Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojovDispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov riadi prevádzku zariadení na výrobu elektrickej energie podľa miestnych prevádzkových predpisov, príručiek jednotlivých systémov v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami. Zodpovedá za technický stav riadených zariadení a za ich bezpečné odstavenie z prevádzky; vystavovanie pracovných príkazov pre práce, vystavenie pokynov pri zaisťovaní zariadení a ich opätovnom odistení; bezpečnosť osôb v prevádzke; dodržiavanie bezpečnostných a právnych predpisov. Rieši poruchové stavy, prevádzkové anomálie zariadení. Kontroluje kvalitu dodávok elektrickej energie do siete odberateľa. Predikuje výroby elektrickej energie na základe modelov umelej inteligencie a informácií o spotrebe elektrickej energie na lokálnej aj globálnej úrovni. Rozhoduje o spustení alebo odstavení alternatívnych zdrojov z prevádzky na základe meniaceho sa dopytu a vývoja trhu s elektrickou energiou....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
10133/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 48 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3131
SK ISCO-08
3131005
ESCO
1328
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3131005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a pojmy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
teplárenstvo
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy istenia elektrických obvodov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
počítačom riadená výroba
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kontroly a riadenia kvality v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnické zariadenia v elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálny manažérsky systém
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifické požiadavky pri výrobe a distribúcii vodíka napĺňané automatizačnými, regulačnými a riadiacimi technológiami
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
4
vplyv obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku energetickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
4
expertné systémy založené na UI pre procesné riadenie výroby elektrickej energie a tepla a ich predikciu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
4
postup vypisovania tzv. "B-príkazu" pre potreby zaistenia/odistenia pracoviska
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
smart technológie v procese výroby elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy predikovania výkonnosti a efektivity obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie operatívnych plánov vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zodpovedá za vystavovanie pracovných príkazov pre práce, vystavuje pokyny pri zaisťovaní zariadení a ich opätovnom odistení.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia postupov, štandardov a technických prostriedkov vo výrobných procesoch a technológiách využívajúcich vodík
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využitie vodíka v energetike - výroba
4
kontrola stavu zariadení vo výrobe elektrickej energie za účelom predchádzania porúch
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predikovanie výkonnosti a efektivity obnoviteľných zdrojov energie a ich vplyvu na stabilitu elektrickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Energy sharing na báze kombinácie obnoviteľných zdrojov energie a batériových úložísk
Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
4
vykonávanie technicko-ekonomických analýz údajov zo smart technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
4
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Prevádzkové denníky.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie distribúcie energie z velína
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení energetických rozvodní
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie výkonu výrob energií s ohľadom na požadovaný či dohodnutý odber
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staniciach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Stroje a prístroje: kotle, turbíny, kondenzácie, výmenníky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha, riadenie a kontrola činností rôznych druhov parných strojov alebo kotlov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Operatívne riadenie výroby elektrickej energie s využitím umelej inteligencie pre predikovanie výroby.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využitie umelej inteligencie pre predikciu stavov v elektrizačnej sústave
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Výroba elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Odovzdávanie zariadení do opravy, kontrola priebehu opráv a preberanie z opravy prevádzkové zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie prevádzky zariadení v jednotlivých úsekoch tepelných, jadrových a vodných elektrárňach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zauhľovanie a odstruskovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností vo výrobe energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
V budúcnosti bude potrebné z pohľadu efektívnosti výroby vodíka vybrať najefektívnejšiu technológiu výroby. Pri určovaní technológie výroby vodíka však samozrejme budeme musieť zohľadniť aj uhlíkovú stopu. V súčasnej dobe poznáme tri druhy technológie výroby vodíka. Sivý vodík, ktorý sa vyrába zo zemného plynu, avšak s vysokou uhlíkovou stopou (SMR = 9-12,2 kg CO2/1kgH2). Modrý vodík, ktorý sa vyrába elektrolýzou a pyrolýzou (uhlíková stopa znížená o 60% až 80% v porovnaní so SMR). Zelený vodík, vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie ako napríklad biomasa. Výroba vodíka sa bude zabezpečovať v decentrálnych alebo centrálnych výrobniach.
Charakteristika:
Simulácia prírodných udalostí a katastrof modelmi vytvorenými pomocou umelej inteligencie a ich prepojenie na dáta snímané v reálnom čase umožňuje vytvoriť včasné systémy varovania vzniku krízových situácií. Umelá inteligencia na základe týchto modelov dokáže navrhnúť optimálne nástroje a postupy reagujúce na neštandardnú situáciu a predikuje optimálnu reakciu systému na jeho riadenie. Umelá inteligencia umožňuje znižovať škody na energetickej sústave pri živelných udalostiach a katastrofách predpovedaním stavov pri nich. Umožňuje detekciu nežiaducich ľudských aktivít, ich monitorovanie včasné predchádzanie týmto aktivitám.
Charakteristika:
Na území SR bude do roku 2030 spotreba elektriny z OZE na úrovni 19,2%, čo znamená zvýšenie výstavby, inštalácií a integrácií OZE do distribučných sústav elektrickej energie. Zároveň budú zakomponované nové prvky (batériové úložiská a smart technológie), ktoré v sústave budú udržiavať stabilné napätie a budú nevyhnutnou súčasťou nových lokálnych zdrojov. Spotreba energie sa presunie smerom k veternej a slnečnej energii, pretože tieto zdroje sa stanú hospodárnejšími. Aj tu je potrebné vyriešiť primárnu, sekundárnu a terciárnu reguláciu siete, a najmä udržanie frekvencie siete pri náhlom zaťažení. Na toto je potrebné zachovanie/novovybudovanie zdrojov elektrickej energie na báze ťažkých točivých strojov.
Charakteristika:
Budovy, komplexy budov alebo stavebné celky budú mať vďaka kombinácii lokálnych obnoviteľných zdrojov energie a miestnych kapacít na výrobu a skladovanie energie (batériových úložísk), nulovú bilanciu energie, čo znamená, že budú vyrábať toľko energie, koľko spotrebujú. Vzniká potreba starať sa o energetickú sústavu väčších alebo menších spoločenstiev tzv. Energysharingu, čo zahŕňa aj združovanie a administrovanie bilančných skupín, miestnych energetických spoločenstiev, mikrogridov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Umelá inteligencia je schopná transformovať súčasné metódy predpovedania správania sa spotrebiteľov čo priamo ovplyvňuje určovanie denných diagramov zaťaženia energetických sústav. Zlepšená predikcia výroby a spotreby elektrickej energie má priamy vplyv na efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe. To umožní s dostatočným predstihom v časovom rade pripraviť disponibilné zdroje, zlepšiť akumuláciu energie, riadiť energetickú záťaž siete v závislosti na druhu spotrebiteľa a požadovanú kvalitu elektrickej energie, zlepšovať stabilitu prenosovej a distribučnej sústavy. Poskytuje účinný nástroj pre systémové služby, hlavne sekundárnu a terciárnu reguláciu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.