Databázový analytik

Databázový analytikDatabázový analytik vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti analýzy a koncipovania bázy dát pre konkrétny odbor, proces či zákazníka. Analyzuje požiadavky klientov a na ich základe navrhuje možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti databázových riešení. Na základe analýzy požiadaviek používateľov a konzultácií s ďalšími IT špecialistami definuje typ, rozsah a štruktúru spracúvaných dát, volí vhodné dátové typy, navrhuje dátový model, typ databázy, hierarchiu prístupových práv a spôsob zobrazovania dát. Databázový analytik sa sústreďuje sa na tvorbu štruktúry databázového systému. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr, optimalizácie dátových súborov alebo datasetov, prepojenia na dáta z iných systémov a dátových podkladov na projektovanie požadovaných riešení. Volí vhodnú licenciu pre datasety otvorených dát alebo prepojených dát. Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov, prípadne v poradenstve. ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
16005/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKDatabázový špecialista
SKDatabázový inžinier
ENDatabase engineer
ENDatabase system engineer
ENDatabase specialist
ENDatabase architect
SKDatabázový architekt
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundation, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné. Rovnako akceptovateľným smerom je relevantná priemyselná certifikácia, napr. LPIC-3 Enterprise professional Virtualization and HA.


Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, prípadne iné. Pre databázového analytika/špecialistu je taktiež vhodným alternatívnym certifikátom Linux Professional (najmä na úrovni LPIC-2 a/alebo LPIC-3).


Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, MS SQL Server Administrator, Oracle Certified Professional (mySQL, 12C), IBM Certified Database Administrator (DB2), prípadne iné ekvivalentné certifikáty zamerané na iné databázové (SQL ako aj NoSQL) riešenia a platformy.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
Poznámka: Je odporúčaná prax v rozsahu 18 mesiacov v činnosti súvisiacej s riadením IKT služieb či systémov, ktorá môže byť po zvážení zamestnávateľom skrátená na 12 mesiacov, napr. v prípade absolventov odboru 2563 Q, resp. VŠ I., II. stupňa informatického zamerania.
ISCO-08
2521
SK ISCO-08
2521003
ESCO
953
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2521003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má prehľadové vedomosti zo širšej oblasti informatiky a výpočtovej techniky, ovláda pojmy ako dáta, informácia, znalosť, ale tiež pojmy ako server, dátové úložisko, cloud, vzdialený systém, kyberbezpečnosť a podobne - najmä pre účely interakcie s ostatnými IT rolami v tíme či projekte.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda jazyk SQL pre prácu s obsahom databáz, a to jednak na všeobecnej úrovni ako aj na úrovni špecifických konštruktov pre jeden alebo viac databázových systémov (napr. mySQL, MS SQL, Oracle 12C, DB2 a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika organizácie informácií dotknutej domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti týkajúce sa transformácie dát a informácií do vhodných dátových modelov, štruktúr, prípadne architektúr. Dokáže pripravovať návrhy a argumentovať ich vzhľadom na optimálnu štruktúru pre špecifickú doménu, odvetvie, sektor, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník preukazuje a využíva znalosti týkajúce sa prípravy dát na ďalšie spracovanie a analýzu, najmä v spolupráci s dátovými expertmi a analytikmi. Vo svojej pozícii podporuje tieto dátové role, najmä svojim technickejšie a technologickejšie zameraným fokusom. Dokáže svoje vedomosti využiť pri tvorbe pohľadov a modelov na analyzovanú bázu dát
Perspektíva: Budúca
4
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a spôsoby ako chrániť dáta v podporovanej databáze, a to najmä formou efektívnej archivácie, zálohovania a obnovy dát, dátových štruktúr, databáz, databázových serverov. Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia dát v budúcnosti tieto vedomosti budú tiež zahŕňať znalosti využitia cloudov pre potreby ochrany dát.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti životného cyklu dátovej analýzy, pričom sa sústredí najmä na ich zaradenie do databázového systému (digestion), kontrolu a podporu ich integrity, kvality a vhodnosti pre daný účel (cleaning, pre-processing). V tomto kontexte podporuje a spolupracuje s dátovými expertmi a analytikmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ochrany databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti o postupoch, metódach, trendoch v oblasti zabezpečenia dát, kyberbezpečnosti, vrátane metód hardvérových (RAID, backup), softvérových (backup a obnovenie), cloudových, atď
Perspektíva: Budúca
6
správa databázového servera
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník v tejto role má znalosti týkajúce sa administrácie a technickej podpory IKT infraštruktúry, ktorá je potrebná na implementáciu databázových serverov, klastrov, prípadne cloudových inštancií. V tomto kontexte spolupracuje s IKT administrátormi a správcami prvkov IKT infraštruktúry. Zároveň dopĺňa ich znalosti o špecifiká databázových riešení.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy agregácie jednotlivých záznamov, meraní registrovaných v databáze
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy pre agregovanie záznamov z rôznych zdrojov pre potreby ďalšej analýzy, predikcie. Pozná tiež metódy a postupy automatického spracovania dát pri ich agregácii, automatickej kontroly konzistencie dát z rôznych zdrojov, automatickej úpravy dát vzhľadom na rôzne jazyky, systémy kódovania dát a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy identifikácie vzniknutých chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy pre identifikáciu chýb, problémov a nepriaznivých situácií v databázovom systéme, vrátane nekonzistencie dát, nekompatibility zdrojov, neprístupnosti zdrojov z dôvodu zabezpečenia a prístupových práv, a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika zberu a analýzy požiadaviek na databázový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy na spracovanie požiadaviek zákazníka vzhľadom na očakávaný systém, riešenie, produkt. V tomto kontexte typicky spolupracuje s inými analytikmi, dizajnérmi, architektmi celkového riešenia a prispieva špecifickými skúsenosťami, pohľadmi databázového špecialistu.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy testovania databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda metódy a postupy pre testovanie IT riešení vo všeobecnosti, s fokusom na ich následnú aplikáciu v kontexte databázových riešení. Dokáže popísať a vysvetliť potrebu rôznych druhov testov, vrátane jednotkových, funkčných, integračných, UX, bezpečnostných. Zároveň dokáže spolupracovať so špecializovanými testermi a test dizajnérmi v kontexte testovania databáz a softvérových riešení na nich postavených.
Perspektíva: Aktuálna
6
štruktúra a metodika dopytových jazykov pre prácu s databázami typu NoSQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti metodiky, štruktúry a stavby základných konštruktov, ktoré mu umožňujú pracovať s dátami v systémoch typu "NoSQL" (napr. UnQL).
Perspektíva: Budúca
5
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná štandardy a postupy pre prácu s technickou dokumentáciou čiastkových modulov ako aj komplexných technických riešení na báze databáz. Zároveň je znalý postupov, ako technickú dokumentáciu tvoriť v offline i online forme (vrátane využitia technológií myWiki, Confluence, microblogging a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná štandardné zásady BOZP a ich adaptáciu pre konkrétnu organizáciu, projekt či situáciu, do ktorej sa môže ako IKT špecialista dostať.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník je schopný použiť znalosti a pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dokáže voliť vhodné prostriedky pre seba aj pre iných členov tímu, s ktorými pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza dát v databáze z pohľadu ich efektívnej organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonať aktivity analýzy dát, najmä kroky týkajúce sa predspracovania - čistenia, konsolidácie, agregácie, organizácie. V tejto činnosti sa od neho zvyčajne neočakáva komplexné pokrytie procesov dátovej analýzy - tomu sa venuje v spolupráci s rolami ako dátový expert či analytik.
Perspektíva: Budúca
5
analýza požiadaviek na dátové koncepty a štruktúry
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže pochopiť a interpretovať požiadavky zákazníka a je schopný ich prekladať a transformovať do podoby potrebných dátových konceptov, štruktúr, spôsobov organizovania dát s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť dátového modelu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a analýza požiadaviek na databázový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže spolupracovať a komunikovať so zástupcami zákazníka a prostredníctvom tejto interakcie získavať, organizovať, prioritizovať požiadavky zákazníka na softvérové riešenie. Sústreďuje sa najmä na aspekty týkajúce sa dát, databázy, dátového modelu, na ostatných aspektoch riešenia spolupracuje s IT konzultantmi, architektmi a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza, odporúčanie a implementácia zlepšení databázových systémov s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný identifikovať možné intervencie a zásahy do existujúceho databázového riešenia, posúdiť ich relevantnosť, plánovať ich implementáciu a následne vyhodnotiť ich dopad na výkonnosť, bezpečnosť či použiteľnosť celkového riešenia. Pracovník dokáže v praxi realizovať cyklus kontinuálneho zlepšovania (CSI).
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia jazyka SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže na pokročilej úrovni pracovať s jazykom SQL, a to jednak na všeobecnej úrovni ako aj na úrovni špecifík konkrétnych databázových systémov (napr. mySQL, MS SQL, DB2, Oracle 12c a podobne).
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh architektúry a dátového modelu databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s IKT architektom a dizajnérom riešení dokáže pracovník prispievať k tvorbe celkovej architektúry, k tvorbe potrebných dokumentov a modelov, napr. používateľské scénare, tok dát a riadenia, definíciu API na sprístupnenie obsahu databázového systému a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
optimalizácia dátových štruktúr s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný optimalizovať nielen celkové databázové riešenie ako IT produkt, teda najmä jeho výkonnosť, bezpečnosť a dostupnosť, ale tiež identifikovať a realizovať zlepšenia na úrovni použitých dátových štruktúr, najmä s cieľom dosahovať rýchlejšie vyhľadávanie, údržbu, prípadne aj inferenciu nad uloženými dátami.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie analytického dátového modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný pracovať na tvorbe dátového modelu, jeho učenia či vylepšovania v kontexte dát, ktoré sú integrované v databázovom systéme pod jeho správou. V tejto súvislosti pracovník interaguje najmä s rolami dátového analytika a experta, do budúcna môže časť tvorby modelov vykonávať aj samostatne.
Perspektíva: Budúca
4
návrh bezpečnostných prvkov na ochranu databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s IKT architektom a inými relevantnými rolami (najmä v oblasti kyberbezpečnosti) dokáže pracovník identifikovať a realizovať možnosti na kontinuálne riadenie ochrany dát - t.j. vrátane monitoringu prístupov, review prístupových práv, kontroly a zavádzania kryptovania a šifrovania uložených dát a podobne.
Perspektíva: Budúca
5
aplikácia techník pre prácu s dopytovými jazykmi a dátami na báze NoSQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže uplatniť a použiť znalosti metodík, techník, štruktúr a stavby základných konštruktov, ktoré mu umožňujú pracovať s dátami v systémoch typu "NoSQL" (napr. UnQL).
Perspektíva: Budúca
4
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže aplikovať rôzne postupy a techniky pre zálohovanie a obnovu dát v jemu zverenej databáze. Je schopný zvoliť riešenie, ktoré je najvhodnejšie pre danú organizáciu a situáciu a dokáže svoje odporúčania vhodne argumentovať a vysvetliť aj v prítomnosti zákazníka, používateľa či investora.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie súvisiacej dokumentácie v rámci databázových analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vypracovať vhodnú technickú i zákaznícku (používateľskú) dokumentáciu, ktorá sa týka efektívnejšej práce s daným databázovým systémom. Pracovník dokáže dokumentáciu spracovať aj v online prostredí, napr. s použitím nástrojov ako Wiki či Confluence.
Perspektíva: Aktuálna
5
podávanie reportov o stave databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný navrhnúť, pripraviť, vysvetliť vhodnú formu správ a reportov týkajúcich sa prevádzky a výkonnosti riadeného databázového systému ako aj celkového IKT riešenia založeného na databáze. Reporting môže byť smerovaný jednak dovnútra organizácie (napr. pre vedenie organizácie či vyšší manažment) alebo smerovaný navonok k zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
5
inštalácia systémového a programového vybavenia počítačov a serverov lokálnych sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný pripraviť vhodné infraštrukturálne vybavenie potrebné pre realizáciu databázového riešenia. Vo väčšine prípadov sú úlohy prípravy potrebnej infraštruktúry zverené pozícii správcu IKT riešení, ale najmä v menších organizáciach zodpovednosť správcu sa môže prekrývať s pozíciou databázového analytika.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie integračného prostredia pre databázových programátorov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť a riadiť vhodné aplikačné rozhrania (API), ktoré umožnia aplikačným a systémovým programátorom pracovať s dátami a obsahom riadeného databázového systému.
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie validácie a ochrany dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť, realizovať a implementovať vhodné riešenie pre zabezpečenie kyberbezpečnosti databázového riešenia. Zároveň dokáže potrebu zabezpečenia vhodne prezentovať a vysvetliť účastníkom a partnerom.
Perspektíva: Budúca
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.