Technik prevádzky vodných elektrární

Technik prevádzky vodných elektrární pripravuje proces výroby elektriny a hodnotí prevádzku výrobných zdrojov vodných elektrární. Plánuje a hodnotí prevádzkové ukazovatele, dispečerské riadenie a energetické činnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik prípravy a hodnotenia prevádzky vodných elektrární
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113016 - Technik prevádzky vodných elektrární
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Technik energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
6
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Špecifikácia:
Premena primárnej energie na elektrickú energiu.
6
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
6
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
6
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
6
právne predpisy a pojmy v energetike
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
6
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
Špecifikácia:
Technologické zariadenia, turbíny (Bankiho, Peltonova, Francisova, Kaplanova), generátory, transformátory a pod.
6
prenos elektrickej energie
6
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Ekologická nezávadnosť technologického procesu.
6
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1).
6
prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení na vodnej elektrárni
6
technické normy v energetike
6
právne predpisy a základné pojmy z oblasti vodohospodárstva
Špecifikácia:
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexná príprava účelného, optimálneho a hospodárneho procesu výroby elektriny
Špecifikácia:
V súlade s požiadavkami výrobného dispečingu a hydrologickými pomermi v požadovanom termíne a kvalite.
6
plánovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti vodnej elektrárne na úrovni dlhodobej a ročnej prípravy prevádzky na jednotlivé zdroje
6
spolupráca na procese výroby elektrickej energie
Špecifikácia:
Spolupráca s výrobným dispečingom, útvarmi organizácie, Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou (SEPS), distribučnými spoločnosťami (DS), vodohospodárskymi podnikmi a dodávateľmi energií, ktorí ovplyvňujú svojou činnosťou disponibilitu zdrojov s cieľom technicky a ekonomicky optimálneho nasadenia zdrojov.
6
koordinácia odstávok výrobných, rozvodných a hydrotechnických zariadení vodných elektrární
Špecifikácia:
Spolupráca pri odstávkach s výrobným dispečingom, dispečingami Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, distribučnými spoločnosťami a vodohospodárskymi podnikmi.
6
spracovávanie výkazov a periodických hodnotení prevádzky výrobných zariadení vodnej elektrárne
6
analýza príčin odchýlok výkonu, plnenia kľúčových ukazovateľov výkonnosti, vrátane návrhov nápravných opatrení v prípade ich neplnenia
Špecifikácia:
Analýza na základe denného a mesačného hodnotenia.
6
návrh a realizácia opatrení na zlepšenie hospodárnosti vodnej elektrárne
6
príprava štatistických podkladov, bilancií a analýz na plánovanie v oblasti výroby a spotreby elektriny
6
vypracovávanie krátkodobých a dlhodobých plánov plnenia a vyprázdnenia nádrží v spolupráci s vodohospodárskymi organizáciami
6
dodržiavanie predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou vo vodnej elektrárni
Špecifikácia:
Technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, OPP, ochrany životného prostredia a pod.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.