Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete

Špecialista rozvoja a koordinácie obchodnej sieteŠpecialista rozvoja a koordinácie obchodnej siete na základe analýz vyhľadáva vhodné lokality na zriadenie a otvorenie nových obchodných prevádzok. Na základe komunikácie so samosprávami robí prieskum potrieb zriadenia novej obchodnej prevádzky v danej lokalite, vyhodnocuje kúpyschopnosť obyvateľstva, úroveň zamestnanosti a najmä konkurenčného prostredia vo vybraných lokalitách a štatisticky ich vyhodnocuje. Skúma majetkovo-právne pomery potencionálnych vhodných nehnuteľností a na základe konzultácie s obchodným úsekom podáva návrhy na schválenie zámeru zriadenia prevádzky. Následne manažuje nadobudnutie, resp. nájom nehnuteľnosti, koordinuje činnosť technického, obchodného, marketingového a personálneho úseku až do obdobia otvorenia novej prevádzky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17723/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422011
ESCO
867
SK NACE Rev. 2
G45,G46,G47
CPA 2015
G45,G46,G47
Príslušnosť k povolaniu
2422011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zamestnanosť, práca a mzdy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
znalosť zákona o správe daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
matematická (teoretická) štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
priestory a nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a zásady category manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hygienické zásady v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
merchandising
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analyzovanie marketingových dát
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca so štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na prenájom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia so zástupcami regionálnej samosprávy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov a princípov merchandisingu v praxi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie digitálnych technológií v obchode
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie princípov a zásad category manažmentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.