Špecialista predaja elektrotechnických systémov

Špecialista predaja elektrotechnických systémov vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom elektrotechnických systémov. Na základe analýzy trhu identifikuje možnosti na rozširovanie predaja elektrotechnických systémov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Špecializovaný predajca v elektrotechnike
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
2433002 - Špecialista predaja elektrotechnických systémov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista predaja

Kompetencie

osobnostný rozvoj
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v elektrotechnike
4
elektrické stroje a prístroje
4
Elektrické meracie prístroje
4
automatizácia v elektrotechnike
Špecifikácia:
základy
4
rádioelektronika
Špecifikácia:
základy
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
skladové hospodárstvo
4
postupy prijímania zákaziek
4
etika obchodu a poradenstva
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
4
psychológia predaja
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
fakturačná a zmluvná problematika
4
trh, jeho subjekty a ich správanie
4
postupy prieskumu trhu
4
systém CRM
4
právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
4
legislatívny rámec reklamačného konania
4
tovaroznalectvo elektrických zariadení a systémov
4
technická dokumentácia k elektrotechnickým systémom
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
4
vystavovanie objednávok, potvrdzovanie faktúr, popr. vystavovanie ďalších dokumentov potrebných na zabezpečenie obchodných transakcií
4
poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
4
komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
4
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
4
práca s databázami zákazníkov
4
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
4
diagnostikovanie porúch na zariadeniach úžitkovej techniky
4
práca s technikou potrebnou na spúšťanie zariadení do prevádzky
4
práca s prvkami využívanými v zabezpečovacej technike
4
používanie aplikačného programového vybavenia pre systém predaja
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
údržba elektrotechnických zariadení
4
skúšanie a predvádzanie jednoduchých elektrických strojov a prístrojov zákazníkom
4
vytvorenie komplexného riešenia predaja podľa požiadaviek zákazníka
4
zdôvodnenie navrhovaných riešení zákazníkovi
4
práca s počítačom a s príslušnými užívateľskými programami na realizáciu predaja elektrotechnických systémov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.