Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tranzitér

TranzitérTranzitér vykonáva činnosti súvisiace so zostavou a súpisom vlaku. Spracováva náležitosti na bezpečný a včasný odchod vlaku s kontrolou správneho zostavenia vlaku a správne nastavenej brzdy. Vyhotovuje vlakovú dokumentáciu na jazdu vlaku (správu o zostave vlaku, súpis vozidiel, správu o brzdení a pod.) a vedie kompletnú prevádzkovú evidenciu v príslušnom informačnom systéme. Spolupracuje s dopravnou obsluhou železničnej stanice.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1691/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8312
SK ISCO-08
8312004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
8312004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia prepravných činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové požiadavky na plánovanie poslednej míle
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti prepravy nebezpečného nákladu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
Automatizácia odbavovacích systémov
3
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná dokumentácia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
typy a technické parametre osobných a nákladných vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy prepravných dokladov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
zásady a pravidlá súpisu vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
orientácia v normách a technickej dokumentácii železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného po železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
prepravné prehliadky vozňov nákladných vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola správneho zostavenia nákladných vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola prepravy nebezpečného nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie dokumentácie železničnej prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
vyhotovovanie a kontrola sprievodných listín nákladných železničných vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Správa o zostave vlaku, súpis vozidiel, správa o brzdení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie a odovzdávanie vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie spojovacích zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie zariadenia a systémy.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
Automatizácia odbavovacích systémov
Nové požiadavky na plánovanie poslednej míle
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.