Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov

Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojovMechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov vykonáva kompletnú údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel, ich mechanických častí, napr. motora, prevodovky, podvozku, dvojkolia, brzdového zariadenia. Vykonáva funkčné skúšky, skúšobné jazdy a nastavuje potrebné výkonové parametre ako aj predpísané merania určenými meradlami (UIC-ORE).
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1815/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKMechanik dopravných prostriedkov a mechanizácií
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
7233
SK ISCO-08
7233008
ESCO
1195
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
7233008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy konfigurácie komunikačného softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
postupy využívania sieťových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Mechanické časti železničných koľajových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
3
riadiace moduly a zariadenia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy a spôsoby obsluhy zdvíhacích zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, normy a materiálové karty
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
brzdové zariadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravne prostriedky a motory
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy prevádzkových hmôt
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby využívania nových diagnostických metód v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3
spôsoby nastavovania údržby dopravných prostriedkov pomocou virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čítanie a použitie technických podkladov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie dát potrebných na efektívne plánovanie rozvoja a údržby dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3
meranie určenými meradlami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia znalostí v oblasti konfigurácie sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
aplikácia znalostí v oblasti používaných sieťových technológií a problematiky interferencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie a údržba elektrických a motorových hnacích vozidiel a motorových hnacích vozidiel na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie upravovačov ovládacích obvodov na predpísané hodnoty z hľadiska funkčnosti železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
menšie opravy dráhových vozidiel, vrátane zoraďovania a nastavovania potrebných parametrov brzdových systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bežná údržba dráhových vozidiel, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopĺňanie a výmena prevádzkových hmôt
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie virtuálnej/rozšírenej reality pri údržbe dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.