Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Databázový analytik

Databázový analytikDatabázový analytik vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti analýzy a koncipovania bázy dát pre konkrétny odbor, proces či zákazníka. Analyzuje požiadavky klientov a na ich základe navrhuje možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti databázových riešení. Na základe analýzy požiadaviek používateľov a konzultácií s ďalšími IT špecialistami definuje typ, rozsah a štruktúru spracúvaných dát, volí vhodné dátové typy, navrhuje dátový model, typ databázy, hierarchiu prístupových práv a spôsob zobrazovania dát. Databázový analytik sa sústreďuje sa na tvorbu štruktúry databázového systému. Zabezpečuje spracovanie analyticko-projektovej špecifikácie s návrhom dátových a objektových štruktúr, optimalizácie dátových súborov alebo datasetov, prepojenia na dáta z iných systémov a dátových podkladov na projektovanie požadovaných riešení. Volí vhodnú licenciu pre datasety otvorených dát alebo prepojených dát. Spolupracuje na projektovaní a implementácii návrhov, prípadne v poradenstv...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
16005/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDatabase architect
ENDatabase engineer
ENDatabase specialist
ENDatabase system engineer
SKDatabázový architekt
SKDatabázový inžinier
SKDatabázový špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundation, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné. Rovnako akceptovateľným smerom je relevantná priemyselná certifikácia, napr. LPIC-3 Enterprise professional Virtualization and HA.

Certifikácia v oblasti administrácie IT systémov, serverových a/alebo cloud riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Fundamentals, Azure Administrator Associate, Azure Infrastructure and Deployment, prípadne Azure Integration and Security. Ďalej alternatívne AWS Professional, AWS Operations, Storage, Networking, prípadne iné. Pre databázového analytika/špecialistu je taktiež vhodným alternatívnym certifikátom Linux Professional (najmä na úrovni LPIC-2 a/alebo LPIC-3).

Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, MS SQL Server Administrator, Oracle Certified Professional (mySQL, 12C), IBM Certified Database Administrator (DB2), prípadne iné ekvivalentné certifikáty zamerané na iné databázové (SQL ako aj NoSQL) riešenia a platformy.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 18 mesiacov.
Poznámka: Je odporúčaná prax v rozsahu 18 mesiacov v činnosti súvisiacej s riadením IKT služieb či systémov, ktorá môže byť po zvážení zamestnávateľom skrátená na 12 mesiacov, napr. v prípade absolventov odboru 2563 Q, resp. VŠ I., II. stupňa informatického zamerania.
ISCO-08
2521
SK ISCO-08
2521003
ESCO
953
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2521003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má prehľadové vedomosti zo širšej oblasti informatiky a výpočtovej techniky, ovláda pojmy ako dáta, informácia, znalosť, ale tiež pojmy ako server, dátové úložisko, cloud, vzdialený systém, kyberbezpečnosť a podobne - najmä pre účely interakcie s ostatnými IT rolami v tíme či projekte.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda jazyk SQL pre prácu s obsahom databáz, a to jednak na všeobecnej úrovni ako aj na úrovni špecifických konštruktov pre jeden alebo viac databázových systémov (napr. mySQL, MS SQL, Oracle 12C, DB2 a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika organizácie informácií dotknutej domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti týkajúce sa transformácie dát a informácií do vhodných dátových modelov, štruktúr, prípadne architektúr. Dokáže pripravovať návrhy a argumentovať ich vzhľadom na optimálnu štruktúru pre špecifickú doménu, odvetvie, sektor, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník preukazuje a využíva znalosti týkajúce sa prípravy dát na ďalšie spracovanie a analýzu, najmä v spolupráci s dátovými expertmi a analytikmi. Vo svojej pozícii podporuje tieto dátové role, najmä svojim technickejšie a technologickejšie zameraným fokusom. Dokáže svoje vedomosti využiť pri tvorbe pohľadov a modelov na analyzovanú bázu dát
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a spôsoby ako chrániť dáta v podporovanej databáze, a to najmä formou efektívnej archivácie, zálohovania a obnovy dát, dátových štruktúr, databáz, databázových serverov. Vzhľadom na dôležitosť zabezpečenia dát v budúcnosti tieto vedomosti budú tiež zahŕňať znalosti využitia cloudov pre potreby ochrany dát.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti životného cyklu dátovej analýzy, pričom sa sústredí najmä na ich zaradenie do databázového systému (digestion), kontrolu a podporu ich integrity, kvality a vhodnosti pre daný účel (cleaning, pre-processing). V tomto kontexte podporuje a spolupracuje s dátovými expertmi a analytikmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy ochrany databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti o postupoch, metódach, trendoch v oblasti zabezpečenia dát, kyberbezpečnosti, vrátane metód hardvérových (RAID, backup), softvérových (backup a obnovenie), cloudových, atď
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
správa databázového servera
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník v tejto role má znalosti týkajúce sa administrácie a technickej podpory IKT infraštruktúry, ktorá je potrebná na implementáciu databázových serverov, klastrov, prípadne cloudových inštancií. V tomto kontexte spolupracuje s IKT administrátormi a správcami prvkov IKT infraštruktúry. Zároveň dopĺňa ich znalosti o špecifiká databázových riešení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Cloud computing / výpočty v cloude
5
postupy agregácie jednotlivých záznamov, meraní registrovaných v databáze
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy pre agregovanie záznamov z rôznych zdrojov pre potreby ďalšej analýzy, predikcie. Pozná tiež metódy a postupy automatického spracovania dát pri ich agregácii, automatickej kontroly konzistencie dát z rôznych zdrojov, automatickej úpravy dát vzhľadom na rôzne jazyky, systémy kódovania dát a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy identifikácie vzniknutých chýb
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy pre identifikáciu chýb, problémov a nepriaznivých situácií v databázovom systéme, vrátane nekonzistencie dát, nekompatibility zdrojov, neprístupnosti zdrojov z dôvodu zabezpečenia a prístupových práv, a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
metodika zberu a analýzy požiadaviek na databázový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy a postupy na spracovanie požiadaviek zákazníka vzhľadom na očakávaný systém, riešenie, produkt. V tomto kontexte typicky spolupracuje s inými analytikmi, dizajnérmi, architektmi celkového riešenia a prispieva špecifickými skúsenosťami, pohľadmi databázového špecialistu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
5
postupy testovania databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda metódy a postupy pre testovanie IT riešení vo všeobecnosti, s fokusom na ich následnú aplikáciu v kontexte databázových riešení. Dokáže popísať a vysvetliť potrebu rôznych druhov testov, vrátane jednotkových, funkčných, integračných, UX, bezpečnostných. Zároveň dokáže spolupracovať so špecializovanými testermi a test dizajnérmi v kontexte testovania databáz a softvérových riešení na nich postavených.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
štruktúra a metodika dopytových jazykov pre prácu s databázami typu NoSQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti metodiky, štruktúry a stavby základných konštruktov, ktoré mu umožňujú pracovať s dátami v systémoch typu "NoSQL" (napr. UnQL).
Perspektíva: Budúca
5
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná štandardy a postupy pre prácu s technickou dokumentáciou čiastkových modulov ako aj komplexných technických riešení na báze databáz. Zároveň je znalý postupov, ako technickú dokumentáciu tvoriť v offline i online forme (vrátane využitia technológií myWiki, Confluence, microblogging a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná štandardné zásady BOZP a ich adaptáciu pre konkrétnu organizáciu, projekt či situáciu, do ktorej sa môže ako IKT špecialista dostať.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník je schopný použiť znalosti a pravidlá týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dokáže voliť vhodné prostriedky pre seba aj pre iných členov tímu, s ktorými pracuje.
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza dát v databáze z pohľadu ich efektívnej organizácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonať aktivity analýzy dát, najmä kroky týkajúce sa predspracovania - čistenia, konsolidácie, agregácie, organizácie. V tejto činnosti sa od neho zvyčajne neočakáva komplexné pokrytie procesov dátovej analýzy - tomu sa venuje v spolupráci s rolami ako dátový expert či analytik.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
analýza požiadaviek na dátové koncepty a štruktúry
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže pochopiť a interpretovať požiadavky zákazníka a je schopný ich prekladať a transformovať do podoby potrebných dátových konceptov, štruktúr, spôsobov organizovania dát s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť dátového modelu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zber a analýza požiadaviek na databázový systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže spolupracovať a komunikovať so zástupcami zákazníka a prostredníctvom tejto interakcie získavať, organizovať, prioritizovať požiadavky zákazníka na softvérové riešenie. Sústreďuje sa najmä na aspekty týkajúce sa dát, databázy, dátového modelu, na ostatných aspektoch riešenia spolupracuje s IT konzultantmi, architektmi a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza, odporúčanie a implementácia zlepšení databázových systémov s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný identifikovať možné intervencie a zásahy do existujúceho databázového riešenia, posúdiť ich relevantnosť, plánovať ich implementáciu a následne vyhodnotiť ich dopad na výkonnosť, bezpečnosť či použiteľnosť celkového riešenia. Pracovník dokáže v praxi realizovať cyklus kontinuálneho zlepšovania (CSI).
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia jazyka SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže na pokročilej úrovni pracovať s jazykom SQL, a to jednak na všeobecnej úrovni ako aj na úrovni špecifík konkrétnych databázových systémov (napr. mySQL, MS SQL, DB2, Oracle 12c a podobne).
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh architektúry a dátového modelu databázových systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s IKT architektom a dizajnérom riešení dokáže pracovník prispievať k tvorbe celkovej architektúry, k tvorbe potrebných dokumentov a modelov, napr. používateľské scénare, tok dát a riadenia, definíciu API na sprístupnenie obsahu databázového systému a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
5
optimalizácia dátových štruktúr s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný optimalizovať nielen celkové databázové riešenie ako IT produkt, teda najmä jeho výkonnosť, bezpečnosť a dostupnosť, ale tiež identifikovať a realizovať zlepšenia na úrovni použitých dátových štruktúr, najmä s cieľom dosahovať rýchlejšie vyhľadávanie, údržbu, prípadne aj inferenciu nad uloženými dátami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Distributed computing / edge computing
Cloud computing / výpočty v cloude
6
vypracovanie analytického dátového modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný pracovať na tvorbe dátového modelu, jeho učenia či vylepšovania v kontexte dát, ktoré sú integrované v databázovom systéme pod jeho správou. V tejto súvislosti pracovník interaguje najmä s rolami dátového analytika a experta, do budúcna môže časť tvorby modelov vykonávať aj samostatne.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
návrh bezpečnostných prvkov na ochranu databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s IKT architektom a inými relevantnými rolami (najmä v oblasti kyberbezpečnosti) dokáže pracovník identifikovať a realizovať možnosti na kontinuálne riadenie ochrany dát - t.j. vrátane monitoringu prístupov, review prístupových práv, kontroly a zavádzania kryptovania a šifrovania uložených dát a podobne.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
5
aplikácia techník pre prácu s dopytovými jazykmi a dátami na báze NoSQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže uplatniť a použiť znalosti metodík, techník, štruktúr a stavby základných konštruktov, ktoré mu umožňujú pracovať s dátami v systémoch typu "NoSQL" (napr. UnQL).
Perspektíva: Budúca
5
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže aplikovať rôzne postupy a techniky pre zálohovanie a obnovu dát v jemu zverenej databáze. Je schopný zvoliť riešenie, ktoré je najvhodnejšie pre danú organizáciu a situáciu a dokáže svoje odporúčania vhodne argumentovať a vysvetliť aj v prítomnosti zákazníka, používateľa či investora.
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie súvisiacej dokumentácie v rámci databázových analýz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vypracovať vhodnú technickú i zákaznícku (používateľskú) dokumentáciu, ktorá sa týka efektívnejšej práce s daným databázovým systémom. Pracovník dokáže dokumentáciu spracovať aj v online prostredí, napr. s použitím nástrojov ako Wiki či Confluence.
Perspektíva: Aktuálna
5
podávanie reportov o stave databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný navrhnúť, pripraviť, vysvetliť vhodnú formu správ a reportov týkajúcich sa prevádzky a výkonnosti riadeného databázového systému ako aj celkového IKT riešenia založeného na databáze. Reporting môže byť smerovaný jednak dovnútra organizácie (napr. pre vedenie organizácie či vyšší manažment) alebo smerovaný navonok k zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
5
inštalácia systémového a programového vybavenia počítačov a serverov lokálnych sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný pripraviť vhodné infraštrukturálne vybavenie potrebné pre realizáciu databázového riešenia. Vo väčšine prípadov sú úlohy prípravy potrebnej infraštruktúry zverené pozícii správcu IKT riešení, ale najmä v menších organizáciach zodpovednosť správcu sa môže prekrývať s pozíciou databázového analytika.
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečenie integračného prostredia pre databázových programátorov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť a riadiť vhodné aplikačné rozhrania (API), ktoré umožnia aplikačným a systémovým programátorom pracovať s dátami a obsahom riadeného databázového systému.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
5
zabezpečovanie validácie a ochrany dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť, realizovať a implementovať vhodné riešenie pre zabezpečenie kyberbezpečnosti databázového riešenia. Zároveň dokáže potrebu zabezpečenia vhodne prezentovať a vysvetliť účastníkom a partnerom.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.