Banský špecialista technológ

Banský špecialista technológBanský špecialista technológ vypracováva technologické postupy, pracovné postupy, pokyny pre obsluhu a údržbu zariadení, metódy organizácie práce súvisiace s vykonávaním banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Zúčastňuje sa na plánovaní a vykonávaní politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce a skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia. Podieľa sa na vypracovaní vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré je súčasťou technologických postupov. Vykonáva priebežnú kontrolu dodržiavania technologického režimu pracovných procesov a navrhuje ich zmeny a optimalizáciu. Spolupracuje pri príprave technicko-hospodárskych a výkonových noriem, vypracováva, vedie a aktualizuje technologickú alebo výkresovú technickú dokumentáciu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1694/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKTechnológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na výkon funkcie strelmajstra podľa zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32)
Poznámka: Pokiaľ banský technológ vypracováva Technologické postupy trhacích prác malého rozsahu, musí mať oprávnenie strelmajstra príslušnej odbornosti podľa § 32 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
Poznámka: Platné právne predpisy nestanovujú podmienku odbornej spôsobilosti banského technológa potvrdenej certifikátom, osvedčením alebo iným dokladom vydaným príslušným úradom alebo oprávnenou právnickou osobou. Aplikovanie § 2 ods. 6 (projektant) vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, na funkciu banský technológ nie je v súlade platným právom. Vyhláška neupravuje funkciu banský technológ.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pracovníka určeného na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Poznámka: Odborná spôsobilosť potrebná na účely vypracovania plánu zdolávania závažných prevádzkových nehôd (havárií) - havarijný plán.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Dĺžka odbornej praxe nie je určená právnym predpisom. Odporúčaná dĺžka odbornej praxe vyplýva z technickej náročnosti navrhovania, zmien a prijímania nových technologických procesov a vedenia príslušnej dokumentácie.
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146003
ESCO
431
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
2146003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby zabezpečenia banských diel proti pádu horniny, prievalu vôd a bahnín, prietrží uhlia, hornín a plynov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nevyhnutná znalosť na vypracovanie technologických postupov v baniach II. triedy nebezpečenstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dobývania nerastov v podzemí a na povrchu, ťažby a uskladňovania uhľovodíkov v prírodných horninových štruktúrach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosti metód dobývania, ťažby a uskladňovania uhlovodíkov sú východiskom pre vypracovávanie prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnotenia neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, metódy posudzovania rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Súčasťou technologických postupov a pracovných postupov musí byť aj hodnotenie rizík.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov, vrtov, sond, lúhovacieho poľa, osobitných zásahov do zemskej kôry a starých banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technologické postupy sú súčasťou uvedených metód.
Perspektíva: Aktuálna
6
základná a prevádzková dokumentácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ vypracúva okrem iného aj prevádzkovú dokumentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
závažné prevádzkové nehody (havárie) v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedomosť potrebná na účely vypracovania havarijného plánu, a to jeho pohotovostnej časti, mapovej časti, scénarov pravdpodobných havárií s postupmi ich likvidácie, traumatologickký plán.
Perspektíva: Aktuálna
6
inteligentná baňa
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Baňa, ktorá bude využívať mnohé zo známych výsledkov aplikovaného banského a súvisiaceho výskumu, bude klásť na technológa zvýšené požiadavky na vedomosti najmä z oblasti robotiky, autonómnych procesov, identifikácie a lokalizácie osôb v podzemí, komunikácie a riadenia.
Perspektíva: Budúca
7
virtuálna a robotická podpora v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Matematické 3D modelovanie, virtuálna simulácia, prognostika založená na širšom chápaní reality, testovanie výrobných procesov, využívanie geografického informačného systému prevedeného do podmienok podzemia a aplikácia semirobotických alebo plne robotických činností pri dobývaní v ohrozenom priestore hlbinnej bane je novou výzvou pre technológa b blízkej budúcnosti.
Perspektíva: Budúca
7
inovácie v procese dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technický a technologický vývoj aplikovaný v procese dobývania rôznych druhov nerastov a v odlišných pracovných podmienkach kladie v tomto ohľade zvýšené požiadavky na vedomosti technológa tak, aby bol schopný sa v tomto nezadržateľnom vývoji orientovať a v rámci možností ho pri svojich návrhoch aj vhodne použiť.
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Úlohou technológa je navrhovať v prvom rade bezpečné technologické postupy, pracovné postupy a ostatnú príslušnú prevádzkovú dokumentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technologických postupov trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a spracovávanie technologického vybavenia a jeho zaradenie na pracoviská banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická príprava výroby v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri stanovovaní a realizácii technologických zariadení vo výrobe a zavádzaní nových strojových zariadení v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov výroby v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie pracovných postupov na použitie strojov, zariadení a pracovných prostriedkov, spracovanie pokynov na ich obsluhu a údržbu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Nie každý stroj, zariadenie alebo pracovný prostriedok má od výrobcu poskytnutý manuál, podľa ktorého by bola zaistená ich bezpečná prevádzka alebo používanie v rôznom pracovnom prostredí baní, lomov, tunelov, iných stavebných diel v podzemí atď..
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie hodnotenia rizík a navrhnutých opatrení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ide o zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov uloženú povinnosť, podľa ktorej musí byť hodnotenie rizík a navrhnutých opatrení súčasťou technologických postupov, pracovných postupov (§ 4 ods. 1).
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov na použitie technológií pre zabezpečenie a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, vrtov a sond a osobitných zásahov do zemskej kôry
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ je zodpovedný za návrh a výber primeranej a bezpečnej technológie zo širokej palety ponúkanej na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhu technológie alebo návrhu na výber primeranej a bezpečnej technológie pre použitie na zahladenie následkov banskej činnosti a technickej rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ je zodpovedný za návrh technológie, alebo za výber technológie zo širokej palety ponúkanej na trhu.
Perspektíva: Aktuálna
6
samostatné vypracovanie alebo spoluúčasť na vypracovaní havarijného plánu v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Havarijný plán býva v zásade súčasťou prevádzkovej dokumentácie, ktorú vypracúva technológ.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia pokročilých inovácií v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technológ v blízkej budúcnosti, vybavený príslušnými odbornými vedomosťami, bude schopný vo svojich návrhoch presadzovať a odborne zdôvodniť aplikáciu pokročilých inovácií pri procesoch v bani.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie zoznamu zakázaných činností v prevádzkovej dokumentácii
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ide o priamu aplikáciu vedomostí o BOZP a bezpečnosti prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia virtuálnej a robotickej podpory v bani na zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Široké možnosti využitia virtuálnej reality a matematického priestorového modelovania vytvoria technológovi nové podmienky pre rýchlejšie a kvalitnejšie vypracovanie návrhov technológií, pracovných postupov, technologických postupov atď..
Perspektíva: Budúca
7
spracovanie prevádzkovej dokumentácie v podmienkach inteligentnej bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vysoký stupeň digitálnej transformácie, aplikovanej robotiky a autonómnych procesov výroby, zrýchlených prenosov veľkokapacitných údajov a ďalšie výdobytky vedy a techniky umožnia technológovi simulovať, pretvárať, modelovať rôzne varianty svojich návrhov tak, aby dospel k optimálnym návrhom prevádzkovej dokumentácie.
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.
Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna podpora pracovníkov hlbinných baní v rozšírenej realite - vývoj tejto oblasti povedie k väčšiemu významu bezpečnosti pri vstupe do ohrozených priestorov podzemia. 3D priestorové mapy a lokalizácia osôb v reálnom čase. Technológia založená na obrazovom stvárnení prostredia, bude menej náročná na hardware a okrem toho umožní aj simuláciu možných prípadov vo vysokej spoľahlivosti. Fúzia 3D zobrazenia s grafickou simuláciou pre ovládanie robotov. Spoľahlivosť a „inteligencia“ virtuálnej podpory sa musí zlepšiť. Táto technológia je už prakticky dostupná a dá sa upraviť pre každú baňu. Takto bude celá prevádzka bane bez ohrozenia a úspešne sa zamedzí aj znečisteniu prostredia. Samo sa opravujúce roboty znižujúce prestoje - pod týmto označením by sme mohli rozumieť prinajmenšom dve úrovne: mikroskopické opravy povrchového náteru alebo poškodení materiálu alebo skutočné opravovanie funkčných jednotiek (so závitmi a nitovaním atď.). Opravovanie funkčných jednotiek si vyžaduje skutočne drastický vývoj v umelej inteligencii. Predpokladané podmienky pre takýto scenár je ustanovenie autonómnych banských robotov (len vtedy bude môcť byť úsilie o samo opraviteľné roboty považované za opodstatnené). To sú obrovské požiadavky na infraštruktúru podzemného aj povrchového dobývania, vrátane čistých komunikácií bez prekážok. Aby bolo zabezpečené plynulé a neprerušované samo opravovanie musí byť v zásade celý energetický systém od základu prebudovaný tak aby došlo k neprerušovanému prenosu údajov a komunikácii a dozoru vykonávaného človekom. Pri dobývaní je veľký objem prác pre autonómne roboty, ktoré sa môžu samé opravovať je potrebný modulárny systém robotických zariadení. Tak isto ako aj sledovanie podmienok a kontrolných a prognostických technológií. Bude existovať totálny autonómny stroj pre dozor nad prípravou a vykonaním samo opravy. Výzvou bude vývoj robotov, ktoré budú ľahko manipulovateľné, ale zároveň tieto budú schopné opraviť poruchy vlastných mechanizmov tak, aby nebola potrebná následná kontrola ľudským prvkom, čo prinesie úsporu času a financií. Vyvíjanie nových pokročilých materiálov-metaloidov (kovy s veľmi hustými uhlíkovými alebo plastickými vláknami) a kerametalov (keramika zmiešaná s kovmi) s pamäťovým efektom, ktorý môže byť spustený elektrickým alebo tepelným impulzom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie nebezpečných a ťažkých úloh pri dobývaní nerastov v podzemí už nebudú vykonávať ľudia - kľúčovým prvkom je zabudnúť na individuálnu výstroj baníkov a pozrieť sa ako pracuje plne automatizovaná baňa a jej banský systém. Pozornosť sa sústreďuje na tok údajov medzi jednotlivými časťami procesu dobývania (napr. vŕtanie, sledovanie dopravných ciest po ktorých sa pohybujú autonómne vozidlá). Existencia autonómnych vozidiel je už známa a technológia sa už používa, pričom zbiera a vyhodnocuje informácie v reálnom čase. Stroje a pohyblivé súčasti pracujúce vo vysokej vlhkosti, prachu a teplote musia byť stabilné (použitie pokročilých materiálov a technických riešení, samo-opravujúcich sa pohyblivých častí) a musia byť monitorované. Neočakávané poruchy strojov, opotrebovanie súčastí ich výmena za rezervné súčasti v podzemí, servis a analýzy podzemia (roboty a pohyblivé analyzátory). Bezkáblová komunikácia prenikajúca cez horniny. Úprava nerastov in situ. Využívanie geotermálnej (alebo inej) energie produkovanej v podzemí. Snímače pre správne monitorovanie, automatizáciu v drsných podmienkach. Bude potrebná komunikácia cez 4 000 m horniny (zatiaľ neexistuje). Vypracovanie protokolov pre hodnotenie kritických miest v štádiu navrhovania bane, detailné vízie rôznych úrovní automatizácie. Systematické hodnotenie výhod a nevýhod systémov z pohľadu BOZP. Roboty: Exo-skeletony urobia baníkov oveľa silnejšími a neúnavnejšími. Energia: Zlepšenie dodávok energie je potrebná aby mohli pracovať celý deň a noc. Jeden z prvých exo-skeletonov sa používa v Rusku, lokalita Noriľsk, baňa na Ni. Vývoj viacúčelových robotov s fúziou snímačov vysokej integrácie pamäťových čipov a procesorov schopných pracovať v priestoroch s vysokou úrovňou elektromagnetického a iónového žiarenia. Takáto technológia už existuje v železnorudnej bani Kirunavarra, Švédsko. Pre autonómne stroje a zariadenia je dôležitý efektívny príjem energie, mať spoľahlivý a citlivý riadiaci systém. Po splnení uvedených podmienok high-tech baňa budúcnosti môže existovať aj v SR. Hlbinné bane budú môcť byť riadené a kontrolované z akéhokoľvek miesta - Diaľkové ovládanie a kontrola jednotlivých operácií z rôznych častí štátu, či sveta, závisí na veľmi sofistikovanej banskej technológii s autonómnymi robotmi a vyžaduje si extrémne stabilné internetové pripojenia, ktoré musia byť chránené pred priemyselnou špionážou a pred prírodnými katastrofami. Už je to dnešnou realitou, vo svete sa dajú kontrolovať a riadiť pracovné operácia cez internet a nie sme ďaleko od totálneho diaľkového riadenia autonómnych pracovných procesov dobývania. Pokračuje vývoj kontinuálneho dobývania v rudnom baníctve, vývoj diaľkovo ovládaných zariadení, techník diaľkovo riadeného zakladania vyrúbaných priestorov, automatizovaného nabíjania vývrtov výbušninami, selektívneho dobývania, strhávania uvoľnenej horniny, nakladania rúbaniny a jej prepravy. Firma Rio Tinto v októbri 2012 uviedla do prevádzky 13 high-tech nakladacích robotov v diamantovej hlbinnej bani v Západnej Austrálii. Firma Rio Tinto, druhý najväčší producent železnej rudy na svete začala používať prvý komerčný autonómny dopravný systém Komatsu AHS v železnorudnej bani v regióne Pilbara v Západnej Austrálii už v decembri 2008. A podobne firma BHP Billiton, druhá svetovo najväčšia banská spoločnosť mala v roku 2015 v prevádzke 45 autonómnych dumperov Caterpillar v bani Jimblebar v regióne Pilbara. Firma Rio Tinto bola prvá ktorá použila tento systém riadenia bane v júni 2010 z operačného strediska v Perthe na vzdialenosť 1 500 km diaľkovo riadila dobývanie a synchronizovala ho so železničnou dopravou a prístavom.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.