Analytik informačných a komunikačných technológií

Analytik informačných a komunikačných technológií analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom. Pohľady na model v podobe diagramov implementuje najčastejšie v jazyku UML v prostredí CASE nástroja. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti analýzy a návrhu nových riešení v oblasti IKT.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Analytik
Analytik informačných systémov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2511 - Systémoví analytici
SK ISCO-08
2511003 - Analytik informačných a komunikačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Analytik a projektant IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
Špecifikácia:
Základy všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí, byť schopný analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; účinne a efektívne nasadzovať a prevádzkovať počítačové a softvérové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru, byť si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, vedieť pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií, napríklad programovacie jazyky (asembler, C, C++, Pascal, Java); operačné systémy (UNIX, Linux, iOS, Windows); kancelárske balíky (MS Office); databázové systémy (ORACLE, MS Access); CASE prostriedky (Rational Rose), systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metodika organizácie informácií dotknutej domény
7
formálne jazyky a automaty
7
metodika získavania a zaznamenania používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
7
metodika modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Špecifikácia:
UML, CASE.
7
súvisiace právne predpisy a základne pojmy z oblasti IKT
7
legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných systémov
7
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komunikácia so zainteresovanými za účelom identifikácie požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
7
identifikácia vhodných modelovacích nástrojov/prostredí/paradigiem
7
formalizácia činností/procesov v sledovanej doméne
7
vytváranie návrhového modelu systému
7
vytváranie formálnej špecifikácie modelov informačných resp. softvérových systémov
7
čítanie formálnej špecifikácie modelov informačných resp. softvérových systémov
7
evidovanie požiadaviek na zmenu softvéru/informačného systému/softvérového systému
7
vytváranie analytického modelu systému
7
vytváranie logického/fyzického modelu systému
7
refaktorovanie modelu za účelom jeho optimalizácie
7
vytváranie dokumentácie, komentárov aj priamo v modeli
7
používanie metodiky pre modelovanie informačných tokov, rozhraní, používateľov
Špecifikácia:
UML, CASE.
7
analýza požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
7
implementácia CASE nástrojov
7
evidencia požiadaviek na zmenu softvéru/informačného systému/softvérového systému
7
aplikácia návrhových vzorov
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
spolupráca pri preberaní systému, príprava preberacieho procesu
7
dohľad nad realizáciou cieľového riešenia
7
poskytovanie poradenstva v oblasti špecializácie
7
spolupráca pri testovaní informačného/softvéroveho systému
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.