podporu vykonávania obchodov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu pre banku samotnú, ako aj pre jej klientov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Analytik podpory treasury
Analytik riadenia bilancie
Analytik riadenia kvality aktív
Špecialista emisií
Treasury Back-Office
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413017 - Bankový analytik pre treasury a riadenie bilancie
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
medzinárodné bankovníctvo
7
bankovníctvo a bankové služby
7
investičné bankovníctvo
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
7
finančná matematika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
medzinárodné finančné trhy
7
devízové trhy
Špecifikácia:
Znalosť funkcie a štruktúry devízového trhu, jeho charakteristiky a vlastností. Poznanie medzibankového devízového trhu, medzinárodného pohybu kapitálu a investovania
7
právne predpisy
Špecifikácia:
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) , a tiež Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (tzv. nariadenie MiFIR), Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
Špecifikácia:
vrátane prognóz vývoja kapitálového a peňažného trhu
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
7
spolupráca pri spracovávaní ekonomických analýz
6
vyhodnocovanie analýz finančných trhov a faktorov ovplyvňujúcich ich situáciu
7
aplikácia technickej a fundamentálnej analýzy pri príprave podkladov pre obchodovanie na finančných trhoch
Špecifikácia:
využitie znalostí technickej a fundamentálnej analýzy pre obchodovanie s CP s cieľom dosiahnutia požadovanej likvidity banky
7
analýza riadenia krátkodobej likvidity banky , manažment devízovej pozície banky a obchodného portfólia
7
analýza devízových trhov a obchodov
7
investovanie do CP so zreteľom na výnosy banky, riziko a likviditu
7
riadenie aktív a pasív v bankovníctve
7
analýza bankovej súvahy
6
analýza trhových a úverových rizík bankovej knihy
6
analýza portfólia cenných papierov banky
7
navrhovanie riešení investovania do cenných papierov
7
príprava emisie cenných papierov
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
podpora vykonávania obchodov na peňažnom, devízovom a kapitálovom trhu
Špecifikácia:
pre banku a jej klientov
7
analýza akciového trhu na makroúrovni, odvetvovej úrovni, mikroúrovni a na úrovni portfólia banky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát z Medzinárodného treasury manažmentu (CertITM)
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.