Lodník

LodníkLodník samostatne, alebo pod dohľadom lodného kapitána, vykonáva palubné práce na plavidle vnútrozemskej plavby. Pomáha veleniu plavidla v situáciách, keď na vnútrozemských vodných cestách treba s plavidlom manévrovať a manipulovať, s obsluhou elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia s cieľom zaistiť celkovú technickú bezpečnosť, s riadením prevádzky plavidla a starostlivosťou o osoby na palube, pri príprave, ukladaní a monitorovaní nákladu počas nakládky a vykládky v prístavoch, s poskytovaním služieb cestujúcim a poskytovať priamu pomoc osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou. Vykonáva údržbu v rámci obsluhy elektrotechnického, elektronického a kontrolného zariadenia s cieľom zaistiť celkovú technickú bezpečnosť. Pomáha s údržbou a opravou plavidla, jeho prístrojov a zariadení. Je spôsobilý komunikovať na všeobecnej a profesionálnej úrovni, čo zahŕňa schopnosť používať štandardizované komunikačné frázy v situáciách, keď nastávajú komu...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1674/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPomocný lodník
SKVnútroštátny pomocnný lodník
SKVnútroštátny lodník
SKKvalifikovaný lodník
DEBoatmänner (kvalifikovaný lodník)
ENAble boatman (kvalifikovaný lodník)
DEMatrosen (lodník)
ENBoatman (lodník)
DEDecksleute (pomocný lodník)
ENDeckhand (pomocný lodník)
Odporúčaná úroveň vzdelania
I ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Podľa § 30 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 378/2021 Z. z. ide o služobnú lodnícku knižku Európskej únie, ktorá tvorí s preukazom odbornej spôsobilosti Európskej únie jediný doklad.

Potvrdenie o úspešnom ukončení základného bezpečnostného výcviku podľa vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu (§ 3)
Poznámka: Iba na výkon funkcie pomocný lodník.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 ods. 3)
Poznámka: Odborníkom na skvapalnený zemný plyn je osoba odborne spôsobilá na dopĺňanie paliva do plavidla používajúceho skvapalnený zemný plyn ako palivo alebo lodný kapitán Európskej únie spôsobilý na vedenie takého plavidla.

Preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 ods. 3)
Poznámka: Odborník na prepravu cestujúcich je osoba slúžiaca na palube plavidla, ktorá je oprávnená prijímať opatrenia v núdzových situáciách na osobnej lodi.

Osvedčenie o osobitných znalostiach pre odborníka, ktorý na palube plavidla prepravuje nebezpečný tovar, podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5b)
Poznámka: Platí na plavidlách prepravujúcich nebezpečné tovary podľa dohody ADN.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8350
SK ISCO-08
8350003
ESCO
2853
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
8350003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia s cestujúcimi.
Perspektíva: Aktuálna
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedomosti o palubných zariadeniach na internú komunikáciu na lodi alebo na komunikáciu s terminálom, ako aj o (mobilnom) telefonickom, rádiovom, (satelitnom) televíznom a kamerovom systéme plavidla. Schopnosť používať (mobilný) telefonický systém plavidla, rádiový, (satelitný) televízny a kamerový systém plavidla. Vedomosti o zásadách prevádzky vnútrozemského systému AIS. Schopnosť využívať údaje vnútrozemského systému AIS na nadviazanie spojenia s iným plavidlom.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávať každodennú údržbu hlavných motorov, pomocných strojných zariadení a kontrolných systémov. Lodník má vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné dodržiavať pri údržbe a dobrej starostlivosti o strojovňu, hlavný motor, hlavné strojné zariadenia, pomocné zariadenia a kontrolné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o technickej dokumentácii a príručkách. Schopnosť zdokumentovať činnosti údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: 1. Vedomosti o najdôležitejších vnútroštátnych a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách. 2. Vedomosti o hlavných prístavoch a termináloch v európskej sieti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT). 3. Vedomosti o vplyve inžinierskych stavieb, profilov vodných ciest a ochranných prác na plavbu. 4. Vedomosti o klasifikačných vlastnostiach riek, kanálov a vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru; šírka dna, typ brehov, ochrana brehov, hladina vody, pohyb vody, zvislá a vodorovná výška mostov a hĺbka.
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o navigačných pomôckach a prístrojoch, ako sú ukazovateľ kormidla, radar, zatáčkomer, ukazovateľ rýchlosti plavby. Vedomosti o najdôležitejších vnútroštátnych a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách. Vedomosti o hlavných prístavoch a termináloch v európskej sieti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT).
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia a obsluhy malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o funkciách a typoch rôznych pohonných a kormidlových systémov. Schopnosť kormidlovať plavidlo pod dohľadom a podľa kormidelných povelov. Kormidlovať plavidlo podľa kormidelných povelov so zreteľom na vplyv vetra a prúdov.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá pre vydávanie a interpretáciu vizuálnych a sluchových signálov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o rôznych používaných systémoch riadenia dopravy, ako je denná a nočná signalizácia v plavebných komorách, hatiach a na mostoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných na palube pri činnostiach uväzovania, odväzovania a vyťahovania (vlečenia).
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha strojných zariadení vrátane čerpadiel, potrubných sietí, útorového a záťažového systému. Vedomosti o postupoch bezpečnej prevádzky a ovládania strojných zariadení v strojovni, záťažových priestorov a útoru. Schopnosť ovládať bezpečnostnú funkciu, obsluhovať strojné zariadenia v strojovni a vykonávať údržbu útorového a záťažového systému vrátane: nahlasovania incidentov súvisiacich s činnosťami prepravy a schopnosť správne odmerať a nahlásiť hladiny nádrží.
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o štrukturálnych prvkoch plavidla vzhľadom na dopravu rôznych typov nákladu a cestujúcich vrátane pozdĺžnej a priečnej štruktúry a lokálnych spevnení. Schopnosť pomenovať štrukturálne časti plavidla a opísať ich funkcie. Lodník má vedomosti o vodotesnej odolnosti plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy údržby, opráv a nastavovania strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o elektronických a elektrických systémoch a komponentoch. Vedomosti o jednosmernom a striedavom prúde. Schopnosť monitorovať a vyhodnocovať kontrolné prístroje. Vedomosti o magnetizme a rozdiele medzi prirodzeným a umelým magnetom. Vedomosti o elektrohydraulickom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti lodných motorov, mechanizmov a zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zásadách fungovania pohonného systému. Vedomosti o rôznych typoch motorov a o ich konštrukcii, výkonnosti a názvosloví. Vedomosti o hlavných a pomocných motoroch. Schopnosť vykonávať základné kontroly a zabezpečovať normálne fungovanie motorov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy nakládky, vykládky a manipulácie s prepravovaným tovarom v prístavoch a nalodenia/vylodenia prepravovaných osôb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o vplyve typov nákladu na plány uloženia nákladu a stability. Vedomosti o plánoch uloženia nákladu a stability. Schopnosť chápať plány uloženia nákladu. Schopnosť identifikovať označenie nebezpečného tovaru podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
Digitalizácia terminálov
3
mimoriadne situácie vo vodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o bezpečnostných predpisoch a kontrolných zoznamoch, ktoré je potrebné dodržiavať v nebezpečných a núdzových situáciách. Schopnosť rozpoznať nebezpečné situácie a reagovať na ne, ako aj uskutočňovať následné opatrenia podľa bezpečnostných predpisov. Schopnosť okamžite upozorniť velenie plavidla. Schopnosť používať osobné ochranné a záchranné prostriedky. Vedomosti o rôznych typoch núdzových situácií. Vedomosti o krokoch, ktoré je potrebné vykonať v prípade poplachu. Vedomosti o postupoch platných pre prípad nehody. Schopnosť konať v súlade s pokynmi a postupmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá spájania vlečných a tlačných člnov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach spájania.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: 1. Vedomosti o všeobecných zásadách prvej pomoci vrátane zhodnotenia štruktúry tela a telesných funkcií na palube plavidla po posúdení situácie. 2. Schopnosť zachovať si dobrý fyzický aj duševný stav a dodržať osobnú hygienu v prípade prvej pomoci. 3. Vedomosti o príslušných opatreniach v prípade nehôd podľa uznávaných najlepších postupov. 4. Schopnosť posúdiť potreby obetí a hrozby pre vlastnú bezpečnosť. 5. Schopnosť vykonať požadované opatrenia v núdzových situáciách vrátane: a) správnej polohy obete; b) použitia resuscitačných techník; c) zastavenia krvácania; d) použitia primeraných opatrení na zvládnutie prvotného šoku; e) použitia primeraných opatrení v prípade popálenín a obarenín, a to aj v prípade úrazov spôsobených elektrickým prúdom; f) záchrany a prevozu obete. 6. Schopnosť obviazať ranu a použiť materiály z lekárničky.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Predchádzať nehodám pri činnostiach, ktoré predstavujú riziko; vedieť používať osobné ochranné prostriedky; uplatňovať bezpečnostné pokyny pred vstupom do niektorých priestorov na plavidle (napr. do nákladových priestorov, kesónov, dvojitého trupu, ...); vedieť hasiť požiar.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolovanie vodotesnosti na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Komunikácia s kormidelňou pomocou palubných komunikačných systémov a ručných signálov.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s posádkou plavidla, lodnými strojníkmi, mechanikmi a opravármi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie pomoci cestujúcim so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pomáhať cestujúcim bezpečne sa pohybovať pri naloďovaní a vyloďovaní a poskytovať pomoc v núdzových situáciách.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pripraviť strojné zariadenia v strojovni na plavbu, vedieť používať štartovací systém, hydraulický a pneumatický systém a pomocné zariadenia podľa pokynov, vedieť naštartovať hlavné motory; použiť bezpečné postupy tankovania; postupovať v súlade s predpismi o odpadoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie práce podľa kontrolného zoznamu na palube a v strojovni
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyväzovanie plavidiel, príprava kotiev a zaplietanie lán na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluhovanie rádio-komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ovládanie zdvižných zariadení na palube plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Uplatňovať bezpečné pracovné postupy pre údržbe alebo oprave motorov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
identifikovanie a používanie systémov riadenia dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pri výkone zamestnania je potrebné riadiť sa pokynmi príslušného orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Používať navigačné prístroje (kompas, zátačkomer, ukazovateľ rýchlosti plavby).
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie plavby podľa radarovej informácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pomáhať veleniu plavidla pre riadení plavby v prípade potreby.
Perspektíva: Aktuálna
3
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kormidlovať plavidlo pod dohľadom lodného kapitána alebo kormidelníka podľa kormidelných povelov.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, údržba a kontrola palubných zariadení a kotevných mechanizmov plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požívať kotvy a ovládať kotevné navijaky. Používať požadované zariadenia na palube plavidla (bitvy, navijaky) na uväzovanie a manévrovanie, vedieť spájať a rozpájať člny.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
Digitalizácia terminálov
3
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kotevných manévrov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluhovanie záchranného člnu na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V núdzových prípadoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie postupov pri plavbe cez plavebné komory a pod mostami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.