Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality

Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality zabezpečuje, riadi a organizuje komplexný systém kontroly a riadenia kvality v rámci energetickej organizácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Energetik
Špecialista pre hospodárnosť prevádzky
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151015 - Špecialista energetik kontroly a riadenia kvality
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista energetik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické meracie prístroje a systémy
7
riadiaca technika
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
7
zásady a postupy hodnotenia a riadenia spotreby elektrickej energie
7
systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
7
ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
7
teplárenstvo
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
7
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Technické zariadenia: plynové, tlakové, zdvíhacie a pod.
7
zásady prevádzkovej kontroly
7
právne predpisy a pojmy v energetike
7
energetické stroje a zariadenia
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
7
zdroje a premena energie
7
manažment kvality
7
metódy a postupy kontroly v energetike
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
7
ochrana životného prostredia
Špecifikácia:
STN EN 14001 – Systémy environmentálneho manažérstva.
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
zariadenia a systémy na rozvod plynu, výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie a ich prevádzka
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola uplatňovania noriem iso
7
riadenie, komplexné zabezpečovanie a garancia procesu riadenia kvality
7
riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb v energetickej prevádzke
7
koordinácia procesov projektovania a zavádzania systémov riadenia kvality
7
stanovovanie spôsobov dosahovania predpokladanej úrovne kvality, spracovávanie prognóz a programov zvyšovania kvality
Špecifikácia:
Stanovovanie koncepcie riadenia kvality, riadenie jej tvorby a postupov kontroly.
7
spracovanie rozborov, analýz a hodnotení kvality jednotlivých procesov
Špecifikácia:
Technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality. Vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov.
7
príprava podkladov k energetickým auditom, vrátane správ z auditov
7
evidencia a vyhodnocovanie zistení z energetických auditov
Špecifikácia:
Sledovanie stavu realizácie nápravných a preventívnych činností.
7
návrhy na zlepšenia interných procesov v oblasti kvality v rámci energetickej organizácie
7
plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie interných a externých auditov kvality v rámci energetickej organizácie
7
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v energetickej prevádzke
7
spolupráca pri kontrole kvality, technických a prevádzkových skúškach v energetike
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov v energetickej prevádzke
7
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v energetickej prevádzke
7
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a ďalších procesov v energetike
7
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v energetickej prevádzke
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v energetickej prevádzke
7
koordinácia prác pri spracovávaní štatistických súborov a ich rozborov v oblasti energetiky
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.