Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie

Špecialista energetik distribúcie elektrickej energieŠpecialista energetik distribúcie elektrickej energie pripravuje podklady na rozvoj a rekonštrukciu distribučnej siete. Prijíma požiadavky, projektovú dokumentáciu na pripojenie nových potenciálnych zákazníkov. Vyhodnocuje, odsúhlasuje a kontroluje výstavbu, resp. rekonštrukciu distribučnej siete v súlade so štandardami spoločnosti a optimalizuje distribučnú sústavu z pohľadu minimalizácie strát. Vypracúva stratégiu rozvoja sústavy na úrovni VVN a VN. Rozhoduje o pripojení a využití obnoviteľných zdrojov do distribučnej siete a prevádzke veľkokapacitných batérií na zabezpečenie kvality dodávky elektrickej energie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
10116/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista technického rozvoja siete
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151014
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Sociálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektroenergetika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
7
prenos elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov fungovania smart zariadení a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
vplyv obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku energetickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
6
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
5
expertné systémy založené na UI pre procesné riadenie výroby elektrickej energie a tepla a ich predikciu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
bilancia energetickej siete a zdrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy pripájania obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technických špecifikácií na uzatváranie energozmlúv
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky v oblasti technického a technologického rozvoja v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti distribučnej sústavy elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a definovanie prevádzkových režimov energetických zariadení prepojených s veľkokapacitnými batériami, navrhovanie pripojenia do sústavy vo zvolenom uzle sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Batériové systémy veľkej kapacity
5
plánovanie a vyhodnocovanie údržby, rekonštrukcie, inovácie distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring vplyvov OZE na stabilitu distribúcie elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Meranie a skúšky zariadení v distribučných sieťach elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky nových technológií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie zrealizovaných projektov energetických zariadení a stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie využívania obnoviteľných zdrojov a nástrojov na ich podporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nárast podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie
6
vyhodnocovanie prevádzkyschopnosti energetických výrobných a rozvodných zariadení a navrhovanie opatrení na zníženie poruchovosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technicko-ekonomických návrhov na investičné akcie v sieťach a elektrických staniciach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické analýzy, štúdie a rozbory pripájania sietí elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s investíciami a opravami energetických rozvodných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zavádzanie nových technologických prvkov do praxe. Zabezpečovanie technického rozvoja a optimalizácie distribučnej sústavy elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie konzultácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V súvislosti s pripájaním nových odberateľov/výrobcov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie nových príležitostí na rozšírenie distribučných sietí elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavba inteligentných sietí distribučnej sústavy
7
zmluvné riešenie požiadaviek na pripojenie odberateľov a výrobcov energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Konzultácie v oblasti technického poradenstva s pripájaním nových odberateľov a výrobcov energií.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripájanie OZE do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
6
aplikovanie UI v procese výroby elektrickej energie a tepla
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
5
aplikovanie UI pri optimalizácii riadenia distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Aplikácia umelej inteligencie a internetu pre riadenie OZE (slnečná a veterná energia)
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.