Špecialista v oblasti predaja IKT

Špecialista v oblasti predaja IKTŠpecialista v oblasti predaja IKT vykonáva obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom informačnej a komunikačnej techniky. Poskytuje základné poradenské služby pri analýze potrieb zákazníka. Identifikuje príležitosti na zvyšovanie predaja informačných a komunikačných zariadení a príslušnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry. Vypracúva ponuky a organizuje systém podpory predaja. Komunikuje s dodávateľmi a odberateľmi, navrhuje obchodné zmluvy a podmienky v spolupráci s technickým a právnym oddelením. Rieši časové a technické aspekty obchodných prípadov. Vybavuje a rieši sťažnosti a reklamácie a organizuje nápravné riešenia. Podľa veľkosti organizácie môže riadiť činnosť podriadených predajcov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17934/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENICT sales specialist
ENIT sales specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
Q
SKKR
Úroveň 5
EKR
Úroveň 5
ISCED 2011
554
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník v roli špecialitu predaja IKT by mal mať dostatok skúseností z praxe, aby ich vedel podporiť certifikáciou v súvisiacej technologickej oblasti. Odporúčaný certifikát by mal potvrdiť úroveň vedomostí a zručností s konkrétnou technológiou (prípadne aplikačným systémom, IKT službou či IKT procesmi) v rámci klasického či agilného riadenia dodávky, vývoja či predaja IKT služieb a riešení. Môže ísť napríklad o certifikáciu na technológie Microsoftu, Cisca, Oracle, IBM a podobne, ktoré sú administrované niektorou z certifikačných autorít napríklad, ale nie výlučne, ICDL, Pearson VUE, PeopleCert alebo im ekvivalentné vyjadrenie odbornej spôsobilosti.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2434
SK ISCO-08
2434000
ESCO
901
SK NACE Rev. 2
J62,J63
CPA 2015
J62,J63
Príslušnosť k povolaniu
2434000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
5
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
5
Matematická gramotnosť
5
Digitálna gramotnosť
5
Mediálna gramotnosť
5
Environmentálna gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Občianske kompetencie
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Sociálne kompetencie
5
Osobnostné a emocionálne kompetencie
5
Schopnosť učiť sa
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
5
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
legislatívny rámec reklamačného konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
5
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
5
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Cloud computing / výpočty v cloude
5
tovaroznalectvo IKT produktov a služieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Cloud computing / výpočty v cloude
5
základné medzinárodné štandardy (technické normy) pre kvalitu a riadenie IT služieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy nákupu nových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy sieťovej infraštruktúry, serverové a cloudové technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Cloud computing / výpočty v cloude
5
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Digitálne dvojča
Digitálne ekosystémy
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Cloud computing / výpočty v cloude
5
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: napr. zmluvy a zmluvné vzťahy; druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti; postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: vrátane spôsobov a metód komunikácie
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne ekosystémy
5
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
formy vedenia predajne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
predvádzacie techniky
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na používateľskej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
klientela, potenciálna klientela a starostlivosť o ňu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti a funkčnosť produktov a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: napr. vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy, telekomunikačná technika druhy telekomunikačných vedení; rádiokomunikačná technika a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
segmentácia zákazníkov a predajný cyklus
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušnej legislatíve (napr. HACCP) pri prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Blockchain
Dátová analytika (Big Data)
Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Cloud computing / výpočty v cloude
5
analýza potrieb zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
tvorba komplexného IKT riešenia podľa požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča
Digitálne ekosystémy
Distributed computing / edge computing
Cloud computing / výpočty v cloude
5
administrácia počítačových aplikácií podľa pracovných postupov a prevádzkových harmonogramov informačnom centre
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práca v CRM systéme a aktualizácia zákazníckej databázy
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Postklasické počítače a komunikácie /Platformy 3. generácie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
práca s databázami zákazníkov/klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
konzultačné služby a metodické vedenie užívateľov aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zdôvodnenie navrhovaných zákazníckych riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Cloud computing / výpočty v cloude
5
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia a koordinácia vzťahov so zákazníkmi, partnermi a subdodávateľmi
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
5
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
5
účasť na nákupe softvéru/hardvéru a IT príslušenstva, vrátane komunikácie s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
predávanie IKT v súlade s legislatívou a predajným kódexom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.