Elektrotechnik podpory inžinieringu

Elektrotechnik podpory inžinieringu zodpovedá za komplexnú podporu oddelenia pozostávajúcu z oblasti elektrickej, mechanickej, kvalitatívnej, softvérovej, hardvérovej alebo testovacej. V rámci svojej špecializácie zabezpečuje bezproblémový chod pridelenej oblasti na oddelení a zodpovedá za opravy a reparácie elektrotechnických zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Elektrotechnik testovacích zariadení
Technik podpory inžinieringu
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113004 - Elektrotechnik podpory inžinieringu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
samostatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v elektrotechnike
4
elektrotechnika
4
elektrické stroje a prístroje
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
elektronické prvky
4
elektronické a číslicové obvody
4
spotrebná elektronika
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
počítačový hardvér
4
počítačom riadená výroba
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
elektrické siete
4
smt technológie
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
4
normy elektrických obvodov a inštalácií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
opravy a údržba elektronických zariadení
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
spájanie a rozoberanie technických súčastí
4
uvádzanie do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
4
údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.