Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií

Riadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológiíRiadiaci pracovník (manažér) prevádzky informačných technológií plánuje, riadi a koordinuje činnosti týkajúce sa najmä identifikácie, analýzy, nasadzovania IT riešení a prevencie prevádzkových výpadkov v oblasti prevádzky rôznorodých informačných technológií. Ovplyvňuje tiež výber a inštaláciu jednotlivých komponentov infraštruktúry, prostriedkov informačných a komunikačných technológií, systémov a softvéru ako aj školení potrebných na prácu s týmito prvkami, technológiami, systémami alebo softvérom. Zodpovedá za implementáciu a konsolidáciu IT infraštruktúry a nasadenie riešení na báze informačných technológií, za riešenie požiadaviek partnerov z biznis prostredia, sledovanie trendov a návrhov zefektívnenia v oblasti prevádzky informačných technológií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17917/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCIO
ENChief information officer
ENIT director
SKvedúci IT prevádzky
ENhead of IT operation
ENIT services lead
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766,767,768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Pre výkon praxe je odporúčaná certifikácia napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundations, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné.


Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať k dispozícii certifikát v oblasti riadenia projektov, či už klasických metodík (napríklad, IPMA, Project Management Associate/Professional od PMI a pod.) alebo v oblasti agilných metodík (napr. Certified Scrum Master alebo Certified Scrum Product Owner od Scrum Alliance), prípadne iné ekvivalentné certifikáty.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon povolania riadiaceho pracovníka v IKT sa odporúča mať prax v IT, konkrétne v oblasti správy, prevádzky, dodávania alebo vývoja zákazníckych či podnikových aplikácií, platforiem či používateľských rozhraní. Najvhodnejšou kariérnou cestou je skúsenosť v oblasti projektového riadenia pre IT, riadenia a analýzy procesov v IT a podobne.
ISCO-08
1330
SK ISCO-08
1330002
ESCO
213
SK NACE Rev. 2
J62,J63
CPA 2015
J62,J63
Príslušnosť k povolaniu
1330002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má hlboké znalosti dobrých praktík z manažmentu ako vedeckej disciplíny, má znalosti rôznych modelov, postupov, teórií, ktoré viem následne použiť pre riadenie tímu, projektu, produktu či IT služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná rôzne metódy, postupy a dobré praktiky pre riadenie rôznych skupín ľudí, na úrovni projektu, tímu, oddelenia či prevádzkového úseku, vrátane manažovania vzájomnej komunikácie, tímových porád, riešenia konfliktov, hodnotenia výkonnosti a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má základné znalosti legislatívy týkajúcej sa práce a pracovníkov, pozná postupy a obmedzenia pri popise pracovných rolí, pri nábore, uvedenia do organizácie a následne pri hodnotení pracovných výkonov zverených zamestnancov a členov tímu. Pozná rôzne metódy a dobré praktiky pre motiváciu a podporu výkonu zvereného tímu.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy pre identifikáciu, definíciu a riadenie rizík v prostredí IT systémov, vrátane získavania informácií o možných rizikách od zákazníkov a partnerov.
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti z oblasti marketingu, analýzy možného trhu pre svoj projekt, produkt alebo službu, aby dokázal koordinovať a plánovať nasadenie na trh.
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy programovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti potrebné na interakciu s odborným personálom poskytujúcim technické služby v oblasti riadenia vývoja a programovania informačných systémov.
Perspektíva: Budúca
5
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti potrebné na interakciu s odborným personálom poskytujúcim technické služby v oblasti riadenia informačných systémov, podpory a vývoja zákazníckych aplikácií či riešení.
Perspektíva: Aktuálna
5
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti potrebné na interakciu s odborným personálom poskytujúcim technické služby v oblasti riadenia informačných systémov, vrátane znalostí softvérových a hardvérových elementov, najmä tých, ktoré sa týkajú ním manažovanej a prevádzkovanej IKT služby.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti v oblasti riadenia návrhu a podpory predaja výpočtových prostriedkov, najmä čo sa týka relevantných procesov, nástrojov a pracovných postupov, aby dokázal koordinovať činnosti jednotlivých expertov.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti v oblasti riadenia vývoja softvérových aplikácií, najmä čo sa týka relevantných procesov, nástrojov a pracovných postupov, aby dokázal koordinovať činnosti jednotlivých expertov.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy zaisťovania prevádzkyschopnosti počítačov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti v oblasti riadenia prevádzky výpočtových prostriedkov, najmä čo sa týka relevantných procesov, nástrojov a pracovných postupov, aby dokázal koordinovať činnosti jednotlivých expertov.
Perspektíva: Aktuálna
5
ochrana dát, ochrana proti počítačovým vírusom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je oboznámený s požiadavkami na ochranu dát, najmä dát osobných a zákazníckych. Má znalosti, ktoré mu umožňujú vykonávať aktívne opatrenia na riadenie týchto dát, ich zabezpečenie a zhodnotenie rozličných metód ochrany dát vzhľadom na súvisiace náklady a úsilie.
Perspektíva: Aktuálna
5
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je oboznámený so softvérovými produktmi a aplikáciami, ktoré sú nápomocné najmä pri riadení tímov, IKT riešení, služieb či prevádzky. Samozrejmosťou sú znalostí aplikácií balíka Office, prípadne iné nástroje, ktoré podporujú prácu v tíme, na diaľku a pod.
Perspektíva: Budúca
5
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je oboznámený so základnými ekonomickými kategóriami riadenia firmy, organizácie, najmä s pohľadmi finančnými, personálnymi, strategickými, obchodnými, logistickými a podobne. S pomocou týchto znalostí pracovník dokáže spolupracovať s ďalšími manažérmi a expertmi.
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti o metódach zhodnotenia návratnost investície, porovania benefitov a nákladov z pohľadu tímu, ľudí, produktov, služieb a podobne
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti v oblasti rozpočtovania a tvorby kalkulácií, dokáže prispievať za svoju jednotku, tím či projekt k rozpočtom organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a techniky pre analyzovanie finančných aktivít a tokov v danej organizácii, pozná typické súčasti ekonomických bilančných dokumentov (napr. súvahy, zisk-strata a pod.) a zároveň pozná postupy na analýzu a interpretáciu týchto analýz
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník sa zapája do aktivít súvisiacich s cenotvorbou IT služieb a produktov a pozná základné metódy tvorby cien na základe reálnych nákladov, režijných nákladov a stanovených marží.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy na vykonávanie aktivít súvisiach s finančným riadením tímu, projektu či produktu. Tieto znalosti zahŕňajú tvorbu finančných plánov, riadenie výdavkov a príjmov, kontrola aktivít voči plánu, reporting a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná a orientuje sa vo vnútorných smerniciach, politikách a iných podobných dokumentoch, pozná ich štruktúru ako aj možnosti prispievania k ich ďalšiemu rozvoju v rámci organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti metód a techník potrebné na identifikáciu, analyzovanie, prípadne zhodnotenie investičnej príležitosti v oblasti riadeného IKT riešenia.
Perspektíva: Budúca
4
terminológia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a znalosť používaných pojmov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Budúca
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná zásady hygieny práce ako aj pravidlá ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, pravidelne si tieto znalosti obnovuje a aktualizuje
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník dokáže aplikovať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sú platné v jeho/jej konkrétnej organizácii, dokáže o týchto predpisoch komunikovať s podriadenými, monitorovať a v prípade nutnosti aj vysvetliť a objasniť potrebu ich dodržiavania
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný spracovať čiastkové interné a externé analýzy, návrhy a materiály do podoby strategického plánu organizácie, vízie a plánu nasadenia konkrétnej IT služby alebo produktu. Zvyčajne sa IT služba zameriava na infraštruktúru alebo platformu a prevádzkovú fázu ich životného cyklu.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so zavádzaním rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne pre malé a stredné podniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný navrhovať a vhodne komunikovať príležitosti na inovácie a ďalší rozvoj organizácie, najmä v kontexte očakávanej digitálnej transformácie, iniciatívy Priemyslu 4.0 a pod.
Perspektíva: Budúca
5
kontrola dodržovania prevádzkových štandardov a noriem v oblasti administrácie počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný využívať metodiky riadenia IT služieb, najmä v oblasti IT platforiem a infraštruktúry a takto optimalizovať prevádzku, rozvíjať prevádzkové štandardy a nastavovať interné pravidlá a normy pre efektívnu správu zverených IT služieb, platforiem či infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a formulácia požiadaviek na softvér, hardvér, štruktúru a zabezpečenie informačného systému v rámci riadenia fungovania informačných technológií organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s technickými odborníkmi (napr. architektom, dizajnérom či analytikom) je pracovník schopný posúdiť a vypracovať odporúčanie na relevantnosť, konzistenciu, úplnosť požiadaviek na IT službu, jej štruktúru, obsah a zabezpečenie. Pracovník často pôsobí ako integračný prvok rozličných špecifických perspektív, ktoré sú reprezentované špecializovanými technickými rolami.
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie a schvaľovanie interných smerníc v oblasti informačných technológií a systémov organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný abstrahovať lekcie získané pri riadení prevádzky zverenej IT služby, platformy či infraštruktúry a odporúčať, posudzovať, prípadne prispievať k schvaľovaniu interných smerníc, dobrých praktík a pravidiel v oblasti riadenia prevádzky IT služieb. Spolupracuje s procesnými a projektovými manažérmi, prípadne podnikovými analytikmi, pričom často pôsobí v koordinačnej role.
Perspektíva: Aktuálna
5
posudzovanie a schvaľovanie koncepcií informačných systémov a informačných technológií organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný posúdiť návrh a koncepciu novej či upravenej IT služby a prispieva k schvaľovaciemu procesu nových koncepcií riadenia a prevádzky IT v rámci organizácie. Spolupracuje pritom s IT architektom, rôznymi analytikmi a konzultantmi, pričom v takomto tíme často preberá koordinačnú rolu.
Perspektíva: Aktuálna
5
hodnotenie a kontrola plnenia stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie prevádzkyschopnosti technologických celkov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Pracovník je zvyčajne zodpovedným manažérom za prevádzkyschopnosť zverenej IT služby, platformy alebo infraštruktúry, a to najmä v zmysle jej bezpečnosti, dostupnosti, kontinuity a kapacity. Využíva pritom teoretickú a koncepčnú bázu metodík riadenia IT služieb (napr. ITIL v4) a dokáže v praxi tieto metódy používať.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný nachádzať, integrovať a interpretovať informácie z rôznych zdrojov, ktoré sa týkajú trendov v oblasti IT a ich dopadu na zverenú IT službu, platformu či infraštruktúru. Je schopný informácie analyzovať, syntetizovať, porovnávať, vyhodnocovať vzhľadom na ich dopad, odporúčať, komunikovať a prezentovať smerom k vyššiemu manažmentu, prípadne zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
5
ad-hoc finančné analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
definovanie investičnej stratégie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné spracovávanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie digitálnych dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný priamo vytvárať a vhodne komunikovať s pomocou moderných a objavujúcich sa prístupov k digitálnej komunikácii. Vie vhodnou digitálnou formou osloviť rôzne cieľové skupiny, vrátane zákazníkov, expertov a vyšších manažérov. Dokáže komunikovať komplexné témy populárnou formou a orientovať sa, spracúvať materiály vo forme digitálnych videí, vlogov, twítov a pod.
Perspektíva: Budúca
5
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník je základným kontaktným bodom pre interakciu s ostatnými časťami dodávateľského reťazca, či už interne v rámci organizácie alebo externe smerom k dodávateľom a odberateľom. Má zručnosti formulovať problémy a riešenia v jazyku svojich partnerov, klientov a takto pomáhať pochopiť situáciu a dospieť k riešeniu.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník pôsobí ako vedúci pracovník na úrovni tímu, oddelenia či úseku (prípadne projektu alebo IT služby) a v tejto pozícii využíva rôzne manažérske zručnosti pre riadenie a vedenie odborných pracovníkov. Najmä sa jedná o zručnosti motivovať pracovníkov, koordinovať činnosti, plánovať a preberať odborné úlohy, identifikovať a riešiť konflikty, komunikovať vízie, ciele a úlohy, a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonať analýzu ziskovosti, návratnosti prípadne vhodnosti navrhovanej investície vo forme projektu. Často pôsobí v pozícii vlastníka či sponzora projektu a v tejto role preberá manažérsku zodpovednosť za rozpočet. Spolupracuje s ďaľšími relevantnými expertmi, najmä projektovými manažérmi, kontrolermi, účtovníkmi a vyšším manažmentom organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný pracovať v pozícii sponzora a vlastníka projektu, ktorý sa zameriava na dodanie, zlepšenie alebo transformáciu IT služby. V menších organizáciach môže priamo kontrolovať daný projekt a rozhodovať o jeho rozsahu, rozpočte a personálnom zabezpečení. Vo väčších projektoch zvyčajne spolupracuje s poverenými projektovým manažérom a/alebo ekvivalentnými expertmi.
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie implementácie a rozvoja obchodnej a odbytovej stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia spolupráce medzi oblasťami technológie, hospodárnosti výroby, tvorby cien a riadenia kvality v rámci prevádzky informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný fungovať ako most medzi technologickou a procesnou časťou organizácie a dokáže spájať rôznych expertov do funkčných tímov. Je schopný iniciovať a spúšťať (prípadne, v menších organizáciach aj riadiť) projekty zamerané napr. na získanie nového zákazníka či procesu do prevádzky, transformáciu IT prevádzky či služby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.