Špecialista predaja elektrotechnických systémov

Špecialista predaja elektrotechnických systémovŠpecialista predaja elektrotechnických systémov vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom elektrotechnických systémov. Na základe analýzy trhu identifikuje možnosti na rozširovanie predaja elektrotechnických systémov. Navrhuje, realizuje a vyhodnocuje plány propagácie a predaja, organizuje ponuku, poradenstvo a predaj, dojednáva obchodné zmluvy a podmienky. Kreslí jednoduché elektrotechnické schémy a schémy elektrických obvodov. Používa meraciu a diagnostickú techniku potrebnú pri predaji. Disponuje širokým odborným profilom znalostí z oblasti elektrotechnických produktov a riešení, nevyhnutným odborným vzdelaním s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou celoživotného vzdelávania, ktoré využíva pri riešení obchodných prípadov, vytváraní obchodných ponúk a pri riešení obchodných problémov samostatne, aj v tíme. Sleduje trendy pri vývoji a zapracováva nové riešenia a metódy pri predaji elektrotechnických systémov. Špeci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14199/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKObchodný zástupca elektrotechnických systémov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade, ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo nastúpiť na danú pozíciu, nakoľko musí vykonávať odbornú činnosť v trvaní jedného roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať maximálne len čiastočne.
V prípade potreby §23 vyhl. 508/2009 Z. z. (Riadenie činnosti alebo prevádzky) je pre potrebná prax v trvaní najmenej troch rokov podľa prílohy č. 11.
ISCO-08
2433
SK ISCO-08
2433002
ESCO
902
SK NACE Rev. 2
C26,C27
CPA 2015
C26,C27
Príslušnosť k povolaniu
2433002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívny rámec reklamačného konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy elektronických obvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické meracie prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Postačujú základy.
Perspektíva: Aktuálna
4
rádioelektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Postačujú základy.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a údržby batérií a meničov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
4
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
etika obchodu a poradenstva
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo elektrických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch na zariadeniach úžitkovej techniky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
používanie aplikačného programového vybavenia pre systém predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytvorenie komplexného riešenia predaja podľa požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s databázami zákazníkov/klientov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie objednávok, potvrdzovanie faktúr, popr. vystavovanie ďalších dokumentov potrebných na zabezpečenie obchodných transakcií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšanie a predvádzanie jednoduchých elektrických strojov a prístrojov zákazníkom
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdôvodnenie navrhovaných riešení zákazníkovi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti predávaného sortimentu zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konfigurácia elektronických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie princípov fungovania a údržby batérií a meničov energie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s počítačom a s príslušnými užívateľskými programami na realizáciu predaja elektrotechnických systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s prvkami využívanými v zabezpečovacej technike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s technikou potrebnou na spúšťanie zariadení do prevádzky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri vytváraní tzv. Smart Factory je potrebná identifikácia potenciálov využitia princípov, nástrojov a technológií údržby v procese tvorby, a zavádzania prístupov Priemyslu 4.0. Zároveň takýto podnik by mal klásť hlavný dôraz na aplikáciu programu predikcie údržby a implementovať zariadenia technickej diagnostiky, inteligentné senzory, prepojiť zariadenia pomocou internetu vecí a mobilných aplikácií, a vytvoriť digitálne dvojča pre riadenie údržby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Stabilita energetickej sústavy sa stala veľkým problémom v dôsledku sa stále zvyšujúcich tokov elektrickej energie v prenosovej sústave. Systém akumulácie energie v batériových systémoch veľkej kapacity môže významne prispieť k stabilnej prevádzke a riadeniu energetického systému. Zlepšenie prechodovej stability systému napájania vo veľkom meradle je možné dosiahnuť začlenením veľkokapacitného batériového systému. Obdobne je možné nájdenie maximálneho limitu prenosu aktívneho výkonu cez prenosové vedenia analyzovaním tokov vo vedeniach a je možné navrhnúť proces nabíjanie / vybíjanie batérií tak, aby bol založený na udržiavaní menovitej frekvencii systému ako referencii. Je potrebné vyriešiť primárnu, sekundárnu a terciárnu reguláciu siete, a najmä udržanie frekvencie siete pri náhlom zaťažení. Na toto je potrebné zachovanie/novovybudovanie zdroje elektrickej energie na báze ťažkých točivých strojov. Je potrebné vyriešiť obnovu, likvidáciu batérií a náhradu novými. Batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a preto je nutné vyriešiť tento bod. Najlepšia batéria v súčasnosti má kapacitu 250 - 270 Wh na 1 kg.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.