Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)

Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant) pripravuje tovar na uskladnenie a vyskladnenie, zabezpečuje jeho nakládku, uloženie a vykládku na a z dopravného prostriedku. Spolupracuje na prijímaní a výdaji tovaru v sklade, manipuluje s tovarom, triedi tovar, resp. zásielky, ukladá a upevňuje tovar na paletách a zodpovedá za udržiavanie čistoty v sklade. Manipuluje s tovarom, výrobkami, materiálom, obalmi a surovinami ručne, prípadne s použitím jednoduchých mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje triedenie a likvidáciu odpadov vzniknutých pri skladovaní. Kontroluje a zapisuje údaje z meracích zariadení ak sú vyžadované zákazníkmi, najmä pri skladovaní tovaru s regulovanou teplotou. Zabezpečuje čistotu v sklade podľa postupov stanovených zákazníkmi, resp. internými predpismi skladovateľa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1666/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Odporúčam minimálne 3 mesačnú prax v rámci skúšobnej doby.
ISCO-08
9333
SK ISCO-08
9333004
ESCO
2906
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
9333004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy fyzickej inventarizácie tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy skladovania nebezpečného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy manipulácie, stohovania, ukladania a skladovania nebezpečného tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
3
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia používané v skladoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy evidencie tovaru v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola skladových zásob a ich pohybov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
3
vedenie skladového hospodárstva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
príprava podkladov na evidenciu a dokumentáciu štatistiky a pasportizácie tovarov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o priestory skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Udržiavanie poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
3
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom vzniknutým pri skladovaní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príjem tovaru do skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vykládka, kontrola, triedenie a uloženie tovaru do skladu podľa druhu tovaru ručne alebo pomocou manipulačnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
3
výdaj tovaru zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola a príprava tovaru na expedíciu, jeho nakládka na dopravný prostriedok, vrátane bezpečného upevnenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola, čistenie a balenie skladovaného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prečerpávanie tekutých látok do menších obalov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha fóliovacích strojov pri balení v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie skenerov čiarových kódov a rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zakladanie paliet do regálov pomocou vysokozdvižných vozíkov. Kontrola ich prevádzkyschopnosti a bežná údržba.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.