Špecialista na platobné služby

Špecialista na platobné služby analyzuje a navrhuje riešenia pre poskytovanie platobných služieb.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413015 - Špecialista na bankové karty, platobný styk a zúčtovanie obchodov
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry pre odborné aplikácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
bankovníctvo a bankové služby
5
bankové účtovníctvo
5
systémy platobných kariet v bankovníctve
5
formy a procesy platobného styku
Špecifikácia:
Tuzemský, hotovostný, bezhotovostný, zahraničný atď.
7
postupy zúčtovania obchodov
7
postupy zúčtovania operácií a transakcií elektronického bankovníctva
7
všeobecné záväzné právne predpisy v oblasti platobného styku a platobných kariet
7
druhy platobných kariet
7
elektronické bankovníctvo
7
platobné prostriedky platobného styku
Špecifikácia:
Zmenky, šeky, dokumentárne platby.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
zabezpečovanie tuzemského i zahraničného platobného styku prostredníctvom peňažných ústavov
5
usmerňovanie realizácie bankových služieb v oblastiach depozitných a platobných produktov, platobného styku (i v cudzej mene)
7
vypracovávanie analýz a návrhov riešení v oblasti platobných služieb
7
zúčtovanie operácií a transakcií elektronického bankovníctva
7
riešenie neštandardných prípadov platobného styku a vysporiadanie chybných transakcií a storien
7
predkladanie návrhov na zmeny softvéru podľa platnej legislatívy
7
monitorovanie systému a chodu aplikácií spojených s vydávaním platobných kariet
7
kontrola dodržiavania platobných podmienok
7
orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
7
sledovanie legislatívnych zmien v Slovenskej republike, Európskej únii a pod. v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
prioritne v oblastiach platobných kariet, platobného styku a zúčtovania obchodov
7
tvorba metodických a pracovných postupov prevádzky platobných kariet
7
kontrola účtovných operácií platobných kariet tuzemskej a medzinárodnej prevádzky
7
analýza plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti platobných služieb
7
podávanie informácií v oblasti platobných systémov a poskytovania platobných služieb
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.