Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru

Pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaruPracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru vystavuje aktuálny sortiment na predajnej ploche podľa plánogramov a v stanovených termínoch ich implementuje. Nastavuje kapacity výrobkov, označuje výrobky regálovými etiketami, označuje novinky v sortimente. Pripravuje obchodné zariadenia potrebné pre umiestnenie nového vystavenia výrobkov na predajnej ploche. Položky, ktoré nie sú v platných plánogramoch a neboli zaradené na vyradenie, dáva do skladu na vyhradené miesto a informuje manažéra. Vkladá do systému kapacitu všetkých výrobkov, ktoré boli vystavené na predajnej ploche podľa plánogramov. Vyplňuje odovzdávaciu knihu. Hospodárne nakladá s obalovým materiálom a minimalizuje režijné náklady na pracovisku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17736/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKDokladač
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax je súčasťou vzdelávacieho procesu. Prvých 6 mesiacov práca pod dohľadom.
ISCO-08
5249
SK ISCO-08
5249004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
G47
CPA 2015
G47
Príslušnosť k povolaniu
5249004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka maloobchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovláda všetky tovaroznalecké súvislosti v nadväznosti na charakteristiku a špecifické vlastnosti produktov v kontexte prevádzkovej doby maloobchodu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.)
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy manipulácie s obalmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby zabezpečenia prispôsobenia predajného miesta na vystavenie nového tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ovláda všetky charakteristiky a vlastnosti tovaru, spôsoby uloženia, príbuznosť pri ukladaní na regál.
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentné druhy tovarov a ich úžitkové vlastnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky a postupy finálnej adjustáže
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň. Ovládanie postupov, príbuznosti tovarov a estetické cítenie.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy vkladania údajov o vystavených výrobkoch do systému
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: QR kódy a virtuálna realita
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola uloženia tovaru na pultoch a správnosti ich cien
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kvalitatívna kontrola tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Počas realizácie plánogramu musí pracovník tvorby a kontroly vystavenia tovaru priebežne kontrolovať kvalitu tovaru s ťažiskom na garančné lehoty. Ak je potrebné, musí "prestavať" ponuku tak, aby bola dodržaná zásada FIFO ("first in-first out" - tovar, ktorý bol uložený do skladu ako prvý, sa zo skladu ako prvý aj znova vyberie).
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola položiek podľa plánogramov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia tovaru v predajni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
3
samostatné predávanie prepadnutých vecí zákazníkom priamo v prevádzkarni
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.)
3
ukladanie tovaru podľa komoditnej príbuznosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník musí pri vystavení tovaru - najmä v potravinách, dodržať tovarovú príbuznosť tak, aby neprišlo ku vzájomnej kontaminácii.
Perspektíva: Aktuálna
3
umiestňovanie regálových etikiet do cenových líšt
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
flexibilné prispôsobovanie štruktúry vystavenia tovaru a finálna adjustáž
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V niektorých prípadoch nie je možné dodržať v plnom rozsahu plánogram vystavenia tovaru. Je potrebné flexibilne reagovať a prispôsobiť vystavenie požiadavkám výrobcu, predávajúceho a najmä existujúcim potrebám zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne nakladanie s obalovým materiálom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vkladanie údajov o vystavených položkách do systému
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: QR kódy a virtuálna realita
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.