Správca databáz

Správca databázSprávca databáz vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti správy štruktúrovaných dát, datasetov, relačných databáz alebo iných databáz. Správca databáz spravuje používateľské účty (prístupy k databázam), operatívne analyzuje a odstraňuje chyby databáz, zálohuje dáta alebo databázy, optimalizuje chod databázy, identifikuje problémové oblasti a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Zabezpečuje inštaláciu, konfiguráciu, testovanie a monitoring databázových systémov, migráciu dát, generovanie výstupov, vytváranie relácií a spájanie dát, zostavuje reporty a dokumentáciu k databázam. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom databázových systémov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17927/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDatabase administrator
SKDatabázový administrátor
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundation, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné. Rovnako akceptovateľným smerom je relevantná priemyselná certifikácia, napr. LPIC-3 Enterprise professional Virtualization and HA.

Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, Linux administrator LPIC-2 alebo LPIC-3.

Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, MS SQL Server Administrator, Oracle Certified Professional (mySQL, 12C), IBM Certified Database Administrator (DB2), prípadne iné ekvivalentné certifikáty zamerané na iné databázové (SQL ako aj NoSQL) riešenia a platformy.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2521
SK ISCO-08
2521002
ESCO
953
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2521002

Kompetencie

Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dopytovacie jazyky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika organizácie informácií dotknutej domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika riadenia a správy bázy dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy testovania, zálohovania, zabezpečenia a dokumentovania databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostné politiky, štandardné techniky napádania databázovej vrstvy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
princípy procesného riadenia IT systémov (ITIL) a základné procesy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
opodstatnenie relácií medzi tabuľkami relačnej databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
charakteristika databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
alternatívne databázové technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ochrany databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
postupy správy používateľských účtov/prístupov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy optimalizácie riešení databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
trendy v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy inštalácie jednotlivých aplikácií alebo softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štruktúra a metodika dopytových jazykov pre prácu s databázami typu NoSQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a spôsoby tvorby reportov a záverečných správ z oblasti IT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy komunikačných rozhraní, systémová integrácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a upravovanie tabuľkového priestoru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a tvorba jednoduchších skriptov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. na dávkové spracovanie, zálohovanie, presuny dát, kontrolné úlohy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza dátového modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie dátového modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
použitie jazyka UML v navrhovaných modelových riešeniach
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia jazyka SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
optimalizácia databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spravovanie používateľských účtov/prístupov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zálohovanie a obnovovanie databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie prevádzkovej dokumentácie v rámci správy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
generovanie výstupov podľa zadania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: S porozumením v cudzom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie poradenstva v doméne databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodicko – technická a základná poradenská pomoc používateľom IT systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inštalácia bezpečnostných záplat, opravných balíkov a aktualizácií databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh, inštalácia a konfigurácia serverov a OS
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
6
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného chodu databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.