Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Analytik informačných a komunikačných technológií

Analytik informačných a komunikačných technológiíAnalytik informačných a komunikačných technológií spolupracuje najmä s koncovým zákazníkom a analyzuje jeho požiadavky na informačný/softvérový systém. Formálnym spôsobom zaznamenáva očakávané činnosti/procesy, vytvára analytický model systému. Okrem analýzy prispieva aj k tvorbe návrhu systému (spolu s dizajnérom), ten vyjadruje návrhovým modelom. Pohľady na model v podobe diagramov implementuje najčastejšie v jazyku UML v prostredí CASE nástroja. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti analýzy a návrhu nových riešení v oblasti IKT. Analytik informačných a komunikačných technológií pripravuje špecifikáciu cieľového systému od procesnej až po technickú rovinu. Mapuje a analyzuje existujúce podnikateľské a procesné prostredie, analyzuje biznis požiadavky na informačný systém, špecifikuje požiadavky na informačnú podporu procesov, navrhuje koncept riešenia a pripravuje podklady pre architektov a vývojárov riešenia, participuje na realizácii zmien, dohliada n...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17899/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKIT analytik
ENIT analyst
ENTechnology consultant
SKSystémový analytik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
766,768
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: ITIL v4 Expert, TOGAF v9 Certified, COBIT a pod.

Certifikácia v oblasti kontinuálneho vývoja a integrácie softvérových riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Certified DevOps Engineer (Microsoft, AWS a pod.), Certified Engineer for Docker, Kubernetes alebo ekvivalentné, Continuous Delivery Ecosystem Foundation or Site Reliability Engineering Foundation (DevOps Institute), LPIC-OT DevOps Tools Engineer, alebo ekvivalentné.

Certifikácia v oblasti interpretácie a tvorby modelov IT systémov
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne úroveň Intermediate alebo Advanced UML 2 (Object Management Group) alebo iné ekvivalentné.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon povolania analytika sa odporúča mať prax v IT, konkrétne v oblasti vývoja riešení, zákazníckych či podnikových aplikácií, platforiem či používateľských rozhraní, napr. na pozíciách ako softvérový vývojár, systémový inžinier a/alebo dizajnér.
ISCO-08
2511
SK ISCO-08
2511003
ESCO
913
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2511003

Kompetencie

Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
koučovacie nástroje
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia, organizovania a koordinovania zložitých procesov a systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná štandardy a dokáže pri svojej práci využiť metódy pre modelovanie komplexných organizačných procesov (napr. v jazykoch UML, BPML a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
prehľad v metódach riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná terminológiu, pravidlá, základné rituály a ich roly pri vývoji nového produktu, dokáže pracovať v agilnom tíme, využívajúc agilné metódy a techniky, najmä Scrum v kontexte vývoja IKT riešenia.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže vyhľadávať, spracovávať, rešeršovať, hodnotiť a porovnávať trendy vo vývoji IKT systémov vzhľadom na potreby zákazníka, vyspelosť danej technológie a jej životný cyklus.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Kvantové počítače
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
metodika na testovanie informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a spôsoby testovania informačných systémov ako celkov, softvérových riešení, či databáz. V spolupráci s vývojármi, dizajnérmi a inými špecializovanými analytikmi vie tvoriť, dokumentovať a vyhodnocovať priebeh testovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná štandardy, alternatívy a výhody využívania rôznych metód modelovania systémov a riešení (napr. objektovo orientované, UML a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky vývoja a integrácie softvérových komponentov do rozsiahlejšieho celku
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti životného cyklu softvérových a iných IKT riešení, najmä tie potrebné na výber, vyhodnotenie a integráciu rôznych softvérových komponentov a modulov do aplikačného celku. Pozná rôzne architektúry na integráciu (služby, udalosti, procedúry) a dokáže vhodne voliť a argumentovať svoju voľbu pred zákazníkom ako aj vývojovým tímom.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Softverizácia
7
terminológia z oblasti teórie systémov, teórie algoritmov a informatiky
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má hlboké znalosti v oblasti teórie systémov, rozoznáva a vytvára modely pre daný softvérový systém/aplikáciu, navrhuje a zlepšuje algoritmy pre riešenie čiastkových problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná alternatívne metódy modelovania interakcií, dátových či riadiacich tokov (napr. objektovo orientované, UML, CASE, BPML a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riadenia zmien IT špecifikácií v projekte počas jeho realizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy a procesy pre riadenie zmien v špecifikácii požiadaviek a funkcionality softvérovej aplikácie. Môže pôsobiť ako zadávateľ alebo hodnotiteľ navrhovaných zmien softvéru a to smerom k vývojovému tímu ako aj zákazníkovi. Procesy pozná do takej úrovne detailu, ktorá mu umožní poskytnúť vhodnú podporu zákazníkovi počas prebiehajúcej zmeny.
Perspektíva: Budúca
7
terminológia, funkcie, úlohy a prostriedky z oblasti operačných systémov (OS), databáz a aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má rozsiahle poznatky týkajúce sa štruktúry a fungovanie rôznych IKT prvkov, pozná ich históriu, základné princípy, rozdiely a najmä optimálne oblasti využívania špecifických prvkov v kontexte zákazníckych potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika získavania a zaznamenania používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri rešpektovaní požiadaviek a záujmov klienta, pracovník moderuje stretnutia so zástupcami zákazníka a použitím vhodných metód rozhovoru, pohovoru, dotazníkov a pod. získava a objasňuje si požiadavky zákazníka na požadovaný softvér, aplikáciu. Pozná metódy a štandardy na formálny a štruktúrovaný zápis získaných požiadaviek.
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia z oblasti virtuálnych výpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník rozvíja a rozširuje si svoje vedomosti najmä smerom k virtuálnej infraštruktúre (IaaS) alebo platformám (PaaS) a do budúcna by mal byť schopný vyhodnotiť vhodnosť softvérového produktu a vyhodnocovať využívané výhody týchto platforiem (škálovateľnosť, flexibilita, odolnosť a pod.).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
metódy pilotovania, prototypovania a tvorby štúdií uskutočniteľnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy na vytváranie a dokumentovanie priebehu a výstupov fáz testovania, prototypovania a najmä štúdií uskutočniteľnosti v špecifickej doméne.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne dvojča
Digitálne ekosystémy
7
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a techniky, ktoré mu umožnia riešiť neznáme situácie, pristupovať k problémom systematicky a analyticky. Pozná metódy, ktoré umožnia tiež viesť k inžinierskemu prístupu aj iných členov tímu a systematicky organizovať informácie dotknutej domény.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie formálnej špecifikácie modelov informačných, resp. softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže pracovať s dokumentáciou tretích strán, partnerov, zákazníkov a existujúcou špecifikáciou modelov IT systémov, vrátane orientácie v riadení softvéru ako duševného vlastníctva a s tým spojenými metódami, princípmi, štandardmi.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Softverizácia
7
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná a dodržiava zásady bezpečnosti práce a je schopný ich aplikovať do analyzovaného IKT riešenia a prostredia, najmä v oblasti ergonómie, používateľskej skúsenosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia vhodných modelovacích nástrojov/prostredí/paradigiem
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na základe svojich vedomostí a skúseností dokáže pracovník zvoliť vhodné nástroje, prístupy a analytické prostredia pre zadanú úlohu (najmä v oblasti UML, BPML, CASE a pod.) Dokáže porovnať a odporúčať vhodný prístup aj svojmu tímu, prípadne zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
dohľad nad realizáciou cieľového riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným dizajnérom, resp. vývojárom dokáže prispievať k technicko-funkčno-koncepčnej analýze požiadaviek zákazníka na IKT riešenie a/alebo aplikáciu a tým zabezpečiť čiastkový dohľad nad realizáciou očakávaného riešenia pre zákazníka. Môže pôsobiť v roli produktového vlastníka smerom k zákazníkovi i tímu.
Perspektíva: Budúca
7
spolupráca pri testovaní informačného/softvéroveho systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a dokáže využívať rôzne dostupné nástroje a postupy, ktoré je možné využívať v analyzovanom riešení pre špecifického zákazníka. Dokáže vhodne voliť, vyberať a zdôvodniť výber nástroja pre monitorovanie, diagnostiku, testovanie a/alebo riadenie prevádzky IKT systémov v kontexte špecifického zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným tímom vývojarov a dizajnérov je schopný vykonať systémovú analýzu situácie, due diligence a iné vhodné analýzy (SWOT, STEP a pod.) v prostredí klientskej organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný sa zúčastňovať a pracovať v rámci agilných rituálov (review, retrospektíva, plánovanie aktivít a pod.) najmä s využitím metód a techník Scrum a Scrumban. Dokáže touto formou komunikovať s rôznymi internými aj externými zainteresovanými stranami.
Perspektíva: Budúca
7
refaktorovanie modelu za účelom jeho optimalizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie metodiky pre modelovanie informačných tokov, rozhraní, používateľov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže používať nástroje modelovania IT systémov (napr. UML, BPML, CASE a pod), a to najmä na zachytenie konkrétnych dátových, riadiacich či informačných tokov, rozhraní, aktivít rôznych používateľov analyzovaného riešenia. Zároveň je schopný takto získané výsledky exportovať a dokumentovať s využitím vhodných nástrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie integrovaných pohľadov na informačný systém, vrátane návrhu integrovanej architektúry informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti týkajúce sa návrhu a riadenia životného cyklu zákazníckych požiadaviek na IKT riešenie, často v spolupráci s IT dizajnérom či konzultantom. Rovnako je schopný robiť návrh, prezentáciu a obhajobu technickej architektúry softvérového riešenia, vrátane silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození z toho vyplývajúcich.
Perspektíva: Budúca
7
vytváranie analytického modelu systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník vytvára vhodné modely navrhovaného riešenia, využíva vhodné rozhrania (napr. webové služby, XML, XSD, OWL a pod.) na dátovú výmenu medzi modulmi softvéru a/alebo externými prvkami. Dokáže vytvoriť dokumentáciu popisujúcu dátové rozhrania a toky pre aktuálne, prípadne novo navrhované IKT riešenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie návrhového modelu systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne dvojča
Digitálne ekosystémy
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Kvantové počítače
7
vytváranie formálnej špecifikácie modelov informačných, resp. softvérových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti týkajúce sa udržiavania a riadenia životného cyklu zákazníckych požiadaviek na IKT riešenie. Rovnako je schopný robiť návrh, prezentáciu a obhajobu technickej architektúry softvérového riešenia, vrátane silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození z toho vyplývajúcich. Pracovník aplikuje vhodné praktiky tvorby formálnej dokumentácie k analyzovanému systému, prípadne modelu.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia CASE nástrojov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zaradiť do svojej činnosti existujúce nástroje, platformy a riešenia, vrátane virtuálnych riešení, riešení tretích strán, IT služieb a podobne. Nástroje CASE dokáže používať aj v distribuovanom prostredí a na báze virtuálnych a kolaboračných technológií.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Distributed computing / edge computing
7
aplikácia návrhových vzorov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže pri svojej činnosti využívať rôzne šablóny, návrhové vzory, code factory a tým prispievať k zefektívneniu návrhu a tvorby softvérových riešení. Do tímu prináša možnosti poskytované platformami umelej inteligencie a strojového učenia.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Distributed computing / edge computing
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
evidencia požiadaviek na zmenu informačného systému/softvérového systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie poradenstva v oblasti špecializácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný využiť svoje vedomosti a skúsenosti a zapojiť sa do poradenských, vzdelávacích a podobných aktivít najmä smerom ku koncovému používateľovi a zákazníkovi. Dokáže vysvetliť analyzovaný systém, jeho funkcie, plusy, mínusy a vhodne ich komunikovať tretej strane.
Perspektíva: Aktuálna
7
koučing a aktívna participácia na zvyšovaní kompetencií pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti koučingu kolegov a tímu v oblastiach svojej kompetencie a/alebo príbuzných oblastiach a využívať techniky pre efektívnu odbornú komunikáciu a moderovanie tímových aktivít. Táto zručnosť sa prejaví najmä v samoorganizovaných a agilných tímoch.
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.