Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov

Špecialista technológ ťažby uhľovodíkovŠpecialista technológ ťažby uhľovodíkov navrhuje technológie procesu ťažby uhľovodíkov, sleduje, vyhodnocuje a v prípade potreby koriguje tento proces tak, aby boli zabezpečené požadované kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Špecialista technológ ťažby uhľovodíkov sleduje a porovnáva dosahované kvantitatívne a kvalitatívne výsledky v procese ťažby a úpravy uhľovodíkov s režimovými hodnotami a navrhuje účinné opatrenia na odstránenie prípadných disproporcií. Tvorí a aktualizuje technologické postupy, metodické pokyny, prevádzkové predpisy a pracovné postupy. Vypracováva technologické schémy a technologickú časť plánu banskej činnosti. Kontroluje pracoviská vo vzťahu k dodržiavaniu platných predpisov, kontroluje neoprávnené zásahy do technologických zariadení a navrhuje ich efektívne využívanie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1681/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
ISCO-08
2146
SK ISCO-08
2146001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
B06,B08
CPA 2015
B06,B08
Príslušnosť k povolaniu
2146001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinácie činností pri ťažbe a uskladňovaní uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia pre ťažbu uhľovodíkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh optimálneho využitia ložiska a technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie pokynov pre pracovníkov obsluhy technologických zariadení a upozorňovanie na zmeny v spôsobe ich prevádzkovania
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola neoprávnených zásahov do technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie príčiny poruchy zariadení na základe vyhodnotenia údajov od pracovníkov obsluhy, dispečingu a dodatočných zdrojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie prevádzkovej a technickej dokumentácie v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrátane určovania spôsobu vedenia a uloženia dokumentácie, záznamov a kníh.
Perspektíva: Aktuálna
7
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.