Banský merač

Banský meračBanský merač vykonáva bansko-meračské práce za účelom správneho razenia banských diel a zodpovedá za správnosť a úplnosť jednotlivých meraní a častí bansko-meračskej dokumentácie pri razení a likvidácii banských diel a dobývaní nerastných surovín. Vedie príslušnú bansko-meračskú dokumentáciu, vrátane základných banských máp. Kontroluje body banských bodových polí. Banský merač vyhotovuje podklady na vypracovanie prevádzkovej dokumentácie, vedenie evidencie zásob nerastných surovín, stavu dosahovanej výrubnosti a vyťažiteľnosti, určenie dobývacieho priestoru a hospodárneho využitia zásob nerastných surovín. Využíva moderné digitálne technológie na spracovanie nameraných údajov a vyhotovovanie grafických výstupov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1690/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
DEDer Markscheider
SKBanský geometer, banská geometrička
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti banského merača podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (§ 4)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146006
ESCO
576
SK NACE Rev. 2
B09
CPA 2015
B09
Príslušnosť k povolaniu
2146006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásoby nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: V číselnej časti vedie dokumentáciu, ktorá obsahuje evidenciu a pohyb zásob ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V bani.
Perspektíva: Budúca
4
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafické spracovanie nameraných údajov a ich transformácia do 3D modelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pri tvorbe banskomeračskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapy ako virtuálna realita
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pre banskomeračskú činnosť.
Perspektíva: Budúca
4
technológie hlbinného dobývania a razenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť jednotlivých metód a spôsobov hlbinného dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť základných metód pri povrchovom dobývaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce banského merača
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť jednotlivých druhov meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metódy likvidácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Aktívna aplikácia predpisov BOZP a PO pri banskomeračskej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda proces tvorby banských máp, overuje správnosť aplikácie údajov pri 3D mapovaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
4
orientácia v podkladoch a predpisoch na riadenie činnosti bansko-meračskej služby hlbinných a povrchových baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Orientácia v moderných kartografických podkladoch vytvorených pomocou grafických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meranie a vykonávanie indikácie banských vetrov na banských pracoviskách v rámci vykonávania bansko-meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania postupu banských diel v blízkosti ochranných pilierov, hraníc banského poľa, nebezpečných pásiem
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meračské práce pri kontrole dodržiavania smeru, sklonu a kvality vykonaných prác v banských dielach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zrýchlenie prenosu nameraných údajov pomocou 5G systémov v bani.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
meračské práce v bani a na povrchu, povrchové situačné a výškové merania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Prepojenie 5G systémov na zrýchlenie prenosu nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vkladanie dát z 5G prenesených údajov o banskom polohovom a výškovom bodovom poli.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
obsluhovanie periférnych zariadení počítačových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovláda kontrolu činnosti periférnych zariadení v bani pri aplikácii 5G sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie nastavení pri prenosoch nameraných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
spracovanie banskomeračskej dokumentácie využitím 5G prenosu údajov využitím grafických systémov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Spracovanie výstupov z prenesených údajov pomocou 5G sietí, grafických systémov do 2D máp a 3D modelov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinuje činnosť tímu pri rozsiahlych banskomeračských činnostiach pri nastavovaní IoT v bani za účelom spoľahlivého prenosu nameraných údajov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.
Charakteristika:
Robotické meracie terestrické totálne stanice a GPS aparatúry majú automatický softvér na prijímanie signálov z terestrických zrkaldiel, alebo z družíc a autonómne spracujú výpočty a výsledky merania (3D súradnice), prípadne automaticky vyhotovia aj kresbu na displeji prístroja.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Klasické mapovanie terénu geodetmi v 2D ako nevyhnutný podklad pre tvorbu stavebných projektov už viac ako 10 rokov sa mení na 3D mapovanie s následnou tvorbou 3D projektov z ktorých v ďalšej fáze môže vzniknúť BIM. Z 3D mapovania, či už v predprojektovej fáze, alebo ako mapovanie dokončených stavieb, možno vytvoriť virtuálnu realitu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Základom virtuálnej reality sú 3D mapy hotových budov, priemyselných komplexov, alebo dokončených líniových stavieb, kde vo virtuálnom (počítačovom) prostredí si bez potreby ísť do terénu možno prezrieť celú dokončenú stavbu (napr. prechádzať sa po diaľnici, alebo lietať nad ňou, vliezť do vnútra tunela, akéhokoľvek potrubia, priepustu, pozrieť si most nie len zvrchu, ale aj zospodu a z boku, zájsť pod povrch terénu a pozrieť si priebeh, hĺbku a križovanie jednotlivých sietí v podzemí a pod.). Podobne je to možné aj v 3D projekte ešte neexistujúcich stavieb (napr. architekt pripraví z 3D projektu domu virtuálnu prehliadku domu pre klienta a na jej základe môže urobiť zmeny v projekte podľa požiadaviek klienta).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.