Vodič osobného motorového vozidla

Vodič osobného motorového vozidlaVodič osobného motorového vozidla vedie vozidlo kategórie M1, projektované a konštruované na prepravu cestujúcich alebo tovaru, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča do hmotnosti 3,5 tony. Zabezpečuje bežnú údržbu vozidla, čerpanie pohonných hmôt/nabíjanie batérie, hlásenie porúch príslušnému pracovníkovi. Zodpovedá za čistotu osobného motorového vozidla a za hospodárnu manipuláciu so zverenou finančnou hotovosťou, napr. na nákup pohonných hmôt. Kontroluje a pripravuje vozidlo na bezpečnú prepravu. Vedie agendu písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom v súlade s platnou legislatívou a vnútornými normami organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1684/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOsobný vodič
SKVodič cestného motorového vozidla
SKVodič dodávkového automobilu
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax zamestnanca s riadením osobného motorového vozidla v dĺžke 12 mesiacov je nevyhnutná, keďže vodič nesie zodpovednosť za osoby vo vozidle.
ISCO-08
8322
SK ISCO-08
8322001
ESCO
2818
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
8322001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri riadení vozidla.
Perspektíva: Budúca
2
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Denné záznamy, žiadanky, účtenky pre zhodnotenie spotreby PHM zvereného motorového vozidla vo vzťahu k normovanej spotrebe, prevádzkovým nákladom a technickému stavu.
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky prepravy osôb a batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
2
dopravné ukazovatele, tarify a pod.
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technickej dokumentácii osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyhodnocovanie údajov v prevádzke poskytovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pri vedení vozidla.
Perspektíva: Budúca
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované zvereným vozidlom.
Perspektíva: Aktuálna
2
údržba osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Prevádzka a bežná údržba vozidla, nákup PHM, tovarov a služieb súvisiacich s jeho prevádzkou.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: pri vedení vozidla
Perspektíva: Budúca
3
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: pri riadení vozidla
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov podľa požiadaviek cestujúcich alebo dodanie nákladu so sprievodnými dokumentmi, vrátane výberu tržieb a poplatkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.