Špecialista energetik vo výskume a vývoji v jadrovej energetike

Špecialista energetik vo výskume a vývoji vykonáva odborné činnosti zamerané na rozvoj a aplikáciu vedeckých poznatkov, najmä z oblasti fyziky, chémie a aplikovanej matematiky na riešenie problémov energetických zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Inžinier energetik vo výskume a vývoji
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151017 - Špecialista energetik vo výskume a vývoji
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Vrátane právnych predpisov a základných pojmov pre oblasť životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
7
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
7
meracie prístroje a systémy v energetike
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
7
právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
Špecifikácia:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
právne predpisy a pojmy v energetike
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
7
metódy a postupy kontroly v energetike
Špecifikácia:
Systémy kontroly riadenia.
7
zdroje a premena energie
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
technologické procesy, materiálové a energetické toky
7
fyzika
Špecifikácia:
Geofyzika, fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá, matematická fyzika, fyzika plazmy, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, jadrová a subjadrová fyzika, fyzikálne základy žiarenia, reaktorová fyzika, aplikovaná jadrová fyzika, nukleárna fyzika, metrológia fyzikálnych veličín, fyzika materiálov.
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
7
aplikovaná matematika
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Súvisiace s výskumom a vývojom v energetike.
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
Špecifikácia:
Reaktorové bloky, zariadenia a systémy na výrobu, rozvod energie a ich prevádzka.
7
postupy vypracovania energetických certifikátov
7
vývojové trendy v energetike
Špecifikácia:
Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a pod. v energetike.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti obsluhy vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
7
zásady, metódy a postupy vytvárania databázových programov v energetike
7
výpočtové modely v energetike
7
metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v energetike
Špecifikácia:
Vrátane projektovej dokumentácie.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
plánovanie a koordinácia aktivít v oblasti výskumu a vývoja v energetike
7
riešenie výskumných a vývojových úloh a projektov zameraných na inováciu a realizáciu procesov a technológií v oblasti energetiky
Špecifikácia:
S väzbami na technické odbory, prípadne vedné disciplíny.
7
definovanie smerov a koncepcií technického rozvoja v energetike
7
podávanie návrhov na skvalitnenie a zefektívnenie kontrolnej činnosti, vrátane materiálno-technického vybavenia v energetike
7
spolupráca s centrálnymi orgánmi pri zabezpečovaní úloh technického rozvoja a racionalizácie spotreby palív a energií
7
tvorba databázových programov na spracovanie nameraných údajov pri spúšťaní energetických zariadení
7
spracovanie databáz a projektovej strojárskej dokumentácie digitálnou formou na investičné akcie
7
činnosti súvisiace s rozvojom a aplikáciou vedeckých poznatkov v energetike
Špecifikácia:
Najmä z oblasti fyziky, chémie a aplikovanej matematiky.
7
tvorba koncepcie, určenie cieľov, postupov a zámerov pri riešení vedecko-výskumných úloh v energetike
Špecifikácia:
Tvorba metodík, pracovných programov a teoretických podkladov a testov.
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v energetike, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
7
zavádzanie a využívanie nových informačných technológií v energetike
7
vypracovanie a kontrola vecnej správnosti rozpočtov, súpisov vykonaných prác, zisťovacích protokolov v energetike
7
technická podpora prevádzkovateľom energetických zariadení
Špecifikácia:
Poradenstvo v oblasti energetických zariadení a pod.
7
spolupráca na aplikácii energetických výskumných riešení vo výrobnej praxi
Špecifikácia:
Aplikácia nových progresívnych metód.
7
vypracovávanie programov, zabezpečenie realizácie a vyhodnotenia skúšok zariadení v energetike
7
vypracovanie energetických certifikátov budov
Špecifikácia:
Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
vývoj výpočtových modelov na simuláciu prechodových procesov v energetike
Špecifikácia:
Monitorovacie systémy, simulácie prechodových procesov na blokoch jadrovej elektrárne a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.