Špecialista energetik distribúcie elektrickej energie

Špecialista energetik distribúcie elektrickej energieŠpecialista energetik distribúcie elektrickej energie pripravuje podklady na rozvoj a rekonštrukciu distribučnej siete. Prijíma požiadavky, projektovú dokumentáciu na pripojenie nových potenciálnych zákazníkov. Vyhodnocuje, odsúhlasuje a kontroluje výstavbu, resp. rekonštrukciu distribučnej siete v súlade so štandardami spoločnosti a optimalizuje distribučnú sústavu z pohľadu minimalizácie strát. Vypracúva stratégiu rozvoja sústavy na úrovni VVN a VN. Rozhoduje o pripojení a využití obnoviteľných zdrojov do distribučnej siete a prevádzke veľkokapacitných batérií na zabezpečenie kvality dodávky elektrickej energie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
10116/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista technického rozvoja siete
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151014
ESCO
509
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
2151014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Sociálne kompetencie
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrická stanica
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meracie prístroje a systémy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektroenergetika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzku
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektroenergetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§15 ods. 1 a ods. 3).
Perspektíva: Aktuálna
7
prenos elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov fungovania smart zariadení a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
6
vplyv obnoviteľných zdrojov energie na prevádzku energetickej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
energetické možnosti veľkokapacitných batérií a ich vplyv na stabilitu siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
expertné systémy založené na UI pre procesné riadenie výroby elektrickej energie a tepla a ich predikciu
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
bilancia energetickej siete a zdrojov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy pripájania obnoviteľných zdrojov energie do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej, projektovej dokumentácii a normách, spracovávanie častí projektov a technických výpočtov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie technických špecifikácií na uzatváranie energozmlúv
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky v oblasti technického a technologického rozvoja v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: V oblasti distribučnej sústavy elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a definovanie prevádzkových režimov energetických zariadení prepojených s veľkokapacitnými batériami, navrhovanie pripojenia do sústavy vo zvolenom uzle sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
plánovanie a vyhodnocovanie údržby, rekonštrukcie, inovácie distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring vplyvov OZE na stabilitu distribúcie elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Meranie a skúšky zariadení v distribučných sieťach elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
technické skúšky nových technológií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie zrealizovaných projektov energetických zariadení a stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie využívania obnoviteľných zdrojov a nástrojov na ich podporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie prevádzkyschopnosti energetických výrobných a rozvodných zariadení a navrhovanie opatrení na zníženie poruchovosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technicko-ekonomických návrhov na investičné akcie v sieťach a elektrických staniciach
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Technické analýzy, štúdie a rozbory pripájania sietí elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s investíciami a opravami energetických rozvodných zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zavádzanie nových technologických prvkov do praxe. Zabezpečovanie technického rozvoja a optimalizácie distribučnej sústavy elektrickej energie.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie konzultácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: V súvislosti s pripájaním nových odberateľov/výrobcov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie nových príležitostí na rozšírenie distribučných sietí elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvné riešenie požiadaviek na pripojenie odberateľov a výrobcov energií
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Konzultácie v oblasti technického poradenstva s pripájaním nových odberateľov a výrobcov energií.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripájanie OZE do distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia a využívanie systémov založených na princípoch smart metering a smart grid
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikovanie UI v procese výroby elektrickej energie a tepla
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5
aplikovanie UI pri optimalizácii riadenia distribučnej sústavy
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.