Dispečer v teplárni

Dispečer v teplárni vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov v stanovenom rozsahu. Zabezpečuje výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch pri optimálnom využití výrobných a rozvodných zariadení a pri dodržaní bezpečnostných opatrení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Technik prevádzky výroby tepla a elektriny
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
SKKR
5
EKR
5
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08
3139005 - Dispečer v teplárni
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
5
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
5
teplárenstvo
5
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych prepisov a interných predpisov.
5
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Špecifikácia:
V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
5
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
Špecifikácia:
V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
5
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
5
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
5
metódy merania prevádzkových veličín
5
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
5
počítačom riadená výroba
5
zásady prevádzkovej kontroly
5
zdroje a premena energie
5
ochrana životného prostredia
5
právne predpisy a pojmy v oblasti dispečerského riadenia v energetike
Špecifikácia:
V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
5
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
5
postupy a metódy merania elektrických veličín
5
elektrické stroje a prístroje
5
elektrická stanica
5
elektrotechnika
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie distribúcie energie z velína
5
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v teplárni
5
obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staníc
5
riadenie zásahov poruchových čiat pri poruchách energetických zariadení, vykonávanie opatrení pri mimoriadnych stavoch
Špecifikácia:
V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
5
riadenie výkonu výrob energií v teplárni
5
sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
Špecifikácia:
V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
5
riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení v teplárni
5
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu vo výrobe energie
Špecifikácia:
Výroba tepelnej a elektrickej energie.
5
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
Špecifikácia:
Dokumentácie súvisiace s prevádzkou energetického dispečingu a dodávkami energií.
5
obsluha a riadenie prevádzky zariadení v teplárni
Špecifikácia:
Zauhľovanie a odstruskovanie a pod.
5
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe energie
Špecifikácia:
Výroba tepelnej a elektrickej energie.
5
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností vo výrobe energie
Špecifikácia:
Výroba tepelnej a elektrickej energie.
5
obsluha zariadení energetických rozvodní
5
sledovanie integrovaného monitorovacieho systému
Špecifikácia:
V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.