Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik prípravy a realizácie investícií

Technik prípravy a realizácie investíciíTechnik prípravy a realizácie investícií spolupracuje na investičnej príprave a realizácii stavieb a zariadení. Vyhodnocuje čerpanie finančných prostriedkov/finančného rozpočtu projektových alebo investičných akcií. Rieši odstraňovanie závad, nedorobkov a reklamácií pri výkone, odovzdávaní a preberaní stavieb. Vykonáva činnosti stavebného a technického dozoru na stavbách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1824/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik investičnej výstavby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119029
ESCO
1159
SK NACE Rev. 2
F42
CPA 2015
F42
Príslušnosť k povolaniu
3119029

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy podnikania a podnikateľské prostredie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
4
právne predpisy v oblasti ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
4
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická normalizácia a projektovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Alternatívne spôsoby výroby energie
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Ide napr. o: verejné obstarávanie, stavebný zákon a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a normy kvality v investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
4
smart technológie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Inteligentné budovy
4
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ide o postupy a pravidlá súvisiace s investičnou činnosťou, napr. stavebné konanie, geodézia, kataster nehnuteľností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Inteligentné budovy
Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
4
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania dát geodetických meraní a výskumov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v postupoch a metódach na vykonávanie odborných geodetických prác, vrátane spracovania výsledkov terénnych prác a ich dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba metodických postupov v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie spôsobov realizácie investícií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie investičných procesov v oblasti investičnej činnosti u pridelených stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie podkladov na tvorbu podnikateľského zámeru za zverenú oblasť v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Alternatívne spôsoby výroby energie
Efektívne využívanie zdrojov energie a využívanie vhodných systémových riešení pre energeticky efektívne stavby
4
kontrola vyhodnocovania efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
4
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
4
spracovanie finančných rozpočtov projektových alebo investičných akcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie technicko-ekonomických analýz údajov zo smart technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
Inteligentné budovy
4
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie projektovej dokumentácie a stanovenie podmienok stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza príčin, závad a nedostatkov zistených pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane navrhovania príslušných opatrení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie povolení a ďalších podkladov od orgánov štátnej správy v rámci prípravy a realizácie investícií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a kontrola priebehu investičnej činnosti u pridelených stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové materiály pre zelené zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia, pre elektrotechnický priemysel, pre uskladnenie elektrickej energie)
4
zabezpečovanie náležitostí stavieb k návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. k žiadosti na vydanie stavebného povolenia na realizáciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.