Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve

Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve riadi, koordinuje, organizuje a kontroluje činnosti a procesy odborných útvarov v pôsobnosti riadenia. Zabezpečuje fungovanie a rozvoj odboru.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Regionálny riaditeľ v bankovníctve
Riaditeľ obchodného miesta
Riaditeľ oblasti v bankovníctve
Riaditeľ odboru v bankovníctve
Riaditeľ pobočky v bankovníctve
Vedúci oddelenia v bankovníctve
Vedúci samostatného oddelenia v bankovníctve
Vedúci štábneho útvaru v bankovníctve
Vedúci tímu v bankovníctve
Vrchný riaditeľ úseku v bankovníctve
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
1346 - Riadiaci pracovníci (manažéri) vo finančníctve a poisťovníctve
SK ISCO-08
1346001 - Riadiaci pracovník (manažér) v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér vo finančníctve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
tvorivosť (kreativita)
P
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
7
finančný manažment
7
manažment rizík
7
krízový manažment
7
činnosť a fungovanie organizácie
7
manažment
7
postupy a metódy vedenia porád
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
modely riadenia zmien
7
integrované systémy riadenia
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
7
metódy a postupy výberu zamestnancov
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
systémy a normy kontroly
7
manažment pre top manažérov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
projektové riadenie v manažmente
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 483/2001 o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
právne predpisy v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
Špecifikácia:
Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
7
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
7
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
vedenie rozhovorov z oblasti koučingu
7
využívanie nástrojov koučingu
7
vykonávanie odbornej lektorskej činnosti (prednášky, školenia a pod.)
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
manažovanie ľudských zdrojov
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
7
vypracovávanie a príprava podkladov a správ v manažmente
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
manažment času
7
plánovanie a operatívne riadenie
7
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
7
aplikovanie legislatívnych zmien do stratégie riadenia vo zverenej oblasti
7
riešenie najzložitejších odborných problémov v riadenej oblasti
7
usmerňovanie a kontrolovanie kontinuity optimalizácie procesov v riadenej oblasti
7
analyzovanie potenciálnych rizík činností a procesov v bankovníctve a navrhovanie riešení
7
navrhovanie koncepcií a stratégií v riadenej oblasti
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti produktivity práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.