Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov

Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov riadi prevádzku bloku v spolupráci s ostatnými technikmi prevádzky (s príslušnými dispečingami), a to podľa miestnych prevádzkových predpisov, príručiek jednotlivých systémov v súlade s platnými normami, predpismi a vyhláškami.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Operátor vo výrobe elektriny Operátor elektrárne Operátor bloku
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08
3131005 - Dispečer vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
4
elektrická stanica
4
elektrické stroje a prístroje
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
riadiaca technika
4
počítačom riadená výroba
4
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
4
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
4
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
meracia a regulačná technika
4
teplárenstvo
4
metódy istenia elektrických obvodov
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
4
elektrotechnické zariadenia v elektrárni
4
environmentálny manažérsky systém
4
zásady prevádzkovej kontroly
4
ochrana životného prostredia
4
právne predpisy a pojmy v energetike
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
elektrotechnika
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení
Špecifikácia:
Odovzdávanie zariadení do opravy, kontrola priebehu opráv a preberanie z opravy prevádzkové zariadenia.
4
riadenie chodu a obsluha energetických zariadení, lokálnych zdrojov elektrickej energie, elektrických staníc a pod.
4
dispečerské riadenie prevádzky zariadení v jednotlivých úsekoch tepelných, jadrových a vodných elektrárňach
Špecifikácia:
Zauhľovanie a odstruskovanie a pod.
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách vo výrobe elektrickej energie
4
obsluha, riadenie a kontrola činností rôznych druhov parných strojov alebo kotlov
4
obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staníc
Špecifikácia:
Stroje a prístroje: kotle, turbíny, kondenzácie, výmenníky a pod.
4
riadenie výkonu výrob energií s ohľadom na požadovaný či dohodnutý odber
4
riadenie distribúcie energie z velína
4
obsluha zariadení energetických rozvodní
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností vo výrobe energie
Špecifikácia:
Výroba elektrickej energie z alternatívnych zdrojov.
4
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu vo výrobe elektrickej energie
4
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby elektrickej energie
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe elektrickej energie
Špecifikácia:
Prevádzkové denníky.
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe energie
Špecifikácia:
Výroba elektrickej energie.
4
kontrola stavu zariadení vo výrobe elektrickej energie za účelom predchádzania ich porúch
4
zostavovanie operatívnych plánov vo výrobe elektrickej energie z alternatívnych zdrojov
Špecifikácia:
Zodpovedá za vystavovanie pracovných príkazov pre práce, vystavuje pokyny pri zaisťovaní zariadení a ich opätovnom odistení.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.