Špecialista elektromechanik

Špecialista elektromechanikŠpecialista elektromechanik vykonáva činnosti súvisiace s testovaním, analýzou, kontrolou, navrhovaním a riadením úrovne kvality mechanických a elektrických častí používaných počas procesu výroby. Špecialista elektromechanik testuje a analyzuje požadované parametre jednotlivých mechanických a elektrických častí používaných v elektrotechnickej výrobe a navrhuje požadované parametre materiálov tak, aby spĺňali podmienky kvality. Analyzuje a aplikuje nové poznatky z oblasti materiálov a ich využitia v mechanike a elektrotechnike, vrátane technicko-ekonomických a environmentálnych podmienok. Úzko spolupracuje s dodávateľmi materiálov a nastavuje procesy a parametre nimi dodávaných súčiastok a materiálov do procesu výroby. Rozširuje a modernizuje elektromechanické systémy a ovláda princípy systémovej integrácie. Pozná princípy fungovania SMART zariadení a technológií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14196/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKŠpecialista mechanických častí v elektrotechnike
SKElektromechanik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Poznámka: V prípade riadenia činnosti alebo riadenia prevádzky sa požaduje § 23 s odborným vzdelaním a praxou v súlade s Prílohou č. 11 písm. c) k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Poznámka: Podľa §16 zákona 124/2006 Z. z. v rámci aktualizačnej odbornej prípravy.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade, ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo nastúpiť na danú pozíciu, nakoľko musí vykonávať odbornú činnosť v trvaní 1 roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať maximálne len čiastočne. V prípade §23 vyhl. 508/2009 Z. z. (Riadenie činnosti alebo prevádzky) je pre ÚSO potrebná prax v trvaní najmenej 3 roky podľa prílohy č. 11.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151006
ESCO
534
SK NACE Rev. 2
C27
CPA 2015
C27
Príslušnosť k povolaniu
2151006

Kompetencie

Environmentálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Technická gramotnosť
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade platnej vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z. z. §23.
Perspektíva: Aktuálna
6
pružnosť a pevnosť
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
defektoskopia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priemyselné inžinierstvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebná elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nedeštruktívne metódy merania
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy skúšok kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
postupy a metódy uvádzania elektrotechnických/elektronických zariadení do prevádzky a nastavovania prevádzkových parametrov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princípy fungovania a údržby batérií a meničov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Batériové systémy veľkej kapacity
6
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby kovov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a posudzovanie vhodnosti ich použitia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie trendov vývoja nových materiálov používaných v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie parametrov materiálov mechanických častí používaných v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie nedeštruktívnych skúšok materiálov, zvarov a súčastí prežarovaním, ultrazvukom, magnetickou kapilárnou metódou a pod.
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov analýz a testov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Smart zariadenia a technológie
6
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
navrhovanie parametrov materiálov spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie princípov fungovania a údržby batérií a meničov energie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie technológie blockchain pre využívanie batériového úložiska v elektromobiloch
Batériové systémy veľkej kapacity
6
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade platnej vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z. z. §23.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.
Charakteristika:
Titulný obrázok Superpočítač je jedným z najznámejších typov realizovania vysokovýkonných výpočtov (ang. High performance computing - HPC). Superpočítač obsahuje tisíce výpočtových uzlov, ktoré spolupracujú na dokončení jednej alebo viacerých úloh paralelne a spracováva tak dáta a vykonáva zložité výpočty vysokou rýchlosťou a to až na úrovni niekoľkých kvadriliónov výpočtov za sekundu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Piata generácia bezdrôtových sietí, označovaná tiež 5G alebo IMT-2020, je výsledkom vývoja predchádzajúcich generácií bezdrôtových sietí (t. j. 2G, 3G a 4G). Táto generácia bezdrôtovej technológie je teda ďalšou fázou vývoja predchádzajúcich a existujúcich prístupových mobilných rádiových technológií. Množstvo nových technológií a funkcionalít plánovaných pre siete 5G sú používané v sieti 4G alebo v budúcnosti môžu byť do siete 4G implementované. V porovnaní so sieťou 4G dosahuje sieť 5G rozdielne parametre, ktorými sú napr.: • vyššie prenosové rýchlosti (v závislosti od šírky použitého frekvenčného pásma) pre koncového používateľa, • vysoká hustotu pripojených mobilných zariadení na kilometer štvorcový (viac ako milión zariadení – v závislosti od použitého frekvenčného pásma), • časové oneskorenie pod 4 ms (pre eMBB aplikácie) resp. do 1 ms (pre URLLC aplikácie, t. j. v závislosti od použitia aplikačnej oblasti až 10-krát nižšie ako pri 4G), • vyššia energetická účinnosť a vyššia spektrálna účinnosť. Predpokladá sa rapídny nárast prenosu dát mobilnými sieťami, podnecovaný novými aplikáciami náročnými na vysoký objem dát, prenosovú rýchlosť, nízke oneskorenie prenosu, ako aj vysoké nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť. Používanie technológie 5G nachádza široké uplatnenie v komplexnom spektre odvetví od maloobchodu po vzdelávanie, od dopravy až po zábavný priemysel a služby inteligentných domov až po zdravotnú starostlivosť.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Stabilita energetickej sústavy sa stala veľkým problémom v dôsledku sa stále zvyšujúcich tokov elektrickej energie v prenosovej sústave. Systém akumulácie energie v batériových systémoch veľkej kapacity môže významne prispieť k stabilnej prevádzke a riadeniu energetického systému. Zlepšenie prechodovej stability systému napájania vo veľkom meradle je možné dosiahnuť začlenením veľkokapacitného batériového systému. Obdobne je možné nájdenie maximálneho limitu prenosu aktívneho výkonu cez prenosové vedenia analyzovaním tokov vo vedeniach a je možné navrhnúť proces nabíjanie / vybíjanie batérií tak, aby bol založený na udržiavaní menovitej frekvencii systému ako referencii. Je potrebné vyriešiť primárnu, sekundárnu a terciárnu reguláciu siete, a najmä udržanie frekvencie siete pri náhlom zaťažení. Na toto je potrebné zachovanie/novovybudovanie zdroje elektrickej energie na báze ťažkých točivých strojov. Je potrebné vyriešiť obnovu, likvidáciu batérií a náhradu novými. Batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a preto je nutné vyriešiť tento bod. Najlepšia batéria v súčasnosti má kapacitu 250 - 270 Wh na 1 kg.
Charakteristika:
Titulný obrázok V budúcnosti elektrická mobilita môže predstavovať enormnú záťaž na energetickú sústavu v prípade ak nebude regulovaná. Technológia blockchain umožňuje riadenie nabíjania elektromobilov na základe konsenzuálnej zhody medzi výrobcom, distribúciou a spotrebiteľom energie. Pričom batériová kapacita elektrických vozidiel môže slúžiť na likvidáciu prebytkov energie ako aj reguláciu špičiek v distribučnej sústave a to riadením nabíjania elektromobilov na baze ekonomickej motivácie majiteľov elektrických vozidiel (či iných typov batérií). Predbežná analýza ukázala že Slovenská republika nepotrebuje žiadne ďalšie investície do infraštruktúry, ak bude elektromobilita riadená.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.