Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy

Sprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravySprievodca a vlakvedúci nákladnej dopravy riadi vlakový personál po dopravnej stránke, vyhotovuje a odovzdáva písomné príkazy pre rušňovodiča, riadi posun v železničných staniciach s rôznymi technologickými postupmi a pomermi. Zabezpečuje opatrenia pri mimoriadnych udalostiach, vrátane zabezpečovania bezpečnosti železničnej prevádzky, prepravnej prehliadky a prehliadky vozňov, odovzdávky vozňov na vlečkách a v určených železničných staniciach. Spracováva komplexnú vlakovú dokumentáciu v príslušnom informačnom systéme (PDA). Spracováva prvotné podklady, evidenciu a obeh nákladných vozňov, vyhotovuje dopravné doklady na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení). Vykonáva doprovod nákladných vlakov s prehliadkou a strážením vybraných vozňov, zabezpečuje spôsobilosť vlakov na jazdu. Vykonáva posun v staniciach alebo na určenej trati, zvesuje a rozvesuje vozne a zúčastňuje sa na skúškach bŕzd. Komunikuje s Centrálnymi komerčnými pracoviskami a so zákazníkmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1693/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 12 a 13)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8312
SK ISCO-08
8312003
ESCO
1882
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
8312003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia a využitia diaľkového dohľadu a riadenia dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
brzdové zariadenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
železničný posun
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy dopravných dokladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nastavenia a využitia diaľkového dohľadu a riadenia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola voľnosti vlakovej cesty a sledovanie jazdy vlaku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
skúšky účinnosti brzdných systémov vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spracovávanie evidencie nákladných vozňov. Získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovovanie a odovzdávanie písomných príkazov pre rušňovodičov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posun koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zvesovanie a rozvesovanie vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zadržiavanie spustených a odrazených vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
3
obsluha bŕzd železničných vozov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie diaľkového dohľadu a riadenia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkový dohľad a riadenie dopravy
3
riadenie vlakového personálu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie prepravnej prehliadky, prehliadky a odovzdávky vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.