IKT architekt, projektant


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
IKT architekt, projektant vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IKT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia. Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
viac...
ISCO-08
2511 - Systémoví analytici
SK ISCO-08
2511002 - IT architekt, projektant
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Analytik a projektant IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
terminológia z oblasti teórie systémov, teórie algoritmov a informatiky
5
princípy a metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu
Špecifikácia:
Určovanie princípov, metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu (vývojový diagram, pseudojazyk) a vhodne ich aplikovať.
7
metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
Špecifikácia:
UML, CASE.
7
princípy systémovej integrácie a komplexného riadenia IT systémov
7
postupy analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
6
základná terminológia pre cenové analýzy, cenovú politiku, stanovenie ceny, rozpočtu
5
technické štandardy tvorby IKT architektúr
6
princípy kalkulácie nákladov na projektované IKT riešenie
6
sledovanie trendov v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
6
postupy optimalizácie a zvyšovania efektívnosti nasadených a projektovaných prostriedkov výpočtovej techniky
6
základné programovacie prvky a postupy tvorby počítačového kódu v konkrétnom programovacom jazyku
Špecifikácia:
Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod. Programovací jazyk napr. Java, C, ...
7
metodiky získavania a popisu požiadaviek na systémové riešenie
Špecifikácia:
Requirements analysis.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zhodnotenie a navrhnutie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy
5
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
analýza, návrh a popis dátových rozhraní medzi subsystémami navrhovaného riešenia podľa konkrétneho zadania
Špecifikácia:
Webové služby, XML, XSD, OWL.
7
použitie jazyka UML v navrhovaných modelových riešeniach
7
využívanie nástrojov CASE s obsahom ich vhodnosti
7
koordinácia čiastkových úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, implementáciou a nasadením informačných systémov
5
zhodnotenie a návrh algoritmu pre IKT riešenie
5
navrhovanie vhodných softvérových technológií pre konkrétne zadanie, vrátane návrhu riešení na optimalizáciu a zvyšovanie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky
Špecifikácia:
Napr. transakčné riadenie, optimalizáciu, riadenie pomocou udalostí a pod.
7
poskytovanie integrovaných pohľadov na informačný systém, vrátane návrhu integrovanej architektúry informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb
7
spolupráca pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie a poskytovanie konzultácií a poradenstva zákazníkom
5
sledovanie aktuálnych tendrov a inovácií týkajúcich sa IKT architektúry a projektovania
6
priebežná kontrola funkčnosti navrhovaného riešenia a priebežné testovania navrhovaného IKT riešenia
5
spracovanie a príprava technickej a projektovej dokumentácie k navrhovanému riešeniu, architektúre IKT systému
6
riadenie rozsiahlych úloh v oblasti špecifikácie, návrhu a integrácie komplexných IT riešení
Špecifikácia:
Po technickej a odbornej stránke.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát pre riadenie IT procesov
    viac...
  • Priemyselná certifikácia IT riešenia
    viac...
  • Priemyselná certifikácia pre návrh operačných systémov
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.