Špecialista na finančné a poisťovacie podvody

Špecialista na finančné a poisťovacie podvodyŠpecialista na finančné a poisťovacie podvody zodpovedá za včasnú identifikáciu finančného alebo poisťovacieho podvodu. Kompletne preveruje dokumenty súvisiace s finančným alebo poisťovacím podvodom, na účely efektívneho a rýchleho vyšetrenia podvodu. Špecialista na finančné a poisťovacie podvody monitoruje, identifikuje, odhaľuje a prešetruje poisťovacie podvody, podozrivé a neobvyklé finančné operácie. Komunikuje s tretími stranami. Predkladá návrhy opatrení na zabezpečenie prevencie pred finančnými a poisťovacími podvodmi a ich implementáciu. Zhromažďuje informácie z dostupných interných a externých zdrojov, reportuje a hlási interné nálezy a trestné činy orgánom činným v trestnom konaní....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
1893/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENInsurance fraud investigator - senior
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413007
ESCO
1488
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
Trestný zákon
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s vykonávanou agendou v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Zákon č. 372/1990 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch), Občiansky zákonník.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a rozsah finančných a poisťovacích podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy obchodovania s finančnými produktmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy určovania rozsahu a náhrad škôd pri poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy pátrania, vyšetrovania a práce s informáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti finančných a poistných podvodov. Postupy pri vyšetrovaní finančného a poistného podvodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie metodiky likvidácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie rôznych metód preverovania poistných udalostí podľa druhu poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie a odhaľovanie protizákonných činností vo finančníctve a poisťovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účinnosti realizovaných zmien a opatrení na základe navrhnutých opatrení
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V rámci prevencie a znižovania rizika vzniku protiprávnych konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne využívanie databáz pri výkone služby, najmä s ohľadom na analytické využitie informácií a prijímanie primeraných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri návrhoch opatrení na predchádzanie finančných a poisťovacích podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s úsekom informačných technológii pri implementácii softvérových riešení do vnútorných systémov a procesov identifikácie a preverovania poisťovacích podvodov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre štatistiky, analýzy, rozbory a správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
registrovanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaisťovanie listín, predmetov, svedectiev a iných dôkazov na likvidáciu poistných udalostí a internej kriminality, vedenie súdnych sporov a trestných konaní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri výmene informácií týkajúcich sa finančných poisťovacích podvodov so zamestnancami špecializovaných pracovísk z iných poisťovní
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s interným auditom pri vyhodnocovaní rizík podvodného konania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a ďalšími orgánmi a organizáciami, ktoré môžu prispieť k objektívnemu zisteniu skutkového stavu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie písomnej a e-mailovej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odovzdávanie informácií o zistených skutočnostiach, poznatkoch a podozreniach nadriadeným
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prešetrovanie súvislostí a udalostí spojených so vznikom škôd a iných negatívnych javov, preverovanie spoľahlivosti osôb a subjektov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: a taktiež dokumentov
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce s orgánmi Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície a s Finančným riaditeľstvom SR v rozsahu podľa osobitného predpisu a uzavretých dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.