Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovín

Technický pracovník pri ťažbe nerastných surovínTechnický pracovník pri ťažbe nerastných surovín vykonáva technické činnosti súvisiace s procesmi ťažby nerastov a získavania surovín, ktoré sú vykonávané na ložiskách nerastov dobývaných hlbinným alebo povrchovým spôsobom. Pracovník dokáže navrhnúť technický systém odvodňovania ložiska, technický systém vetrania bane, dopravný systém bane, systém odťažby rozpojených horninových materiálov, technický systém zakladania vyrúbaných priestorov odpadovými inertnými materiálmi a technický systém ťažby ropy a plynu. Navrhuje bezpečné spôsoby zaistenia stability, sleduje geotechnické prejavy priestoru dobývania a vyhodnocuje parametre geomonitorovacieho systému bane a lomu. Spracováva technické podklady pre tvorbu časových a priestorových plánov ťažby a postupov dobývania na ložisku, navrhuje pracovné a technologické postupy, dobývacie metódy a technické ťažobné projekty. Používa a dohliada na prevádzkované technické strojné zariadenia, sleduje kontrolné a bezpečnostné prvky technologických pr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
1667/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENExtraction of industry minerals operating engineer
SKTechnik ťažby nerastov
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117001
ESCO
489
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09
CPA 2015
B05,B07,B08,B09
Príslušnosť k povolaniu
3117001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať nemanuálne technické a administratívne práce. Zhotoviť výkresovú a mapovú dokumentáciu technických systémov bane a lomu, technický popis činných pracovísk ťažobnej prevádzky. Poznať a vedieť využívať grafické počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie povrchového dobývania
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať metódy ťažby v povrchovom lome - clonové, plošné a komorové odstrely. Vedieť spôsoby otvárky povrchových lomov. Vedieť klasifikovať inovačné technologické postupy. Poznať moderné zariadenia, mechanizmy a prístroje používané pri ťažbe v lomoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Charakterizovať technický a technologický stav činných pracovísk bane a lomu. Poznať profesijné zloženie pracovníkov na činnom pracovisku. Poznať zásady monitorovania parametrov pracovného prostredia. Vedieť princípy činnosti meracích prístrojov, analyzátorov ovzdušia a úrovne hluku a ergonomických parametrov v baniach a lomoch. Poznať lokalizačné pomôcky a navigačné technológie na určovanie polohy pracovníkov v prostredí bane a lomu, pre prípady mimoriadnych udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technológia ťažby a súvisiacich činností
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať dobývacie metódy a technické systémy pri prevádzke bane a lomu. Vedieť stanoviť prevádzkové parametre a ukazovatele racionality dobývania - výrubnosť, znečistenie, straty, smerné číslo otvárky a príprav, ukazovateľ odkrývkového pomeru, výkonnosť porubov a lomových stien. Vedieť usmerniť odborné práce na pracoviskách bane a lomu. Viesť pracovníkov k bezpečnému vykonávaniu technických prác.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
metódy odvodňovania v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady hydrogeologickej ochrany a čerpania podzemných vôd. Vedieť vyhodnotiť hydrogeologické bilancie pritekajúce a vytekajúce vody. Vyhodnotiť mineralizáciu vytekajúcich banských vôd. Monitorovať opustené a zaplavené banské priestory s využitím robotických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
dopravný poriadok v bani
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať a prakticky ovládať prevádzkový dopravný poriadok pracovníkov a mechanizmov v podzemí. Ovládať moderné systémy banskej a lomovej dopravy. Usmerňovať pracovníkov bane pri dodržiavaní dopravného poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
druhy ťažobných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať princípy diaľkovo ovládaných autonómne sa pohybujúcich robotických ťažobných a nakladacích strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
technológia dobývania, razenia a vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať zásady a postupy dobývania v uhoľných poruboch, ťažobných blokoch, rudných dobývkach a na lomových stenách. Poznať spôsoby kontinuálneho a cyklického dobývania a metódy razenia podzemných diel. Poznať metódy vŕtania pri trhacích prácach, vedieť klasifikáciu geotechnických vrtov určených na získavanie surovín, degazáciu a odvodňovanie. Vedieť kategorizovať nové systémy dobývania a razenia na základe inovačných zmien v procese vŕtania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
právne predpisy a normy v oblasti baníctva a geológie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať banské predpisy, prevádzkový poriadok bane a lomu, technologické a pracovné postupy platné pri ťažbe v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
4
banské projektovanie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať digitálne prostriedky projektovania ťažobných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
4
banská geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť charakterizovať geologické pomery dobývania, poznať zásady rozloženia úžitkovej suroviny na ložisku, poznať typy ložísk a charakterizovať geotektonické a hydrogeologické podmienky ťažby. Vedieť metódy identifikácie hornín, minerálov, nerastov a surovín, vedieť základné princípy metód detekcie obrysov rudných polôh a dobývacích priestorov pomocou vysielania GPS signálov a 3D diaľkového snímania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Nové metódy dobývania
4
banské meračstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť klasifikovať metódy spracovávania digitalizovaných údajov pre využívanie súradnice GPS. Vedieť lokalizovať dobývací priestor z údajov 3D. Využívať softvér GIS a Micro Station.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
geomechanické javy v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť vyhodnotiť geomechanické pomery na činných pracoviskách bane a lomu;
poznať princípy deformačných prejavov pri ťažbe a razení; stanoviť kritické deformačné pásma v dobývacom priestore bane a lomu; vedieť využívať meracie prístroje pri monitorovaní geotektonických a hydrogeologických faktorov dobývania; vedieť určiť zálomové uhly ťažby pre oblasti vplyvov poddolovania na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
predpisy a pravidlá na obsluhu vyhradených technických zariadení pri zvislej doprave
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady činnosti a pravidlá ovládania dopravných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať konštrukčné systémy výstavby banských objektov. Vedieť kategorizovať technologické výrobné zariadenia prevádzky bane a lomu. Poznať zásady navrhovania a projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
banská geomechanika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť princípy ovládania hornín na činných pracoviskách baní a lomov, ovládať metódy geomonitoringu a základnú metodiku meraní napätí hornín pri razení a dobývaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metódy ťažby a úpravy ropy a zemného plynu
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prípravné práce v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať sústavu otvárkových a prípravných prístupových banských diel k zásobám na hlbinnom ložisku nerastu. Zabezpečiť realizáciu otvárkových a prípravných banských diel. Usmerňovať a viesť pracovníkov pri tvorbe sústavy banských diel v bani.
Perspektíva: Aktuálna
4
doprava v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť charakterizovať systém banskej dopravy vo vzťahu k dobývaniu na obzoroch a ťažobných úsekoch bane. Vedieť navrhnúť výkonnosť a kapacity horizontálnej a vertikálnej banskej dopravy. Ovládať zásady činnosti systému komplexne integrovanej automatizovanej dopravy. Vedieť princípy diaľkovo ovládaných plne automatizovaných, robotických a autonómne riadených nakladacích a dopravných zariadení. Vedieť definovať dopravné systémy pre nové metódy ťažby v baniach a lomoch. Ovládať princípy činnosti ťažobných a nakladacích strojov. Vedieť samotne manipulovať nakladač joystickom zo vzdialeného operátorského miesta. Dokázať usmerniť pracovníkov pri riešení technologických prevádzkových problémov dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
Nové metódy dobývania
4
zariadenia, systémy a mechanizmy banskej koľajovej dopravy
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť klasifikáciu banských strojov a zariadení, ovládať výkonové parametre koľajovej dopravy používanej v baniach a lomoch, poznať zásady a prvky automatizácie systému koľajovej banskej a lomovej dopravy, rozumieť inovačným procesom modernizácie a zabezpečenia systému koľajovej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovládať počítačový softvér určený pre plne integrovaný systém automatizácie činnosti programovateľných vŕtacích súprav, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metódy zahladenia banskej činnosti a rekultivácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať všetky negatívne dopady použitých moderných ťažobných technológií a nových systémov dobývania na povrchovú situáciu a životné prostredie. Vedieť navrhovať technické sanačné a rekultivačné práce na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metódy likvidácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Potreba vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani a poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Potreba poznať stabilitu svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch. Vedieť kategorizáciu a činnosť robotických zariadení určených pre monitorovanie opustených baní a lomov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
postupy razenia a výstavby geotechnických objektov bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať obsah technologických a pracovných postupov pre banské geotechnické a ťažobné činnosti. Vedieť technické zásady razenia profilovaných dlhých horizontálnych a vertikálnych banských diel. Poznať stavebné postupy a zásady pri realizácii priestorových objektov v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia stavov nebezpečného ohrozenia na technologických pracoviskách bane a lomu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť rozpoznať nebezpečenstvo a posúdiť hroziace riziko pri vykonávaní odborných činností pri dobývaní nerastov v bani a lome. Vedieť kvalifikovane a zodpovedne upozorniť pracovníkov výroby pred možným nebezpečenstvom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
postupy a koncepcie uzatvorenia neefektívnych uhoľných baní a s tým súvisiaceho útlmu uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedieť zásady likvidácie a zabezpečenia baní a lomov po ukončení ťažobnej činnosti, ovládať princípy suchej a mokrej likvidácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
informačno-komunikačné technológie pre komunikáciu osôb v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť kategorizovať komunikačné a navigačné technológie určené pre proces ťažobnej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť technické princípy pre systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajúcej diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
baníctvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rozumieť podstate digitálnej transformácie baníctva a ťažobných prevádzok. Vedieť klasifikovať základné prvky digitálnych technológií a interpretovať využitie digitalizácie pri ťažobných činnostiach. Poznať zásady počítačového navrhovania, projektovania a plánovania ťažby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
Nové metódy dobývania
4
metódy monitorovania opustených baní a lomov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať zásady suchého a mokrého spôsobu likvidácie banských priestorov. Vedieť stanoviť geometrické parametre ochranných hrádzí v bani. Poznať vlastnosti zásypových materiálov pri likvidácii jám a otvárkových banských diel. Rozumieť stabilite svahov pri povrchovej ťažbe v kameňolomoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať prevádzkový poriadok bane a lomu, havarijné plány, typové technologické postupy,
dopravný poriadok pre prepravu materiálov, predvídateľné nebezpečenstvá, prevádzkovú dokumentáciu a banské bezpečnostné predpisy a príslušné vyhlášky SBÚ a HBÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie časového plánu dobývania, vrátane banícko-technických ukazovateľov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje časové a priestorové parametre dobývania ložiska. Hodnotí kvalita zásob a úžitkovej suroviny na ložisku a na technologických pracoviskách bane a lomu. Rozumie princípom modelovania postupu dobývania na ložiska a modelovaniu ťažby. Stanovuje technické parametre nábehovej ťažby a ročnej ťažby na ložisku. Používa banský počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie dlhodobých výhľadov o možnostiach využívania nových technológií a postupov trhacích prác s dôrazom na zvyšovanie bezpečnosti pri ich vykonávaní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pozná zásady pre taktické a strategické plánovanie banskej výroby a samotne ťažby.
Ovláda moderné technológie dobývania a systémy ťažby. Ovláda princípy digitalizácie a robotizácie banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
4
vypracovávanie a prejednávanie prípravných dokumentácií a projektov, vrátane zmien v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje technickú, textovú a grafickú dokumentáciu v etape prípravy banskej výroby. Spracováva projektovú dokumentáciu banskej činnosti variantným spôsobom. Vypracováva alternatívy návrhov a projektov dobývania ložiska. Vyhodnocuje bansko-geologické podmienky dobývania na ložisku vo vzťahu k banskej výrobe. Využíva banský počítačový softvér.
Perspektíva: Aktuálna
4
schvaľovanie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie veľkých lomov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre lomovú ťažobnú prevádzku. Kompletizuje technologickú prevádzkovú dokumentáciu lomu. Predkladá výpočet zásob a návrhy na rozšírenie dobývacieho priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a kompletizácia dokumentov technických projektov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre prípadové štúdie zamerané na rozvoj ťažobných aktivít bane.
Pripravuje podklady pre technicko-ekonomické štúdie a projekčnú činnosť. Navrhuje výrobné parametre technických projektov pre ťažbu a banskú výrobu. Spracováva technologické postupy dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
operatívna úprava technologických postupov na razenie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vykonáva zmeny typových technologických postupov (TP) a vypracováva nové TP pre cyklické razenie banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
navrhovanie optimálnych plánov otvárky, prípravy a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Analyzuje základné priestorové a geometrické parametre ťažby a dobývania ložiska. Stanovuje technologické parametre otvorenia ložiska a sprístupnenia zásob nerastu. Zohľadňuje bansko-geologické a hydrogeologické pomery dobývania. Navrhuje technické systémy pre bane a lomy. Dodržiava zásady sprístupnenia ložiska pri hlbinnej a povrchovej ťažbe. Navrhuje technické parametre banských diel v otvárke a príprave, parametre ťažby v poruboch, na dobývkach a lomových stenách (porubovú výkonnosť, výrubnosť zásob na ložisku, ukazovatele racionality dobývania).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spracovávanie plánov a projektov protiotrasovej a protiprietržovej prevencie, vrátane návrhov prostriedkov ochrany
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Klasifikuje geomechanické prejavy horninového masívu. Pozná riziká dobývania ložiska a ťažby nerastov v bani a lome. Ovláda použitie dobývacích metód pri ťažbe v závalových pásmach a rizikových zónach ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
4
optimalizácia výrobných procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Analyzuje výrobný proces dobývania ložiska. Navrhuje optimálne postupy ťažby na pracoviskách bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
metodické riadenie a tvorba koncepcií pri nasadzovaní banskej techniky, resp. mechanizácie do banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dokáže posúdiť výkonové parametre banských strojov, zariadení a banskej ťažobnej techniky. Navrhuje banské mechanizmy pre existujúce bansko-geologické a geomechanické podmienky razenia a dobývania. Metodicky vedie pracovníkov pri zavádzaní banskej techniky. Podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja ťažobnej techniky v baniach a lomoch. Zavádza banskú techniku na jednotlivé pracoviská bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
aplikácia výsledkov technického rozvoja banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje modernú a výkonovú banskú techniku vo vzťahu k potrebám razenia a dobývania. Definuje úlohy technického rozvoja v oblasti ťažobných a nakladacích strojov a mechanizačných zariadení. Pozná dobývacie a ťažobné komplexy pre rôzne dobývacie metódy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
spracovanie technologickej časti plánu banskej činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Analyzuje technológie ťažby nerastov a technické parametre banskej výroby. Ovláda metódy plánovania a zásady tvorby ťažobných a výrobných plánov. Používa banské softvérové počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
operatívna úprava technologických postupov na zabezpečenie požadovaných parametrov pri ťažbe a úprave uhľovodíkov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje a prakticky ovláda používanie technologických postupov pri dobývaní a razení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vypracovávanie časových plánov razenia a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pozná zásady plánovania a projektovania. Ovláda používané metódy razenia a dobývania v baniach a lomoch. Pripravuje technologické postupy a pracuje typovými technologickými postupmi pre razenie a dobývanie. Využíva softvérové počítačové prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
príprava a kompletizácia podkladov na spracovanie plánu ťažby a nastavenia technických režimov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa technickú dokumentáciu banskej výroby. Navrhuje a plánuje ťažobné a výrobné procesy.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie produkčných a technologických údajov ťažby, úpravy a dodávok do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracuje s počítačom a vybraným banským softvérom. Zhromažďuje a vyhodnocuje digitalizované údaje získané v procese banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre banskú ťažobnú prevádzku. Kompletizuje technologickú a prevádzkovú dokumentáciu bane. Navrhuje technické podklady potrebné pre schvaľovanie banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
schvaľovanie prevádzkovej a technickej dokumentácie lomov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pripravuje technické podklady pre ťažobnú prevádzku v povrchových lomoch. Kompletizuje technologickú a prevádzkovú dokumentáciu lomu. Navrhuje technické podklady potrebné pre schvaľovanie výroby kameniva v lome.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
vyhotovovanie technologických postupov v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vypracováva typové technologické postupy pre banské pracoviská a vykonávané činnosti v baniach a lomoch. Navrhuje technologické a pracovné postupy a ich doplnky.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie plánu zabezpečovania alebo likvidácie bane
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje technické parametre projektu Plánu likvidácie a zabezpečenia bane/lomu (PLaZB). Vypracováva časové plány likvidácie banských pracovísk, sústavy banských diel a objektov v podzemí bane a v lome. Dodržiava spôsoby ekologickej likvidácie pracovísk bane a lomu. Vypracováva plány na odvádzanie banských a podzemných vôd z bane a lomu. Navrhuje technické opatrenia pre budovanie technických objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spolupráca na príprave projektov alebo návrhov banských objektov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedie tím banských odborníkov a technikov. Navrhuje geotechnické konštrukčné prvky pre technické objekty bane a lomu. Používa počítačový banský softvér.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vyhotovovanie technologických postupov a pracovných postupov na jednotlivé banské činnosti
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vypracováva technologické postupy pre jednotlivé pracoviská, na ktorých sa vykonáva prieskumné vŕtanie, technologické vŕtanie (hydrogeologické vrty), razenie chodieb, razenie priestorových objektov, razenie komínov, dobývanie a likvidácia banských diel.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vyhotovovanie prevádzkovej dokumentácie na povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vyhotovuje prevádzkovú dokumentáciu. Stanovuje podmienky na bezpečný výkon práce v bani a lome. Dodržiava zásady na realizáciu súbežných pracovných operácií. Ovláda banské predpisy a zákony. Charakterizovanie ohrozených miest a spôsoby ich označenia v bani a lome. Dodržiavanie prostriedkov a prístrojovej techniky na zaistenie bezpečnosti práce v ťažobnej prevádzke. Navrhovanie opatrení na zaistenie aktívnych a neaktívnych pracovísk. Spracovávanie technologických postupov, dopravného poriadku a vypracovávanie pracovných postupov, prevádzkových poriadkov, či havarijných plánov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie plánov využívania ložísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dodržiava povoľovacie a schvaľovacie postupy pre dobývanie ložiska. Dodržiava náležitostí Plánu využívania ložiska (PVL) v textovej i grafickej časti. Využíva softvérové počítačové prostriedky a geografické informačné systémy (GIS).
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri návrhu ťažobných metód, otvárania a dobývania ložiska
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracuje s katalógmi dobývacích metód, rozumie technickému projektu otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Navrhuje dobývacie metódy a postupy ťažby na ložisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spracovanie a príprava podkladov na stanovenie ochranných pilierov povrchových a hlbinných baní v rámci vykonávania základných meračských prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Charakterizuje fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín a geomechanické prejavy horninového masívu. Používa základné technické výpočtové metódy. Ovláda počítačový softvér určený pre hodnotenie geotechnických situácií na ložisku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
stanovovanie bezpečnostných opatrení na práce v blízkosti nebezpečných a zvodnatených horizontov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dodržiava zásady bezpečného dobývania ložiska a princípov hydrogeologickej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie výsledkov banského monitoringu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pozná metódy získavania, snímania, zhromažďovania údajov o napäťovom stave horninového masívu v priestore dobývania. Ovláda metódy monitorovania stability priestoru dobývania a navrhuje systém geomonitoringu pre bane a lomy. Používa softvérové počítačové prostriedky pri hodnotení geotechnického stavu priestoru dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny pri lomovej ťažbe úžitkových nerastov, dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovláda pracovné a technologické postupy dobývania a razenia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
kontrola dodržovania pracovného a technologického poriadku, bezpečnostných a hygienických predpisov v hlbinných baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracuje s prevádzkovým a dopravným poriadkom. Používa bezpečnostné predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
rozbor príčin vzniku otrasov v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Kategorizuje a klasifikuje geomechanické prejavy horninového masívu pri hlbinnej ťažbe nerastov. Ovláda princípy koncentrácie napätí v horninovom masíve. Dokáže analyzovať príčiny vzniku otrasových javov v banskom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani/lome
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Posudzuje súbor faktorov ovplyvňujúcich ťažobný a výrobný proces. Pri odbornej práci dokáže používať existujúce dostupné technické prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
výskum napäťových polí v horských masívoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Posudzuje a analyzuje geomechanický stav horninového masívu na ložisku a v priestore dobývania a razenia. Používa softvérové počítačové prostriedky pri hodnotení stability priestoru dobývania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vypracovávanie technických projektov a postupov v prostredí hlbinných baní
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracuje s technickým projektom otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Pracuje s technickým projektom plán likvidácie a zabezpečenie bane (PLaZB). Pracuje s technickým projektom plán využívania ložiska (PVL). Používa softvérové počítačové prostriedky navrhovania a projektovania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
projektovanie banských činností a povrchových stavieb z hľadiska ochrany proti otrasom a ďalším geomechanickým javom
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovláda zásady navrhovania a projektovania technickej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje pracovné a technologické postupy pre pracoviská bane a lomu. Aktívne sa zúčastňuje na výrobnom procese pri hlbinnej a povrchovej ťažbe.
Navrhuje technické riešenia a inovačné zmeny technologických parametrov banskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
odborné poradenstvo pri ťažbe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Analyzuje a rieši technické úlohy v technologickom procese ťažby na pracoviskách bane a lomu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri schvaľovaní bansko-technických projektov orgánmi banského dozoru
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Rozumie rozsahu činnosti štátnej banskej správy. Ovláda zásady tvorby technických projektov pre jednotlivé etapy dobývania ložiska a ťažby nerastov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s odbornými úsekmi pri spracovávaní plánov a príprav ťažby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracuje s technickým projektom otvárky, prípravy a dobývania (POPD). Ovláda zásady plánovacej činnosti pri príprave výroby. Pozná organizačnú štruktúru ťažobnej organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavba bezpečnostných stien a hrádzí v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Klasifikuje technické objekty bane a lomu nutné pri jednotlivých technických systémoch dobývania ložiska. Navrhuje geometrické, technologické a pevnostné parametre a stabilitu technických objektov. Posudzuje bezpečnostné parametre objektov a prípadne aj stav rizika poškodenia objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
razenie horizontálnych a vertikálnych banských diel
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovláda metódy cyklického a mechanického razenia podzemných diel a tunelov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
ovládanie návestných a signalizačných zariadení, reagovanie na signály
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Používa a kontroluje správne používanie komunikačných technických prostriedkov v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
koordinácia dopravy materiálu v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Ovláda dopravný poriadok pre prepravu materiálov a dopravno-prevádzkový poriadok. Vedie a usmerňuje činnosť pracovníkov na doprave.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
zriaďovanie banských pracovísk
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Navrhuje a plánuje technologické aktívne pracoviská ťažobného prieskumu, razenia, ťažby a likvidácie banských diel a priestorov. Navrhuje geometrické a technologické parametre pracovísk v bani a lome.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
spolupráca a realizácia činností potrebných pri príprave a dobývaní vyhradených ložísk, zriaďovaní, zabezpečovaní a likvidácií banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedie tím odborníkov pri spracovaní plánov dobývania a pri príprave banskej výroby. Pozná zásady sprístupnenia ložiska nerastu v podzemí a na povrchu. Kategorizuje prieskumné, ťažobné a likvidačné aktivity na ložisku. Ovláda používané technológie a systémy dobývania na činných pracoviskách bane a lomu. Pozná nadväznosti etáp a podetáp dobývania ložiska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna podpora pracovníkov hlbinných baní v rozšírenej realite - vývoj tejto oblasti povedie k väčšiemu významu bezpečnosti pri vstupe do ohrozených priestorov podzemia. 3D priestorové mapy a lokalizácia osôb v reálnom čase. Technológia založená na obrazovom stvárnení prostredia, bude menej náročná na hardware a okrem toho umožní aj simuláciu možných prípadov vo vysokej spoľahlivosti. Fúzia 3D zobrazenia s grafickou simuláciou pre ovládanie robotov. Spoľahlivosť a „inteligencia“ virtuálnej podpory sa musí zlepšiť. Táto technológia je už prakticky dostupná a dá sa upraviť pre každú baňu. Takto bude celá prevádzka bane bez ohrozenia a úspešne sa zamedzí aj znečisteniu prostredia. Samo sa opravujúce roboty znižujúce prestoje - pod týmto označením by sme mohli rozumieť prinajmenšom dve úrovne: mikroskopické opravy povrchového náteru alebo poškodení materiálu alebo skutočné opravovanie funkčných jednotiek (so závitmi a nitovaním atď.). Opravovanie funkčných jednotiek si vyžaduje skutočne drastický vývoj v umelej inteligencii. Predpokladané podmienky pre takýto scenár je ustanovenie autonómnych banských robotov (len vtedy bude môcť byť úsilie o samo opraviteľné roboty považované za opodstatnené). To sú obrovské požiadavky na infraštruktúru podzemného aj povrchového dobývania, vrátane čistých komunikácií bez prekážok. Aby bolo zabezpečené plynulé a neprerušované samo opravovanie musí byť v zásade celý energetický systém od základu prebudovaný tak aby došlo k neprerušovanému prenosu údajov a komunikácii a dozoru vykonávaného človekom. Pri dobývaní je veľký objem prác pre autonómne roboty, ktoré sa môžu samé opravovať je potrebný modulárny systém robotických zariadení. Tak isto ako aj sledovanie podmienok a kontrolných a prognostických technológií. Bude existovať totálny autonómny stroj pre dozor nad prípravou a vykonaním samo opravy. Výzvou bude vývoj robotov, ktoré budú ľahko manipulovateľné, ale zároveň tieto budú schopné opraviť poruchy vlastných mechanizmov tak, aby nebola potrebná následná kontrola ľudským prvkom, čo prinesie úsporu času a financií. Vyvíjanie nových pokročilých materiálov-metaloidov (kovy s veľmi hustými uhlíkovými alebo plastickými vláknami) a kerametalov (keramika zmiešaná s kovmi) s pamäťovým efektom, ktorý môže byť spustený elektrickým alebo tepelným impulzom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie nebezpečných a ťažkých úloh pri dobývaní nerastov v podzemí už nebudú vykonávať ľudia - kľúčovým prvkom je zabudnúť na individuálnu výstroj baníkov a pozrieť sa ako pracuje plne automatizovaná baňa a jej banský systém. Pozornosť sa sústreďuje na tok údajov medzi jednotlivými časťami procesu dobývania (napr. vŕtanie, sledovanie dopravných ciest po ktorých sa pohybujú autonómne vozidlá). Existencia autonómnych vozidiel je už známa a technológia sa už používa, pričom zbiera a vyhodnocuje informácie v reálnom čase. Stroje a pohyblivé súčasti pracujúce vo vysokej vlhkosti, prachu a teplote musia byť stabilné (použitie pokročilých materiálov a technických riešení, samo-opravujúcich sa pohyblivých častí) a musia byť monitorované. Neočakávané poruchy strojov, opotrebovanie súčastí ich výmena za rezervné súčasti v podzemí, servis a analýzy podzemia (roboty a pohyblivé analyzátory). Bezkáblová komunikácia prenikajúca cez horniny. Úprava nerastov in situ. Využívanie geotermálnej (alebo inej) energie produkovanej v podzemí. Snímače pre správne monitorovanie, automatizáciu v drsných podmienkach. Bude potrebná komunikácia cez 4 000 m horniny (zatiaľ neexistuje). Vypracovanie protokolov pre hodnotenie kritických miest v štádiu navrhovania bane, detailné vízie rôznych úrovní automatizácie. Systematické hodnotenie výhod a nevýhod systémov z pohľadu BOZP. Roboty: Exo-skeletony urobia baníkov oveľa silnejšími a neúnavnejšími. Energia: Zlepšenie dodávok energie je potrebná aby mohli pracovať celý deň a noc. Jeden z prvých exo-skeletonov sa používa v Rusku, lokalita Noriľsk, baňa na Ni. Vývoj viacúčelových robotov s fúziou snímačov vysokej integrácie pamäťových čipov a procesorov schopných pracovať v priestoroch s vysokou úrovňou elektromagnetického a iónového žiarenia. Takáto technológia už existuje v železnorudnej bani Kirunavarra, Švédsko. Pre autonómne stroje a zariadenia je dôležitý efektívny príjem energie, mať spoľahlivý a citlivý riadiaci systém. Po splnení uvedených podmienok high-tech baňa budúcnosti môže existovať aj v SR. Hlbinné bane budú môcť byť riadené a kontrolované z akéhokoľvek miesta - Diaľkové ovládanie a kontrola jednotlivých operácií z rôznych častí štátu, či sveta, závisí na veľmi sofistikovanej banskej technológii s autonómnymi robotmi a vyžaduje si extrémne stabilné internetové pripojenia, ktoré musia byť chránené pred priemyselnou špionážou a pred prírodnými katastrofami. Už je to dnešnou realitou, vo svete sa dajú kontrolovať a riadiť pracovné operácia cez internet a nie sme ďaleko od totálneho diaľkového riadenia autonómnych pracovných procesov dobývania. Pokračuje vývoj kontinuálneho dobývania v rudnom baníctve, vývoj diaľkovo ovládaných zariadení, techník diaľkovo riadeného zakladania vyrúbaných priestorov, automatizovaného nabíjania vývrtov výbušninami, selektívneho dobývania, strhávania uvoľnenej horniny, nakladania rúbaniny a jej prepravy. Firma Rio Tinto v októbri 2012 uviedla do prevádzky 13 high-tech nakladacích robotov v diamantovej hlbinnej bani v Západnej Austrálii. Firma Rio Tinto, druhý najväčší producent železnej rudy na svete začala používať prvý komerčný autonómny dopravný systém Komatsu AHS v železnorudnej bani v regióne Pilbara v Západnej Austrálii už v decembri 2008. A podobne firma BHP Billiton, druhá svetovo najväčšia banská spoločnosť mala v roku 2015 v prevádzke 45 autonómnych dumperov Caterpillar v bani Jimblebar v regióne Pilbara. Firma Rio Tinto bola prvá ktorá použila tento systém riadenia bane v júni 2010 z operačného strediska v Perthe na vzdialenosť 1 500 km diaľkovo riadila dobývanie a synchronizovala ho so železničnou dopravou a prístavom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri niektorých procesoch úpravy nerastných surovín dochádza k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý ako produkt chemickej reakcie nie je možné eliminovať. Oxidy uhlíka predstavujú záťaž pre životné prostredie a obmedzenie ich tvorby (dekarbonizácia) je možné v týchto prípadoch len obmedzením množstva spracovania nerastných surovín. Alternatívnou možnosťou sú rôzne spôsoby zachytávania CO2, a jeho následného skladovania alebo využívania. Pre zachytávanie môžu byť využité rôzne technológie, napríklad absorpčné, adsorpčné, technológia chemických slučiek, membránové technológie. Takto zachytený uhlík je možné uskladniť, zväčša v podzemných ložiskách, alebo využiť premenou na iné produkty, napríklad biopalivá, chemické látky, polyméry.
Charakteristika:
Titulný obrázok Vo vhodných horninových útvaroch sa bude dobývať pomocou malých autonómnych robotov, bez vytvárania veľkých otvorených priestorov - takéto dobývanie bude vhodné pre horninové telesá v ktorých bude dobre známa lokálna geológia, čo je podmienkou pre autonómne dobývanie. Technológia vyžaduje veľmi silné batérie, ktoré navyše odolajú drsnému prostrediu. Bude sa ňou dať dobývať v hĺbkach niekoľkých kilometrov pod povrchom. Samozrejme materiály z ktorých budú roboti vyrobení musia odolať teplote (špeciálne zliatiny, špeciálna oceľ). Uvažuje sa aj o autonómnych operáciách robotického roja. Roboti budú kompletne diaľkovo ovládaní. Budú dopravovať malé množstvá vyťaženého materiálu na veľké vzdialenosti cez nebezpečné priestory. Algoritmus spolupráce robotov je podmienkou, roboti musia byť malí, robustní, komunikatívni. V prípade použitia takýchto robotov už nebude potrebné mať v podzemí veľký personál ľudí, bude nižšia spotreba energie, menej odpadu (jaloviny), žiadne prejavy na povrch (poddolovanie), bude sa ťažiť len rudná žila. Táto miniaturizácia dobývania nebude vytvárať veľké otvorené podzemné priestory, náchylné na samozavaľovanie (generujú banské otrasy). Základným predpokladom je energetická efektivita zdrojov autonómnych robotov a schopnosť spolupráce v roji. Potenciálne nebezpečenstvo nezvládnutia autonómnej replikácie nanorobotov sa môže stať v budúcnosti realitou ohrozujúcou život na Zemi. Autonómne, ICT ovládané bio-dobývanie bude hlavnou ťažobnou metódou - pre nepretržitú kontrolu meraní sú potrebné veľmi spoľahlivé snímače. Táto technika umožní dobývať nízkoobsahové rudy s minimálnym dopadom na životné prostredie. Avšak takáto ťažba rúd s nízkym obsahom kovov znamená zvýšenú potrebu vyhľadávania vhodných zásob, čo zanechá zreteľnú stopu dobývania (príklady z Fínska). V súčasnej dobe žiadny bakteriálny kmeň neprodukuje významné množstvo kovov. Takto bio-dobývanie zostáva okrajovou záležitosťou dobývania, vhodné len v určitých špecifických prípadoch. Avšak výskum v oblasti samo sa regenerujúcich kultúr baktérií, schopných prežiť v aeróbnom i anaeróbnom prostredí pokračuje a jeho výsledky sa uplatnia v budúcnosti. Bio-dobývanie nie je všeliekom ako sa môže na prvý pohľad zdať. Vysoký stupeň prirodzeného úbytku a veľmi pomalý krok bio evolúcie sú limitmi pre túto technológiu. Preto sa pravdepodobne táto metóda nestane pre budúcnosť rozhodujúcou. Na druhej strane však treba povedať, že použitie baktérií sa môže v určitých prípadoch vo veľkom rozsahu podieľať na odsírovaní uhoľného sloja. Výskum sa zameriava ja na použitie baktérií na zisťovanie prítomnosti zón vrstiev Gossan alebo odstraňovanie arzénu zo síranov a sírnikov. Spolupracujúce roboty in-situ úpravy rudných ložísk - spolupráca medzi rôznymi typmi robotov a generácií obmedzí prítomnosť ľudí na pracovisku v podzemí. Avšak spoľahlivosť tohto systému musí byť veľmi vysoká a interoperabilita bez prekážok. Inak hrozia veľké finančné škody a nebezpečenstvá. Dôležité sú protokoly, ktorými sa riadi komunikácia človek s robotmi. Roboti budú vybavení rôznymi snímačmi v závislosti od typu dobývanej rudy. Kombinácia schopností robotov bude viesť k používaniu skôr väčších ako menších robotov. A bude zároveň viesť k zmene myslenia baníkov. Roboti budú schopní vykonávať úpravu rôznych druhov nerastov in-situ, budú sa vedieť sami modifikovať na iný druh nerastu výmenou pracovných nástrojov. Technológia plazmy pre zvýšenie výnosov vzácnych kovov - použitie plazmy môže zvýšiť výnosy vzácnych kovov ako je Au, Ag a Pt z komplexných rúd o viac ako 1 000 % v porovnaní s konvenčnými metalurgickými procesmi. Toss Plasma Technologies (TPT), spoločnosť založená v USA, vynašla novú rádio frekvenčnú plazmovú technológiu pomocou ktorej sa komplexná ruda s obsahom Zn, Ni, Cu a Pb zahreje na ultra vysokú teplotu 8 000-12 000 stupňov Celzia, aby sa prelomila rudná štruktúra a uvoľnili latentné vzácne kovy, ktoré obsahuje a sú v štruktúre uzavreté. Na vzorkách tungsténovej rudy bol získaný výnos Au o 1 500 % vyšší ako tradičnými metódami. Efektívne hĺbenie vertikálnych jám (šácht) - táto metóda hĺbenia jám je založená na princípe rotačného vŕtania, pričom rezná hlava je zavesená na oceľových lanách tak, aby sa jej umožnil voľný pohyb pri ktorom kopíruje plochu čelby a odrezáva z nej vrstvy horniny. Toto sa deje vo vodnom prostredí, lebo teleso jamy sa po úvodnom zabezpečení oceľovou alebo betónovou segmentovou výstužou (skružami) naplní vodou, ktorá sa plynule do telesa jamy privádza potrubím a zároveň sa voda s odrezkami horniny v podobe kalu či vrtnej múčky čerpadlom vynáša na povrch do dekantačnej nádrže a následne do úpravne vody a potom ide voda späť do hĺbenej jamy. Po každom cykle vŕtania vrstvy horniny na výšku skruže, sa na povrchu zmontuje zo skruží kruhový profil jamy, ktorý sa v celosti zapúšťa do jamy kde sa spojí so skružami ktoré sa v jame už nachádzajú, pričom sa v jame vytvára ochranné puzdro (niečo ako rúra) ochranná výstuž telesa jamy. Razenie tunelov pod pretlakom a razenie so zmrazovaním horniny - a) Razenie tunelov pod pretlakom - práca v stlačenom vzduchu sa môže použiť v kombinácii s viacerými tunelovacími metódami, ale najčastejšie sa používa pri razení štítom, alebo napr. s hnaným pažením a metódou striekaného betónu. Keďže nebezpečenstvo ochorenia sa výrazne znižuje pri práci v pretlaku vzduchu pod hranicou 0,1 MPa (MPa je malý pretlak, ktorý nemá škodlivé fyziologické účinky a nevyvoláva pracovné ťažkosti). Pri väčšom pretlaku vzduchu, najmä pri hodnote viac ako 0,15 MPa dochádza k nepriaznivým fyziologickým účinkom, výkonnosť klesá a musia byť skracované zmeny na max. 4 – 6 hodín. Razenie v kvartérnych sedimentoch pri väčších hĺbkach pod hladinou podzemnej vody je nákladné, a to tým viac, čím viac sa tlak vzduchu približuje k hranici 3,5 atmosfér, ktorá sa považuje za najvyššiu fyziologicky prípustnú mieru pretlaku vzduchu pri práci v tuneloch. Pri razení tunela pod ochranou stlačeného vzduchu je potrebné pracovisko pri vstupe do tunela oddeliť od ostatných priestorov pretlakovými komorami cez ktoré sa zabezpečuje prechod pracovníkov a doprava materiálu medzi priestorom so zvýšeným tlakom vzduchu a priestorom s normálnym tlakom vzduchu. Pretlakové komory sú oceľové v podobe horizontálnej tlakovej nádoby. V čelách oceľových valcov sú dvierka s gumovým tesnením. Pri doprave pretlakovou komorou sa tlak vzduchu v komore pozvoľna upravuje tak, aby sa vyrovnal buď so zvýšeným tlakom na jednej strane, alebo s normálnym tlakom na druhej strane. Pre fáranie a vstup osádky je k dispozícii trojpriestorová pretlaková komora. Paralelne s ňou sa nachádza dlhá materiálová komora. Jednotlivé priestory pretlakových komôr sú pospájané ventilmi, ktorými sa reguluje tlak v komore. Zvýšenie tlaku vzduchu na pracovisku je tým prostriedkom, ktorý umožňuje raziť tunelové trasy aj v zvodnelých pieskoch a štrkoch. Stlačený vzduch bráni vode vnikať cez čelbu do tunela a vytláča ju z najbližšieho okolia výrubu. Tlak vzduchu v tuneli musí byť vždy väčší než hydrostatický tlak vody pred čelbou. b) Razenie so zmrazovaním horniny - zmrazovanie horniny sa používa pri razení na celý profil, vo zvodnených horninách, tekutých pieskoch, pod dnom riek, všade tak kde hrozia priesaky vody do pracovného priestoru. Vytvorená zmrazená stena vytvára vode odolnú bariéru, podporuje dočasnú stabilitu diela. Pričom môže byť metóda razenia klasická s použitím vrtno-trhacích prác alebo s použitím tunelového vrtného stroja. Zmrazená štruktúra horniny znáša horninové tlaky do chvíle dokiaľ sa razenie tunela nedostane do pevnej horniny bez priesakov vody. Na zmrazovanie sa používa tekutý dusík, ktorý sa vháňa do vývrtov paralelných okolo profilu tunela. Táto metóda sa používa aj pri hĺbení vertikálnej jamy (šachty). Nová inovačná metóda hĺbenia otvorov do zemskej kôry (litho-jet) - progresívna technická inováčná metóda LITHO-JET, umožňuje prenikať do rôznych hĺbok zemskej kôry. Pri tejto metóde sa v interakcii nástroja a konkrétnej horniny, využíva technické zariadenie - plameňový injektor, ktorý dokáže vypaľovať do kompaktnej horniny otvory kruhového prierezu, rôzneho priemeru, úklonu a potrebnej dĺžky (hĺbky). Plameňový injektor bude pri natavovaní hornín využívať vysoké hodnoty teplôt a vysoký tlak, ktoré bude možné dosiahnuť použitím vhodného reaktívneho paliva (špeciálna zmes plynov). Inovatívny technologický proces tavenia horniny sa podstatne odlišuje od technológie, pri ktorej sa používajú prostriedky vŕtacej techniky v kombinácii s výbuchovou energiou trhaviny. Revolučný bezkontaktný spôsob uvoľňovania horniny jej roztavením (prvá fáza procesu) a následným prechodom do magmatického tekutého stavu, pri súčasnom vytvorení magmatickej hmoty (druhá fáza procesu), ktorá sa postupne ochladzuje a dostáva sa tak do pevného tuhého stavu, pričom po obvode a pozdĺž celého vypáleného veľkopriemerového vrtu vytvára súvislý výstužný veniec zatuhnutej taveniny (tretia fáza). Realizácia tejto novej technologickej inovácie sa môže stať pre oblasť podzemného staviteľstva prelomovou (po jej ďalšom testovaní), aj keď technicky veľmi zložitou, na precíznosť a použitie neštandardných materiálov, technológií a riadiacich systémov veľmi náročnou technológiou. Vývoj technologickej platformy PLASMABIT prináša zásadnú technologickú v systéme vytvárania veľkopriemerových otvorov do hlbinných štruktúr zemskej kôry. Revolučný systém „vŕtania“ PLASMABIT je určený pre prenikanie do veľkých hĺbok k podzemným zdrojom, pri ktorom sa využíva robustný plazmový generátor. Systém predstavuje inovačnú metódu pre otváranie zemskej kôry vrtmi, ktorú je možné aplikovať ako overenú technológiu, ktorá na deformáciu horniny využíva platformu skonštruovanú na báze elektrického plazmového oblúka. Inovatívna metóda prenikania do štruktúr zemskej kôry je primárne určená ťažobnému priemyslu, predovšetkým pre oblasť ťažby uhľovodíkov ropy a plynu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.