Dizajnér sietí

Dizajnér sietíDizajnér sietí vyhodnocuje sieťové požiadavky spoločnosti a navrhuje sieť tak, aby vyhovovala týmto potrebám. Navrhuje a optimalizuje dizajn a rozvoj prenosových sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Zodpovedá za návrhy a údržbu topológie siete a jej nastavenie pomocou špecializovaných nástrojov. Navrhuje segmentáciu siete, spôsoby realizácie vo forme jednotlivých prvkov siete, prepájania do segmentov a ich riadenia a na základe špecifikovaných požiadaviek na IKT systémy navrhnutých architektúr (procesnej, dátovej, aplikačnej, integračnej) navrhuje potrebné sieťové prepojenia, sieťovú komunikáciu a spôsoby ich zabezpečenia. Dizajnér sietí analyzuje informácie o nových trendoch v oblasti sieťovej architektúry a dizajnu, definuje stratégiu prepojení a zabezpečuje súlad strategických a prevádzkových cieľov a potrieb s navrhovaným cieľovým stavom sietí. Predkladá návrhy na zavádzanie nových technológií a systémov a spolupracuje pri dodávkach, testovaní a vyhodnocovaní IKT s...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17903/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia, správy a/alebo vývoja informačných a komunikačných technológií v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať dostatok skúseností z praxe, ktoré by mal podporiť certifikáciou v oblasti dizajnu sietí, napríklad ale nie výlučne: Cisco Certified Design Associate (CCDA) pripadne Cisco Certified Design Professional (CCDP) alebo ekvivalentné a v oblasti správy sietí, napríklad ale nie výlučne: Cisco Certified Network Professional (CCNP) alebo Cisco Certified Network Associate (CCNA), alebo ekvivalentné.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2523
SK ISCO-08
2523000
ESCO
959
SK NACE Rev. 2
J61,J62
CPA 2015
J61,J62
Príslušnosť k povolaniu
2523000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy a riešenia pri projektovaní sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zabezpečenia sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
architektúra sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nástroje na monitorovanie a správu sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri dizajnovaní sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
topológia a zásady nastavenia sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické riešenia navrhovania sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzka sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy riešení sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy opatrení a prístupov do siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zavádzania nových technológií a systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy nákupu nových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia rozvoja a dizajnu telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie expertných analýz a komplexných materiálov v oblasti dizajnu sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia a analýza možných rizík a technických problémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie topológie a segmentácie siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie optimalizácie sieťovej infranštruktúry, vrátane modelovania sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie štruktúry a systémov oprávnení a prístupov do siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie sieťových prepojení a sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie/dizajnovanie stratégie prepojení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nástrojov na monitorovanie a správu sieťových prepojení a sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné poradenstvo pri nákupe nových technológií a dizajne sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na nákupe softvéru/hardvéru a IT príslušenstva, vrátane komunikácie s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba topológie siete s využitím špecializovaných nástrojov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie optimálneho zabezpečenia sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.